Zmiany w akcyzie 2016- kolejne zmiany

Analizy

Trwają prace nad kolejnymi zmianami w akcyzie

Zmiany w akcyzie 2016

Ekspres akcyzowy 5/2016 | 31 marca 2016 r.

W ostatnim czasie zostały opublikowane dwa projekty zmiany ustawy o podatku akcyzowym oraz projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (dalej „Rozporządzenie MF”).

O co chodzi?

Projekty przewidują: zmianę listy dopuszczalnych skażalników jakimi można skażać alkohol etylowy, tak aby mógł korzystać ze zwolnienia z akcyzy, obniżenie stawki akcyzy na niektóre samochody osobowe oraz zwolnienie (pod pewnymi warunkami) pośredniczących podmiotów tytoniowych z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Zmiana listy dopuszczalnych skażalników

Projektowana zmiana Rozporządzenia MF byłaby już kolejną zmianą listy substancji skażających, jakie mogą być stosowane do skażania alkoholu etylowego dla celów stosowania zwolnienia z akcyzy, gdy alkohol ten jest wykorzystywany do produkcji określonych grup produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi m.in. kosmetyków, wód toaletowych, środków chemii gospodarczej, farb, lakierów, rozcieńczalników i rozpuszczalników.

Opublikowany projekt przewiduje ograniczenie listy środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego w stosunku do skażalników jakie mogą być stosowane obecnie. Między innymi, zgodnie z projektem jako skażalnik alkoholu zwolnionego z akcyzy nie może być wykorzystywany aceton, benzyna, alkohol benzylowy i inne.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, ograniczenie listy skażalników jest skutkiem toczących się dyskusji na forum unijnym w zakresie dążenia do ograniczenia występowania oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, m.in, w postaci wprowadzania do obrotu alkoholu, który w dość prosty sposób może zostać odkażony i konsumowany.

Niższa stawka akcyzy na samochody

Projekt zmiany ustawy o podatku akcyzowym przewiduje obniżenie stawki akcyzy na samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2.000 cm3 ze stawki w wysokości 18,6% podstawy opodatkowania do 4,6% podstawy opodatkowania.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że obecnie wysoka stawka akcyzy na ww. samochody powoduje, że często nabywcy tych samochodów z zagranicy deklarują organom celnym ich zaniżoną wartość, aby zapłacić mniejszą akcyzę. To z kolei powoduje niższe dochody do budżetu w tym zakresie, jak również dodatkowe koszty związane z prowadzeniem przez organy celne postępowań dążących do ustalenia rzeczywistej wartości samochodów.

Obniżenie stawki akcyzy na samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2.000 cm3 ma na celu ułatwienie podatnikom dostępu do tych aut, bez podejmowania działań mających na celu unikanie opodatkowania.

Pośredniczące podmioty tytoniowe bez zabezpieczenia akcyzowego

Objęcie w ostatnim czasie pośredniczących podmiotów tytoniowych obowiązkiem złożenia zabezpieczenia akcyzowego wywołało liczne dyskusje w branży tytoniowej. Przede wszystkim argumentowano, że pośredniczące podmioty tytoniowe to zwykle mali i średni przedsiębiorcy i nałożenie na nich obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na wysokim poziomie (minimalna wartość w przypadku zabezpieczenia generalnego to obecnie 2 mln złotych), spowoduje konieczność wycofania się wielu podmiotów z ich działalności.

Mając powyższe na uwadze, projekt zmiany ustawy o akcyzie przewiduje, pod pewnymi warunkami, możliwość zwolnienia pośredniczących podmiotów tytoniowych z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Co zmiany oznaczają w praktyce?

Wydaje się, że projektowane zmiany będą miały największe znaczenie dla podmiotów wykorzystujących alkohol skażony w zwolnieniu z akcyzy. W związku z planowanymi zmianami podmioty te powinny przeprowadzić analizę obecnie wykorzystywanych skażalników w celu weryfikacji czy stosowany do produkcji alkohol etylowy jest skażony skażalnikami, które również po projektowanej zmianie przepisów pozwolą na korzystanie ze zwolnienia z akcyzy od tego alkoholu. Jeżeli dany skażalnik już nie jest wymieniony na liście skażalników, a projektowane przepisy wejdą w życie, może okazać się, że nie będzie można korzystać ze zwolnienia z akcyzy do alkoholu skażonego tym skażalnikiem. To z kolei może oznaczać konieczność zmiany receptur w celu dalszego korzystania z alkoholu zwolnionego z akcyzy.

Co dalej?

Obecnie projekt zmiany Rozporządzenia MF jest w fazie konsultacji społecznych. Ewentualne uwagi do projektu można przedstawiać do dnia 15 kwietnia.

Zgodnie z projektem, zmiany Rozporządzenia MF mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2016 r.  Projekt przewiduje okres przejściowy, zgodnie z którym dotychczasowe skażalniki będą mogły być stosowane w celu zwolnienia z akcyzy nie dłużej niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, a więc do końca września 2016 r.

Jeśli chodzi o zmiany ustawy o podatku akcyzowym, to zgodnie z projektami zmian ich wejście w życie zostało uzależnione od dnia ich ogłoszenia. Należy wskazać, że projekt dotyczący zmiany stawki akcyzy na samochody osobowe został wniesiony do Marszałka Senatu, a projekt dotyczący zwolnienia z zabezpieczenia akcyzowego został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Będziemy Państwa informować o postępie prac nad ww. projektami.

Ewidencja akcyzowa - przepisy przejściowe

Webcast: Ewidencja akcyzowa - jak sprostać nowym wymogom? 

Seminarium on-line, 26 kwietnia 2016,

W związku z zmianami w zakresie ewidencji akcyzowych, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r oraz tymi, na które okres przejściowy mija z końcem tego roku, umożliwiamy Państwu stworzenie agendy webcastu, podczas którego chcielibyśmy omówić istotne dla Państwa aspekty tego tematu.

Subskrybuj "Ekspres akcyzowy"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?