Prawo do odliczenia VAT: czy konieczna jest wsteczna centralizacja rozliczeń?

Analizy

Prawo do odliczenia VAT: czy konieczna jest wsteczna centralizacja rozliczeń?

Spór rozstrzygnie NSA

Biuletyn „VAT w samorządzie” (06/2017) | 8 grudnia 2017 r.

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnie czy gminy mogą odliczać VAT od inwestycji przekazanych jednostce organizacyjnej bez konieczności wstecznej centralizacji rozliczeń wszystkich swoich jednostek.

Tło sprawy

W rozpatrywanej sprawie spór pomiędzy podatnikiem a organem skarbowym zrodził się na tle korekty podatku naliczonego za 2011 r. Gmina chciała skorzystać z prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na budowę basenu w związku z wyrokiem TSUE w sprawie C-276/14 (Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów). Co istotne, gmina nie dokonała kompleksowej centralizacji rozliczeń swoich jednostek za 2011 r. W konsekwencji, organ skarbowy zakwestionował prawo gminy do odliczenia VAT, wskazując, że wyroku TSUE nie można stosować w sposób wybiórczy, a koniecznym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia jest centralizacja rozliczeń VAT z uwzględnieniem rozliczeń dokonywanych przez wszystkie poszczególne jednostki organizacyjne gminy, zarówno jednostki budżetowe jak również i zakłady budżetowe.

Ze wskazaną argumentacją organu skarbowego nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 29 marca 2017 r., sygn. I SA/Bd 69/17, w którym stwierdził, że prawo do odliczenia nie może być ograniczane poprzez brak centralizacji wszystkich rozliczeń VAT. Centralizacja rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi gminy ma znaczenie wtórne, porządkujące, a nie kreujące prawo do odliczenia podatku naliczonego. W innym wypadku zostałaby naruszona fundamentalna dla systemu VAT zasada neutralności. Ponadto, z treści ww. wyroku TSUE nie wynika jakoby centralizacja rozliczeń była warunkiem skorzystania z prawa do odliczenia VAT.  

 

 

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Uchwała NSA

Powyższe zagadnienie nie jest jednoznaczne. W związku z tym NSA rozpatrując skargę kasacyjną organu skarbowego zdecydował się zawiesić postępowanie oraz przedstawić zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów NSA. Powiększony skład NSA podejmie więc kolejną uchwałę odnoszącą się do specyfiki rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Trudno przewidzieć jakie stanowisko zajmie w ostateczności NSA, ale argumentacja bydgoskiego sądu w powyższym zakresie wydaje się być przekonująca.

W tej sprawie warto zwrócić również uwagę na fakt, że korekty deklaracji VAT były składane w grudniu 2015 r. – a zatem przed wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. (tzw. specustawy centralizacyjnej), która zasadniczo nakłada na gminy obowiązek uwzględnienia w składanych korektach centralizacyjnych rozliczeń podatku wszystkich swoich jednostek. Może to mieć znaczenie dla praktycznych wniosków wynikających z uchwały. NSA odniesie się prawdopodobnie wyłącznie do sytuacji składania korekt przed wejściem w życie specustawy centralizacyjnej. Jeżeli jednak sąd odniósłby się szerzej do kwestii uzależnienia prawa do odliczenia od dodatkowego warunku scentralizowania rozliczeń – wówczas uchwała taka może mieć również pewne znaczenie praktyczne dla odliczania VAT po wejściu w życie ustawy centralizacyjnej.

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?