E-SAD nie zawsze oczywisty

Artykuł

E-SAD nie zawsze oczywisty

Które wyroby nie będą mogły być przemieszczane na podstawie e-SAD?

Ekspres Akcyzowy 4/2023 | 10 lutego 2023 r.

Od 13 lutego 2023 r. WNT oraz WDT wyrobów akcyzowych z załącznika nr 2 do Ustawy Akcyzowej, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy co do zasady będzie odbywało się na podstawie e-SAD. Jednak nie wszystkie wyroby o kodach wymienionych w załączniku nr 2 do Ustawy Akcyzowej będą mogły być przemieszczane na podstawie e-SAD.

O co chodzi?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami akcyzowymi, od 13 lutego 2023 r. dokonywanie WNT lub WDT wyrobów akcyzowych z załącznika nr 2 do Ustawy Akcyzowej, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy co do zasady będzie wymagało zastosowania elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego (e-SAD). Wśród wyrobów, które zostały wymienione w Załączniku nr 2 do Ustawy Akcyzowej znajdują się m.in. wyroby o kodach CN 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 i 2710 20 90. To na przykład benzyny specjalne oraz niektóre oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych.

Natomiast, jak wynika z Rozporządzenia Komisji 2022/1636 regulującego zasady wewnątrzwspólnotowego przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie e-SAD przemieszcza się wyroby klasyfikowane do CN 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 i 2710 20 90, których mniej niż 90 % objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w temperaturze 210 °C i z których co najmniej 65 % objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w temperaturze 250 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86) i które są przemieszczane w handlu luzem (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE).

Zapisz się do Ekspresu akcyzowego

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce oznacza to, że wyroby akcyzowe o kodach CN 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 i 2710 20 90, w zależności od sytuacji, będą przemieszczane wewnątrzwspólnotowo według różnych procedur. W rezultacie na e-SAD będą mogły być przemieszczane wyłącznie te wyroby o kodach CN 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 i 2710 20 90, które spełniają określone parametry destylacji i które są przemieszczane luzem.

To jak należy interpretować „przemieszczanie wyrobów akcyzowych luzem” od dawna budzi wątpliwości. Z wyjaśnień opublikowanych przez Ministerstwo Finansów można wywnioskować, że za przemieszczanie luzem uznaje się m.in. przemieszczanie wyrobów w cysternach, paletopojemnikach oraz zbiornikach o pojemności przekraczającej 210 litrów. Oznacza to, że wyroby o kodach CN 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 i 2710 20 90, znajdujące się w pojemnikach o pojemności do 210 litrów, nie powinny być przemieszczane na e-SAD. Co do zasady WNT takich wyrobów nie będzie wiązało się z koniecznością dopełnienia warunków formalnych o których mowa w art. 78 Ustawy Akcyzowej (tj. złożenie zabezpieczenia akcyzowego, zapłata akcyzy). Dokładny zakres obowiązków jakie będzie zobowiązany dopełnić podmiot dokonujący WNT takich wyrobów, będzie uzależniony m.in. od tego, czy nabywane wyroby będą przeznaczone na szeroko rozumiane cele napędowe lub opałowe.

Co dalej?

Podmioty, które zamierzają dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowych dostaw wyrobów o kodach CN 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 i 2710 20 90, powinny dokładnie przeanalizować właściwości wyrobów, w szczególności ich parametry destylacji oraz ustalić, w jakich opakowaniach będą przemieszczane wyroby. Ustalenie tych kwestii jest kluczowe dla określenia tego, w jakiej procedurze powinny być przemieszczane przedmiotowe wyroby. Należy również pamiętać, że niezależnie od tego czy przemieszczanym w ramach WNT wyrobom o kodach CN 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 i 2710 20 będzie towarzyszył e-SAD, podmiot dokonujący WNT tych wyrobów będzie podlegał obowiązkowi rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych jako podatnik akcyzy.

Czy ta strona była pomocna?