Zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie a obowiązek rejestracji w CRPA

Artykuł

Zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie a obowiązek rejestracji w CRPA

Czy brak rejestracji dla celów akcyzy skutkuje brakiem prawa do zastosowania zwolnienia?

Ekspres Akcyzowy 12/2023 | 25 lipca 2023 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku (sygn. I FSK 1617/22) orzekł, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie z art. 32 ust.1 pkt 1 Ustawy Akcyzowej jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA a nie sama rejestracja. Ponadto przyznał prawo do zastosowania tego zwolnienia podmiotowi, który złożył wniosek rejestracyjny po wyznaczonym terminie.

O co chodzi?

Zgodnie z art. 32 ust. 6 Ustawy akcyzowej jednym z warunków zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie (dalej: „Zwolnienie”) jest dokonanie przez podmiot odbierający, podlegający obowiązkowi rejestracji, zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy akcyzowej. Nowelizacja Ustawy akcyzowej z dnia 10 grudnia 2020 r. wprowadziła obowiązek aktualizacji rejestracji bądź dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (dalej: „CRPA”) dla wszystkich podmiotów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy akcyzowej, nawet tym, którzy byli już uprzednio zarejestrowani dla celów akcyzy, ustanawiając termin na dokonanie tej czynności do końca czerwca 2021 r.

Podmiot, o którym mowa w omawianym wyroku, skutecznie wypełnił wniosek rejestracyjny w CRPA dnia 17 sierpnia 2021 r. natomiast sam wpis w CRPA uzyskał w dniu 15 września 2021 r., jakby się wydawało przekraczając tym samym ustawowy termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA. W konsekwencji, zgodnie z otrzymaną interpretacją oraz wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przed uzyskaniem wpisu do CRPA podmiot nie był uprawniony do stosowania Zwolnienia.

Jednakże Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że warunkiem Zwolnienia jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego, a nie sama rejestracja w CRPA. Przy czym, mimo że skarżąca nie dochowała terminu na dokonanie skutecznego zgłoszenia rejestracyjnego NSA, jednak uznał, że ze względu na zasadę proporcjonalności omawiany podmiot był uprawniony do stosowania Zwolnienia również w okresie od lipca do sierpnia 2021 r. W uzasadnieniu do wyroku stwierdzono, że pozbawienie możliwości skorzystania ze Zwolnienia ze względu na opóźnione dokonanie formalnego obowiązku, który sprowadzał się do uzupełnienia danych uprzednio zgłoszonych jedynie o wskazanie właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy, byłoby nieproporcjonalne, tym samym przyznając skarżącej prawo do skorzystania ze Zwolnienia mimo uchybienia ustawowemu terminowi rejestracji w CRPA.

Zapisz się na Ekspres akcyzowy

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu

Zarejestruj się

Co to oznacza w praktyce?

Z analizy powyższego wyroku można wywnioskować, że dopełnieniem warunku, o którym mowa w art. 32 ust. 1 Ustawy akcyzowej, wymaganym dla skorzystania przez podmioty z tzw. zwolnień z akcyzy ze względu na przeznaczenie, jest już samo skuteczne wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego na platformie PUESC. Niekoniecznie natomiast wymagane jest uzyskanie odpowiedzi zwrotnej potwierdzającej dokonanie takiej rejestracji w CRPA przez organy podatkowe.

Co dalej?

Należy pamiętać, że opisany wyrok NSA dotyczy konkretnego stanu faktycznego określonego podmiotu i nie można całkowicie wykluczyć odmiennej interpretacji tych przepisów w przyszłości. Niemniej podmioty, które ze względu na różnego rodzaju zawiłości związane z rejestracją w CRPA zostały lub potencjalnie mogą zostać pozbawione przez organy podatkowe prawa do skorzystania ze zwolnień z akcyzy ze względu na przeznaczenie, mogą rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej we własnej sprawie.

Czy ta strona była pomocna?