Wdrożenie AES/ECS2 PLUS: Nowe wytyczne w zakresie miejsc uznanych oraz wyznaczonych

Artykuł

Wdrożenie AES/ECS2 PLUS: Nowe wytyczne w zakresie miejsc uznanych oraz wyznaczonych

Ekspres celny 4/2024 | 23 maja 2024 r.

W dniu 31 października 2024 r. ma nastąpić planowane wdrożenie systemu AES/ECS2 PLUS, który niewątpliwie niesie za sobą daleko idące zmiany, budzące wątpliwości oraz obawy przedsiębiorców i agencji celnych.

W związku z nadchodzącą implementacją systemu Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towarów w tym do czasowego składowania, których treść pozwala na wstępne ustalenie kształtu miejsc uznanych oraz wyznaczonych po implementacji nowego systemu. Wytyczne można znaleźć na stronie podatki.gov.pl

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania ekspresu celnego, w którym szerzej omawiamy nadchodzące zmiany obowiązujące od 31 października 2024 r.


**


Pierwszą zmianą, którą można zauważyć po zapoznaniu się z wytycznymi jest wyróżnienie dwóch rodzajów miejsc uznanych, tj.:

 • miejsca uznane do przedstawienia towarów wprowadzanych na obszar celny Unii;
 • miejsca uznane do przedstawienia towarów, w związku z planowanym wyprowadzeniem.

Wprowadzenia powyższego rozróżnienia jest podyktowane szeregiem zmian dotyczących przedstawienia towarów w miejscach uznanych w przypadku planowanego wywozu towarów, które mogą mieć daleko idące skutki praktyczne dla przedsiębiorców. Przede wszystkim są nimi:

 • wprowadzenie wymogu uzyskania pozwolenia na zasadach ogólnych przewidzianych w Unijnym Kodeksie Celnym;
 • zniesienie zastosowania przepisów z art. 115 UKC – RD regulujących kwestie krótkotrwałego czasowego składowania;
 • zniesienie wymogu złożenia zabezpieczenia;
 • możliwość dokonywania w ramach miejsca uznanego wykonywania czynności dotyczących konsolidacji przesyłek oraz przeładunków. Należy podkreślić, iż zgoda na dokonanie czynności dotyczących konsolidacji jest wydawana w odrębnej decyzji przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego;

Kolejną nowością, która może budzić zainteresowanie podmiotów prowadzących handel z państwami trzecimi jest możliwość ubiegania się poprzez wniosek do organu celnego o przyznanie upoważnienia do nakładania zamknięć urzędowych w wywozie. Należy podkreślić, iż to udogodnienie wiąże się z dodatkowym warunkiem, według którego posiadacz pozwolenia na miejsce uznane będzie występował w zgłoszeniu celnym jako zgłaszający, co w praktyce może oznaczać:

 • działanie we własnym imieniu oraz na własną rzecz (w przypadku eksportera);
 • działania jako przedstawiciel pośredni (w przypadku agencji celnych).

Wraz z uzyskanym pozwoleniem, organ wydaje również plombownicę do nakładania zamknięć urzędowych.

Ponadto istnieje możliwość uzyskania w ramach pozwolenia na miejsce uznane stosowania specjalnego rodzaju zamknięć, które zostały w wytycznych określone jako „zamknięcia SSE”. Przysługuje one podmiotom, które posiadają pozwolenie na stosowanie uproszczeń w ramach uprawnień do korzystania z procedury tranzytu. W przypadku stosowania zamknięć SSE wytyczne określają konkretne zasady, które muszą być spełnione, tj.:

 • posiadaczem pozwolenia na miejsce uznane oraz posiadaczem pozwolenia na stosowanie zamknięć SSE musi być ten sam podmiot;
 • posiadacz pozwolenia na stosowanie zamknięć SSE musi występować w zgłoszeniach celnych jako zgłaszający;
 • wniosek/pozwolenie na miejsce uznane dla wywozy powinien zawierać numer pozwolenia SSE wraz z oznaczeniem plombownic.

Wydane przez Ministerstwo Finansów wytyczne zawierają również szereg nowości, które odnoszą się do takich kwestii jak nowy wzór wniosku o wydanie pozwolenia, oraz zalecenia odnośnie stosowania samej procedury.

Nadchodzące zmiany stanowią dużą zmianę oraz wyzwanie dla przedsiębiorców. Istotnym jest, aby przedsiębiorcy podjęli niezbędne kroki, które umożliwią prowadzenie zgodnej z przepisami wymiany handlowej, bez zakłóceń łańcuchu dostaw oraz naruszenia przepisów.

Wnioski o pozwolenia w nowym kształcie przedstawionym w wytycznych mogą być składane już teraz, jednakże uprawnienia z nich wynikające będą obowiązywały od momentu wdrożenia systemu AES/ECS2 PLUS tj. od 31 października 2024 r.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?