Zmiana w paliwowych koncesjach

Analizy

Zmiana w paliwowych koncesjach

Nowa wersja projektu

Ekspres Akcyzowy 17/2016 | 12 grudnia 2016 r.

Dnia 7 grudnia 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazała się nowa wersja projektu w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

O pierwotnej wersji projektu i potencjalnych efektach wprowadzenia opisywanych przepisów pisaliśmy w jednym z naszych wcześniejszych alertów (Ekspres akcyzowy 15/16).

Zmiany w projekcie

Zmiany w projekcie rozporządzenia (wersja 2.2 z 1 grudnia 2016 r.) wydają się być po części odpowiedzią projektodawców na postulaty przedstawione w ramach konsultacji społecznych ww. projektu przeprowadzonych 14 listopada 2016 r.

W nowej wersji rozporządzenia m. in. wyłączono wymóg uzyskania koncesji w stosunku do wyrobów o kodach CN 2710 19 25 i 2710 19 29 (tzw. „inne nafty”). Podmioty przywożące te wyroby na terytorium kraju są nadal jednak zobowiązane do dokonania odpowiedniego wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Dodatkowo, z obowiązku uzyskania koncesji i dokonywania wpisu do rejestru podmiotów przywożących wyłączono benzyny lakowe i przemysłowe (mieszczące się w klasyfikacji CN 2710 12 25).

Dużą zmianą jest włączenie w ramach nowego projektu rozporządzenia do katalogu wyrobów objętych obowiązkiem wpisu do rejestru podmiotów przywożących różnego rodzaju smarów objętych kodami CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99. Ponadto, projektodawca wprowadził obowiązek dokonania wpisu w stosunku do tzw. olejów surowych (klasyfikowanych do CN 2707 99 19, 2707 99 91 i 2707 99 99).

Do nowego projektu rozporządzenia zostało dołączone uzasadnienie, z którego wynika, że potrzeba wydania rozporządzenia spowodowana jest koniecznością utworzenia wykazu paliw ciekłych objętych obowiązkiem koncesjonowania lub wpisu w związku ze zmianami wynikającymi z tzw. pakietu paliwowego.  Zgodnie z uzasadnieniem, utworzenie wykazu paliw ciekłych ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku paliw w Polsce oraz bezpieczeństwa paliwowego.

Wejście przepisów w życie

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z nową wersją projektu przepisy rozporządzenia mają wejść w życie już w dniu następującym po ich ogłoszeniu. To również zmiana w stosunku do pierwotnego projektu, którego przepisy miały wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia. W praktyce więc zainteresowane podmioty powinny dokładnie śledzić proces legislacyjny ww. rozporządzenia, aby nie przeoczyć daty jego wejścia w życie oraz zapewnić zgodność swoich działań z nowymi regulacjami. 

Ewidencja akcyzowa - przepisy przejściowe
Czy ta strona była pomocna?