Nowe stawki VAT na instalacje OZE w związku ze zmianami w przepisach

Artykuł

Nowe stawki VAT na instalacje OZE w związku ze zmianami w przepisach

Biuletyn „VAT w samorządzie” (16/2019) | 26 listopada 2019 r.

23 listopada br. weszła w życie ustawa zmieniająca stawkę VAT na wybrane instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE). Jednostki samorządu terytorialnego powinny jednak pamiętać o kilku kwestiach, które budzą pewne wątpliwości.

Ustawa zmieniająca stawkę VAT na wybrane instalacje odnawialnych źródeł energii (dalej: OZE) z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2166) została podpisana przez Prezydenta i ogłoszona 8 listopada 2019 r. Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 23 listopada 2019 r.

Dotychczas, w przypadku OZE obniżona stawka 8% była co do zasady stosowana w przypadku montażu OZE w/na budynkach mieszkalnych. Zmiana przepisów zakłada m.in. obniżenie z 23% do 8% stawki VAT w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych poza bryłą budynku mieszkalnego, o ile instalacja będzie funkcjonalnie związana z budynkami mieszkalnymi. Zatem właściciele budynków mieszkalnych o powierzchni do 300 m2 i lokali mieszkalnych o powierzchni do 150 m2, mogą skorzystać z obniżonej stawki VAT 8%, również w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej poza budynkiem, pod warunkiem, że instalacja ta będzie wykorzystywana do zaopatrzenia w prąd budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Jeżeli powierzchnia domów lub lokali przekracza ww. limity metrażowe, to zarówno dla instalacji fotowoltaicznych montowanych w/na budynku, jak i poza jego bryłą, zastosowanie będą miały proporcjonalnie stawka 8% i 23%.
 

Których instalacji OZE dotyczą zmiany stawek VAT?

Co istotne, zmiana przepisów w zakresie stawki nie dotyczy wszelkich instalacji OZE. Wynika to z ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.). Zgodnie z definicją zawartą w tej ustawie, przez mikroinstalację, o której mowa w znowelizowanym art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. Wątpliwości interpretacyjne może budzić szczególnie pojęcie „mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu”. Pomocna w tym zakresie może być Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 63/2017 w sprawie ww. pojęcia, którym operują przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z ww. informacją przez pojęcie mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu należy rozumieć

określoną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, maksymalną trwałą moc cieplną mierzoną na wyjściu z urządzenia lub zespołu urządzeń, osiąganą przez urządzenie lub zespół urządzeń wytwarzający równocześnie energię elektryczną (lub mechaniczną) i ciepło, wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki ([kW], [MW]).

W informacji, przykładowo jako urządzenia wytwarzające równocześnie energię elektryczną i ciepło wskazano m.in.: turbinę gazową, parową, silnik spalinowy, mikroturbinę, silnik parowy. Ww. silniki cieplne w połączeniu z generatorem tworzą zespół urządzeń wytwarzających równocześnie energię elektryczną i ciepło.

W celu ustalenia, jakie instalacje OZE będą objęte nową preferencją podatkową, należy odnieść się do aspektów technicznych poszczególnych instalacji. Instalacja fotowoltaiczna to zespół urządzeń, w których następuje przetwarzanie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Natomiast kolektory słoneczne (instalacje solarne) służą do przetwarzania energii promieniowania słonecznego w energię cieplną. Z kolei pompy ciepła to urządzenia, które wymuszają przepływ ciepła pomiędzy różnymi obszarami.

Mając na uwadze powyższe uwagi techniczne oraz informację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wydaje się, iż spośród wskazanych powyżej instalacji OZE, jedynie instalacje fotowoltaiczne (wytwarzające energię elektryczną) objęte zostały znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT, a ich dostawa może korzystać z obniżonej stawki VAT 8%. Natomiast w przypadku pozostałych instalacji OZE, należy rozważyć potwierdzenie z ich dostawcą, czy kwalifikują się one w pojęciu mikroinstalacji tzn. wytwarzają energię elektryczną lub równocześnie energię elektryczną i ciepło.
 

O czym jeszcze powinny pamiętać JST?

W związku ze zmianą zasad opodatkowania, warto pamiętać również, że o zastosowaniu właściwej stawki decyduje moment wykonania usługi, z zastrzeżeniem co do płatności o charakterze przedpłat, zaliczek itp. Jeśli zatem jednostka samorządu terytorialnego otrzymała zaliczkę od mieszkańca przed dniem zmiany stawek, to w odniesieniu do kwoty zaliczki obowiązuje stawka sprzed zmiany przepisów (art. 41 ust. 14f ustawy o VAT), nawet jeśli usługa na rzecz mieszkańca nie została przez JST wykonana.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?