Planowane ograniczenie zakresu zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych

Analizy

Planowane ograniczenie zakresu zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych

Ekspres Akcyzowy 10/2016 | 30 czerwca 2016 r.

Dnia 23 maja 2016 r. został opublikowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym. Przygotowywana zmiana będzie istotna dla podmiotów korzystających ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych w celach opałowych przez zakład energochłonny oraz dla podmiotów korzystających ze zwolnienia z uwagi na wdrożenie systemów prowadzących do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do zwiększenia efektywności energetycznej.

 

Przyczyna planowanych zmian

Opublikowany projekt jest następstwem zastrzeżeń podniesionych przez Komisję Europejską, co do zgodności przepisów polskiej ustawy o podatku akcyzowym regulujących powyższe zwolnienia (art. 31a ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy o podatku akcyzowym) z przepisami wspólnotowymi.

Niezgodność ta, w ocenie Komisji Europejskiej, polega na nieuprawnionym rozszerzeniu zakresu zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych. Zdaniem Komisji, wprowadzenie dwóch odrębnych podstaw zwolnień (dla zakładu energochłonnego oraz dla podmiotu, który wdrożył systemy dotyczące ochrony środowiska lub efektywności energetycznej) wykracza poza zakres dopuszczalnych zwolnień wynikających z przepisów wspólnotowych.

Zakres proponowanych zmian

W celu dostosowania polskich przepisów akcyzowych do stosownych regulacji wspólnotowych,

w projekcie ustawy nowelizującej przewidziano połączenie dwóch odrębnych na ten moment ww. podstaw zwolnień z akcyzy wyrobów węglowych. Zgodnie z projektem, tak jak jest to obecnie  w przypadku wyrobów gazowych, ze zwolnienia będzie mógł korzystać podmiot będący zakładem energochłonnym, który dodatkowo wdrożył systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Te systemy to Europejski System Handlu Emisjami, system EMAS, system zarządzania środowiskowego potwierdzony certyfikatem ISO 14001:2004 oraz system zarządzania energią potwierdzony certyfikatem ISO 50001:2011.

Praktyczne konsekwencje planowanych zmian

Planowane zmiany mogą spowodować znaczące ograniczenie zakresu stosowania dotychczasowych zwolnień. Podmioty korzystające obecnie z jednego ze zwolnień, o których mowa w art. 31a ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy o podatku akcyzowym, aby kontynuować stosowanie zwolnienia będą zobowiązane spełnić dodatkowe warunki tj.:

  • podmioty korzystające ze zwolnienia dla zakładów energochłonnych będą zobowiązane do wdrożenia któregoś z wymaganych systemów środowiskowych;
  • podmioty obecnie korzystające ze zwolnienia w oparciu o wdrożone systemy środowiskowe, będą musiały ocenić czy spełniają dodatkowo warunki do uznania ich za zakład energochłonny.

Rekomendujemy dokonanie analizy możliwości spełnienia dodatkowych warunków tak, aby (w przypadku gdy warunki mogą być spełnione) zapewnić nieprzerwane korzystanie ze zwolnienia z akcyzy dla wyrobów węglowych, jeżeli planowana nowelizacja ostatecznie wejdzie w życie.

Planowany termin wejścia w życie

Prace legislacyjne nad projektem jeszcze trwają, ale biorąc pod uwagę fakt, że projektowane zmiany wynikają z zastrzeżeń Komisji Europejskiej, ostateczne wejście w życie projektu jest bardzo prawdopodobne.

Obecna wersja projektu przewiduje wejście w życie nowelizacji z dniem 1 stycznia 2017 r.

Ewidencja akcyzowa - przepisy przejściowe

Subskrybuj "Ekspres akcyzowy"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?