Pakiet Slim VAT 3 – jakie zmiany dla samorządów?

Artykuł

Pakiet Slim VAT 3 – jakie zmiany dla samorządów?

Najważniejsze kwestie dotyczące rozliczeń VAT w samorządzie

Newsletter „Strefa samorządu – podatki i prawo w JST” (16/2023) | 27 lipca 2023 r.

Zmiana przepisów w ramach tzw. Pakietu SLIM VAT 3 ma pozwolić na łatwiejsze rozliczanie podatku VAT. Większość przepisów weszła w życie już 1 lipca 2023 r. Jakie są najistotniejsze zmiany z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego?

Likwidacja obowiązku wydawania przez organy postanowień w sprawie zaliczenia nadpłaty / zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę

W ramach nowelizacji przepisów zrezygnowano z obligatoryjnego wydawania postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

Mali podatnicy

W ramach nowelizacji doszło do zwiększenia limitu sprzedaży brutto u małego podatnika z kwoty 1,2 mln EUR do kwoty 2 mln EUR.

Zmiany w zakresie wydawania wiążących informacji

W ramach pakietu SLIM VAT 3 powierzono obsługę wiążących informacji stawkowych, akcyzowych oraz taryfowych jednemu organowi, tj. Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej. Do tej pory Krajowa Administracja Skarbowa umożliwiała uzyskanie ww. informacji w czterech różnych organach. Ponadto, w ramach nowelizacji przepisów, rozszerzono oraz doprecyzowano zakres mocy wiążącej WIS poprzez wskazanie, że oprócz organów podatkowych WIS wiąże również adresatów WIS.

Doprecyzowaniu uległ także okres ważności WIS. Dotychczas WIS były ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania. Zgodnie z przyjętymi zmianami, decyzja WIS jest ważna od dnia następującego po dniu jej doręczenia przez okres 5 lat, chyba, że wcześniej doszło do jej zmiany, uchylenia lub wygaśnięcia. Umożliwiono także wsteczne stosowanie WIS wydanych w efekcie zmiany lub uchylenia pierwotnych WIS. Dodatkowo zniesiono opłatę należną od wniosku o wydanie WIS w wysokości 40 zł.

Nowe możliwości dotyczące przekazywania środków zgromadzonych na rachunku VAT

Uregulowano kwestię przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie VAT. Przedmiotowa zmiana ma na celu umożliwienie przekazywania środków z rachunku VAT na rachunek VAT przedstawiciela grupy VAT celem zapłaty podatku do urzędu skarbowego.

Nowe zasady dokumentowania transakcji ewidencjonowanych przez kasy online

Od 1 lipca br. zniesieniu uległ obowiązek drukowania dokumentów wystawionych przy zastosowaniu kas rejestrujących, tj. raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych wystawionych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu (dotyczy dokumentów wystawionych w sposób elektroniczny).

Dodatkowo, od 15 września br. wprowadzona zostanie możliwość wystawiania i wydawania e-paragonu przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – tzw. HUB paragonowy. System ten ma umożliwiać otrzymanie e-paragonu w sposób anonimowy, tj. bez podawania przez nabywcę danych osobowych.

Sankcja VAT

Wprowadzona została możliwość różnicowania wysokości sankcji. Dotychczas stawki te wynosiły 30%, 20% lub 15%, bez pozostawienia możliwości ustalenia przez organ niższej wysokości procentowej sankcji. Po zmianach wysokość sankcji wynosi odpowiednio do 30%, 20% lub 15%. Do określenia właściwego procentu sankcji zobowiązany będzie organ, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy uwzględniającej kwestie wskazane w ustawie o VAT (art. 112b ust. 2b). Nowelizacja wdraża postanowienia wyroku TSUE w sprawie C-935/19. Zmiana dot. sankcji w VAT weszła w życie już 6 czerwca br.

Likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji szacunkowej

Nowe przepisy zakładają także korzystne zmiany w zakresie ustalania proporcji odliczenia.

Zlikwidowano wymóg uzgadniania prognozy współczynnika lub prognozy pre-współczynnika i sporządzania protokołu przez naczelnika urzędu skarbowego. Zostało wprowadzone zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych przez podatnika współczynniku lub pre-współczynniku. Stanowi to istotne ułatwienie zarówno dla samych podatników, jak również organów skarbowych.

W tym zakresie wystarczające będzie zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych danych wyliczonych szacunkowo w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta proporcja została zastosowana po raz pierwszy, nie później jednak niż w dniu przesłania pliku JPK.

W przypadku współczynnika dotyczy to podmiotów rozpoczynających działalność lub pomiotów, w przypadku których zeszłoroczny obrót był niższy niż 30 tys. zł. W przypadku pre-współczynnika dotyczy podatników, którzy rozpoczynają w danym roku wykonywanie działalności (podlegającej VAT i pozostającej poza VAT) lub tych, którzy uznają, że stosowany przez nich prewspółczynnik za poprzedni rok byłby niereprezentatywny.

Nowe zasady zaokrąglania proporcji z art. 90 ustawy o VAT

W sytuacji, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT będzie większa niż 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu w skali roku będzie mniejsza niż 10.000 zł (przed zmianą ww. limit kwoty niepodlegającej odliczeniu wynosił 500 zł), podatnik będzie mógł uznać, że proporcja wynosi 100%, tj. przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia podatku VAT.

Nowe zasady dokonywania rocznej korekty podatku naliczonego w przypadku odliczenia podatku w oparciu o współczynnik VAT

Podatnik będzie mógł nie dokonywać korekty rocznej przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

  • różnica pomiędzy proporcją wstępną, a ostateczną nie będzie przekraczać 2 punktów procentowych oraz
  • proporcja ostateczna okaże się mniejsza niż proporcja wstępna i kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z różnicy pomiędzy tymi proporcjami nie będzie przekraczała 10.000 zł.

W praktyce przedmiotowa zmiana może oznaczać dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych ze stosowaniem prawa do odliczenia VAT, gdyż po spełnieniu ww. kryteriów nie będzie obowiązku dokonywania korekty rocznej odliczonego podatku.
Jednocześnie, wbrew wstępnym zapowiedziom Ministerstwa Finansów dotyczących planowanych uproszczeń w zakresie dokonywania korekt rocznych, w nowo wprowadzonych przepisach zabrakło odpowiedniej referencji do art. 90c ustawy o VAT, który wprost reguluje korekty podatku odliczonego za pomocą tzw. pre-współczynnika VAT.

Zapisz się do Strefy samorządu

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

open in new window Zarejestruj się

Podsumowując, w ramach pakietu SLIM VAT 3 zostało wprowadzonych wiele korzystnych uproszczeń dotyczących rozliczania VAT z perspektywy JST. Duża część z nich dotyczy kwestii technicznych. Jedocześnie, na szczególną uwagę zasługują dwie zmiany. Pierwsza z nich to sankcje VAT – wprowadzone zmiany oznaczają możliwość stosowania niższych sankcji przez organy podatkowe wobec podatników dopuszczających się uchybień w rozliczaniu podatku VAT. Drugi obszar to kwestia dotycząca stosowania współczynników i pre-współczynników przez samorządy, przy czym o ile zmiany należy ocenić korzystnie regulacje dotyczące korekt w zakresie współczynnika, to na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawa pozostaje w dalszym ciągu obowiązek dokonywania ww. korekt w przypadku zmiany wysokości pre-współczynnika VAT. W praktyce oznacza to wnikliwe monitorowanie 5-cio / 10-letnich okresów korekty.

Czy ta strona była pomocna?