Obowiązek dostosowania treści koncesji na paliwa ciekłe do nowych wymogów

Analizy

Obowiązek dostosowania treści koncesji na paliwa ciekłe do nowych wymogów

Ekspres Akcyzowy 01/2017 | 5 stycznia 2017 r.

Dnia 16 stycznia 2017 r. upływa termin na złożenie do Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o dostosowanie treści posiadanych koncesji na paliwa ciekłe.

Rozporządzenie Ministra Energii dotyczące wykazu paliw ciekłych

Tak jak informowaliśmy, w dniu 16 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Rozporządzenie szczegółowo wskazuje kody CN wyrobów kwalifikowanych jako paliwa ciekłe, w zakresie których określona w prawie energetycznym działalność podlega obowiązkowi uzyskania koncesji bądź wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Konsekwencje określenia wykazu paliw ciekłych w rozporządzeniu

W związku z wejściem w życie rozporządzenia przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność w zakresie paliw ciekłych na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia mają obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do wymogów przepisów prawa w terminie do 16 stycznia 2017 r.

Przedmiotowe wnioski o dostosowanie koncesji do nowych wymogów powinny wskazywać kody CN paliw będących przedmiotem działalności podlegającej koncesjonowaniu. Ponadto do wniosków powinien zostać dołączony komplet dokumentów i informacji umożliwiających pełną weryfikację możliwości formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych wykonywania działalności w zakresie konkretnie wskazanych we wniosku rodzajów paliw ciekłych podlegających koncesjonowaniu. 

Konsekwencje niezłożenia wniosku aktualizującego koncesję

W przypadku niezłożenia w terminie wniosku o zmianę koncesji, albo nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym przez Prezesa URE terminie, koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie paliw ciekłych, przesyłanie lub dystrybucję paliw ciekłych oraz obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót tymi paliwami z zagranicą, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy wygasną z upływem ostatniego dnia terminu do złożenia albo uzupełnienia wniosku, tj. z dniem 16 stycznia 2017 r. Pragniemy wskazać, że przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie paliw ciekłych bez wymaganej koncesji podlega karze grzywny do 5.000.000 zł a nawet karze pozbawienia wolności.

Przedsiębiorcy, którzy złożą do 16 stycznia 2017 r. wniosek o dostosowanie koncesji do nowych wymogów, mogą prowadzić działalność na zasadach dotychczasowych do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku.

Obowiązek dostosowania treści koncesji na paliwa ciekłe do nowych wymogów
Czy ta strona była pomocna?