Opis na fakturze decyduje o zwolnieniu z akcyzy dla energii elektrycznej

Artykuł

Opis na fakturze decyduje o zwolnieniu z akcyzy dla energii elektrycznej

Ekspres Akcyzowy 9/2023 | 13 czerwca 2023 r.

W kolejnych interpretacjach Dyrektor KIS potwierdza, że sposób udokumentowania czynności polegających na udostępnianiu najemcom możliwości korzystania z energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach fotowoltaicznych ma kluczowe znaczenie dla ustalenia zakresu obowiązków, które zgodnie z przepisami akcyzowymi ciążą na wynajmującym.

O co chodzi?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest między innymi sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną, który wyprodukował tę energię.

Wątpliwości w kontekście powyższego przepisu budzą sytuacje, kiedy podmiot świadczący usługę najmu nieruchomości zapewnia najemcy możliwość korzystania z energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej. W wydanych w ostatnim okresie interpretacjach indywidualnych (np. interpretacja z 5 stycznia 2023 r. sygn.0111-KDIB3-3.4013.144.2022.3.JS; interpretacja z 10 marca 2023 r. sygn. 0111-KDIB3-3.4013.277.2022.2.JSU; interpretacja z 1 czerwca 2023 r. o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.88.2023.2.MAZ) organy interpretacyjne twierdziły, że decydujące znaczenie dla opodatkowania energii elektrycznej w takim przypadku ma sposób udokumentowania sprzedaży energii elektrycznej na fakturze. W świetle wydanych interpretacji, jeżeli wynajmujący, który wytwarza energię elektryczną wystawia fakturę, na której wyszczególniona jest należność za energię elektryczną, spełnione są przesłanki dla podatku akcyzowego, aby uznać, iż doszło do sprzedaży energii elektrycznej najemcom, co zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu akcyzą. Natomiast jeżeli wynajmujący wystawia fakturę za czynsz (bez wyodrębniania kosztów energii elektrycznej), wówczas po stronie wynajmującego nie dochodzi do sprzedaży energii elektrycznej.

Zapisz się na Ekspres akcyzowy

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu

Zarejestruj się

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce uznanie, iż doszło do sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej we własnym zakresie, wiąże się z brakiem możliwości zastosowania zwolnienia z akcyzy dla energii wyprodukowanej w instalacjach o mocy do 1 MW, które to zwolnienia jest obecnie powszechnie stosowane. W rezultacie oznacza to, że wynajmujący nieruchomość, który zapewnia możliwość korzystania z energii elektrycznej wytworzonej w generatorze, jest zobowiązany do zapłaty akcyzy od sprzedanej energii elektrycznej oraz do dopełnienia warunków formalnych takich jak: rejestracja dla potrzeb akcyzy w tym zakresie, składanie deklaracji podatkowych, prowadzenie ewidencji energii elektrycznej.

Natomiast w sytuacji, kiedy nie dochodzi do sprzedaży energii elektrycznej, udostępnienie energii elektrycznej najemcom dla potrzeb akcyzy jest traktowane jako zużycie energii elektrycznej przez wynajmującego w celu świadczenia usług najmu. W takim przypadku energia elektryczna wytworzona w źródle o mocy do 1 MW podlega zwolnieniu z akcyzy. Brak jest również innych obowiązków formalnych (rejestracja, ewidencja, deklaracja).

W świetle powyższego sposób dokumentowania czynności polegających na udostępnianiu wyprodukowanej przez wynajmującego energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla ustalenia prawa do zastosowania zwolnienia wobec wytworzonej energii elektrycznej.

Co dalej?

Kwestia tego jak na gruncie przepisów akcyzowych zakwalifikować czynność polegającą na udostępnianiu najemcy możliwości korzystania z energii elektrycznej wytworzonej w generatorach (instalacjach fotowoltaicznych, agregatach prądotwórczych, wiatrakach), budzi sporo wątpliwości i w praktyce może być różnie interpretowana przez organy podatkowe. Dlatego też podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczą usługi najmu i w związku z tym udostępniają najemcom wyprodukowaną we własnym zakresie energię elektryczną, powinny rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydaniem interpretacji indywidualnej w tej sprawie. Także podmioty, dla których świadczenie usług najmu nie jest głównym przedmiotem działalności, powinny przeanalizować, czy w ramach prowadzonej działalności nie udostępniają innym podmiotom energii elektrycznej wyprodukowanej we własnych źródłach.

Czy ta strona była pomocna?