Analizy

Pakiet przewozowy – dalsze zmiany w przepisach i rozszerzenie obowiązków na transport kolejowy

Ekspres Akcyzowy 12/2017 | 21 lipca 2017 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (dalej: „projekt” lub „nowelizacja”) zakładający modyfikację przepisów tzw. pakietu przewozowego (dalej również: „ustawa”).

Projektowane zmiany wprowadzają przede wszystkim rozszerzenie obowiązku monitorowania przewozu towarów na transport kolejowy (na ten moment monitorowaniem objęty jest wyłącznie transport drogowy).

Projekt stanowi kolejną już propozycję zmian w przepisach pakietu przewozowego. W wydaniu Ekspresu Akcyzowego z dnia 1 czerwca 2017 r. wspominaliśmy o projektowanych zmianach nakładających obowiązki związane z monitorowaniem przewozu przy użyciu systemów GPS (część propozycji zawartych w projekcie dotyczącym GPS została przeniesiona do nowego projektu). Tym samym, równolegle procedowane mogą być dwa projekty zmian w pakiecie przewozowym.

Nowe propozycje zmian - rozszerzenie obowiązku na przewóz kolejowy

W ocenie projektodawcy, w celu ograniczenia możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji nielegalnych przewozów „towarów wrażliwych” zasadnym jest włączenie do systemu monitorowania także przewozów koleją. Proponowane zmiany uzasadniane są m.in. znaczącym w ostatnim okresie wzrostem przewozu koleją wyrobów energetycznych.

Transport kolejowy towarów objętych przepisami ustawy, będzie, analogicznie jak w przypadku transportu drogowego, przewidywał określone obowiązki dla nadawcy / odbiorcy towaru, jak i przewoźnika (realizującego przewóz kolejowy towarów). Kierującym w tym wypadku będzie maszynista (osoba kierująca pojazdem kolejowym z napędem).

W odróżnieniu od przewozu drogowego, przewoźnik kolejowy będzie zobowiązany w uzupełnieniu zgłoszenia podać dodatkowe dane, takie jak: (i) numer pociągu, (ii) ujednolicony kod wagonu, czy (iii) lokalizację bocznicy kolejowej, na której może zostać przeprowadzona kontrola, zlokalizowanej najbliżej miejsca dostarczenia towaru albo miejsca zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju.

Co istotne, w przypadku przewoźników (w tym przewoźników kolejowych) nowelizacja zakłada zwiększenie kary pieniężnej za nieuzupełnienie zgłoszenia z obecnych 5 000 zł do 10 000 zł.

Zmiany przeniesione z poprzedniego projektu zmian

Jak wskazywaliśmy powyżej, w projekcie znalazły się zmiany, które zostały przeniesione z projektu dotyczącego lokalizatorów GPS. Między innymi, w odniesieniu do katalogu towarów podlegających monitorowaniu, zrezygnowano ze stosowania ich klasyfikacji do podkategorii PKWiU. W konsekwencji, obowiązkom w zakresie monitorowania będą mogły podlegać towary przypisane do określonych w przepisach pozycji CN.

Dodatkowo, dodano zapis wskazujący, że w stosunku do towarów klasyfikowanych do pozycji CN 2905 i 3824 systemowi monitorowania podlegają tylko te towary, które są wyrobami akcyzowymi.

W nowym projekcie znalazły się zmiany, dotyczące dokumentu związanego z przesunięciami międzymagazynowymi. Polegają one na rozszerzeniu katalogu informacji, jakie należy zamieścić na dokumencie MM - o numer rejestracyjny środka transportu i datę wystawienia dokumentu.

Kolejną z istotnych zmian przeniesionych z projektu dotyczącego GPS jest umożliwienie wezwania przewoźnika ujawnionego w rejestrze do przedstawienia środka transportu wraz z towarem we wskazanym miejscu (miejscu zakończenia dostarczenia towaru lub oddziału urzędu celno-skarbowego), w określonym czasie celem przeprowadzenia kontroli (jeżeli w wyniku analizy stwierdzono, że przewóz towarów wskazany w zgłoszeniu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem). W przypadku niedostarczenia środka transportu wraz z towarem do wskazanego miejsca w określonym czasie na przewoźnika może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Dodatkowe zmiany

Poza propozycjami przeniesionymi z projektu dotyczącego lokalizatorów GPS, zaproponowano kilka dodatkowych zmian, w tym m.in. propozycję, by w przypadku przewozu od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu, zgłoszenie mogło obejmować towary różnego rodzaju (o różnych pozycjach CN).

Co istotne, w odniesieniu do nakładanych kar za niewypełnianie obowiązków określonych w ustawie, dodano zapis wskazujący, iż w sytuacji ujawnienia nieprawidłowości w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej nie wymierza się kar pieniężnych, jeżeli nie doszło do uszczupleń w należnościach pieniężnych Skarbu Państwa.

Ograniczenie możliwości nakładania przedmiotowych kar pieniężnych nie będzie odnosiło się do ujawnienia nieprawidłowości w trakcie samej kontroli przewozu.

Co dalej?

Obecnie nowelizacja została przekazana do uzgodnień międzyresortowych. Termin wejścia w życie projektu został wyznaczony na 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Proponowane zmiany, jeżeli wejdą w życie, obejmą szeroki zakres nowych podmiotów (w szczególności przewoźników kolejowych). Podmioty te powinny już dziś dokonać weryfikacji wyrobów będących przedmiotem przewozu, a w przypadku możliwości podlegania nowym obowiązkom, powinny obserwować przebieg prac legislacyjnych nad projektem. W przypadku wejścia projektowanych przepisów w życie, konieczne będzie podjęcie działań mających na celu dostosowanie się do nowych przepisów m.in. wdrożenie odpowiednich procedur i mechanizmów zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla pracowników, modyfikacja umów z kontrahentami itp.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszych pracach legislacyjnych w powyższym zakresie.

Czy ta strona była pomocna?