Co zmieni się w ustawie o VAT w 2023 r. dla JST?

Artykuł

Co zmieni się w ustawie o VAT w 2023 r. dla JST?

Najważniejsze kwestie dotyczące rozliczeń VAT w samorządzie.

Newsletter „Strefa samorządu – podatki i prawo w JST” (1/2023) | 5 stycznia 2023 r.

Nowy rok przyniesie kolejne zmiany w przepisach ustawy o VAT. Według obecnego projektu zmian w przepisach, objętych tzw. SLIM VAT 3, większość przepisów wejdzie w życie 1 kwietnia 2023 r.

Nowy rok przyniesie kolejne zmiany w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Wstępnie sygnalizowaliśmy Państwu o planowanych zmianach w wydaniu 4/2022 naszego biuletynu.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego w listopadzie 2022 r. pojawiła się nowa wersja projektu zmiany ustawy o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw, uwzględniająca uwagi wniesione w ramach konsultacji publicznych. Pewne jest przesunięcie daty wejścia w życie większości przepisów objętych tzw. SLIM VAT 3 z 1 stycznia 2023 r. na 1 kwietnia 2023 r., z wyjątkiem zmian dotyczących sankcji VAT i grup VAT, których wejście w życie planowane jest w dniu następującym po dniu ogłoszenia nowelizacji przepisów w dzienniku ustaw. Z planowanych zmian została natomiast usunięta kwestia dotycząca zasad wystawiania faktur zaliczkowych, która przewidywała możliwość wystawienia wyłącznie jednej faktury końcowej w przypadku, gdy obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług przypadałby w tym samym okresie rozliczeniowym, co otrzymana zaliczka.

Dzisiaj piszemy o wybranych, najistotniejszych w naszej ocenie zmianach dla jednostek samorządu terytorialnego, które według obecnego kształtu projektu zmian przepisów ustawy o VAT i niektórych innych ustaw, wejdą w życie zasadniczo od 1 kwietnia 2023 roku.

Według założeń Ministerstwa Finansów planowane rozwiązania w projekcie SLIM VAT 3 mają głównie charakter upraszczający rozliczanie podatku VAT.


Nowe zasady zaokrąglania proporcji z art. 90 ustawy o VAT

W sytuacji, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT będzie większa niż 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu w skali roku będzie mniejsza niż 10.000 zł, podatnik będzie mógł uznać, że proporcja wynosi 100%, tj. przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia podatku VAT.

Przed zmianą ww. limit kwoty niepodlegającej odliczeniu wynosił 500 zł.


Nowe zasady dokonywania rocznej korekty podatku naliczonego w przypadku odliczenia podatku w oparciu o tzw. pre-współczynnik lub współczynnik

Podatnik będzie mógł nie dokonywać korekty rocznej przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

  • różnica pomiędzy proporcją wstępną, a ostateczną nie będzie przekraczać 2 punktów procentowych oraz
  • proporcja ostateczna okaże się mniejsza niż proporcja wstępna i kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z różnicy pomiędzy tymi proporcjami nie będzie przekraczała 10.000 zł.

W praktyce będzie to oznaczać dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych ze stosowaniem prawa do odliczenia VAT, gdyż po spełnieniu ww. kryteriów nie będzie obowiązku dokonywania korekty rocznej odliczonego podatku.


Nowe zasady dokumentowania transakcji ewidencjonowanych przez kasy online

Planowana zmiana dotyczy wyłącznie podatników rejestrujących sprzedaż za pomocą kas online, w tym kas mających postać oprogramowania tzw. wirtualnych. Uproszczenie ma polegać na zniesieniu obowiązku drukowania dokumentów wystawionych przy zastosowaniu kas rejestrujących, tj. raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych wystawionych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu.


Konsolidacja wydawania wiążących informacji

W chwili obecnej Krajowa Administracja Skarbowa umożliwia uzyskanie wiążącej informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA) oraz wiążących informacji taryfowych (WIT) w czterech różnych organach. Planowane jest powierzenie obsługi wiążących informacji jednemu organowi, tj. Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, w celu uzyskiwania informacji w jednym miejscu, za pośrednictwem tego samego organu, bez konieczności ustalania, który organ jest właściwym dla uzyskania wiążącej informacji w pożądanym zakresie.

Dodatkowo planowane jest zniesienie opłaty należnej od wniosku o wydanie WIS w wysokości 40 zł.


Nowe możliwości dotyczące przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie VAT

Planowana zmiana ma na celu umożliwienie przekazywania środków z rachunku VAT na rachunek VAT przedstawiciela grupy VAT celem zapłaty podatku do urzędu skarbowego. Na chwilę obecną przewiduje się, że ta zmiana wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia zmian w dzienniku ustaw.

Podsumowując, zgodnie z obecnym projektem SLIM VAT 3, nowe przepisy mają zasadniczo obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. Niemniej jednak ostateczny kształt planowanych zmian w przepisach poznamy dopiero w kolejnych etapach prac legislacyjnych.

Zapisz się do Strefy samorządu

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?