Dostawa posiłków w stołówkach przedszkolnych na rzecz personelu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Artykuł

Dostawa posiłków w stołówkach przedszkolnych na rzecz personelu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Kolejny pozytywny wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego

Biuletyn „VAT w samorządzie” (14/2019) | 21 października 2019 r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy jest kolejnym orzeczeniem potwierdzającym, iż dostawa posiłków w stołówkach przedszkolnych na rzecz personelu (pedagogicznego i niepedagogicznego) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tło sprawy

Gmina we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zadała pytanie, czy świadczone przez nią za pośrednictwem przedszkola usługi wyżywienia na rzecz poszczególnych kategorii odbiorców (podopiecznych, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych) stanowią świadczenia podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy dostawa posiłków dla wszystkich ww. grup odbiorców powinna być traktowana jako wykonywana wyłącznie w ramach działalności publicznoprawnej, a nie w warunkach obrotu gospodarczego. W konsekwencji - nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 maja 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.190.2019.1.EA, uznał stanowisko Gminy za nieprawidłowe. Stwierdził, iż Gmina świadcząc usługi polegające na dostawie posiłków dla wszystkich ww. grup odbiorców, działa w reżimie cywilnoprawnym (a nie publicznoprawnym), a zatem czynności te stanowią świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.
 

Kolejny pozytywny wyrok sądu administracyjnego

W wyroku z dnia 10 września 2019 r., sygn. I SA/Bd 429/19, WSA w Bydgoszczy uchylił interpretację indywidualną, uznając stanowisko Wnioskodawcy w całości za prawidłowe. W pisemnym uzasadnieniu wyroku sąd uznał m.in., iż usługi wyżywienia realizowane na rzecz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych mieszczą się w szeroko pojętych zadaniach edukacyjnych, w tym sprawowania opieki nad przedszkolakami.

Sądy administracyjne wielokrotnie orzekały w sprawach dotyczących tzw. usług stołówkowych. W przypadku świadczeń realizowanych na rzecz dzieci sądy administracyjne konsekwentnie uznają je za niepodlegające rozliczeniom dla celów VAT. Natomiast rozstrzygnięcia dot. usług świadczonych na rzecz personelu są wciąż zróżnicowane.

Omawiany wyrok wpisuje się w linię orzeczniczą uznającą omawiane świadczenia za niepodlegające VAT. Podobnie orzekł wcześniej WSA w Gdańsku w wyrokach z dnia 25 czerwca 2019 r., sygn. I SA/Gd 895/19 oraz z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. I SA/Gd 328/18. Z kolei odmienne stanowisko, stwierdzające konieczność rozliczenia dla celów VAT przedmiotowych usług, zajęły w ostatnim czasie m.in. WSA w Olsztynie, w wyroku z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. I SA/Ol 386/19 oraz WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 13 marca 2019 r., sygn. I SA/Po 46/19.

Jak zatem widać, w przeciwieństwie do usług stołówkowych wykonywanych na rzecz dzieci/podopiecznych, sądy administracyjne nie wypracowały dotąd jednolitego stanowiska odnośnie świadczeń wykonywanych na rzecz personelu, dlatego pozostaje oczekiwać na, miejmy nadzieję, rozstrzygające orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Aktualizacja

W dniu 24 października 2019 r., NSA wydał wyrok dotyczący omawianych świadczeń (sygn. I FSK 1248/17), w którym zajął stanowisko analogiczne do przedstawionego w omawianym rozstrzygnięciu WSA w Bydgoszczy. W uzasadnieniu (na tę chwilę – jedynie ustnym), NSA uznał w szczególności, iż brak jest podstaw, aby odmiennie kwalifikować prowadzenie stołówki szkolnej w zależności od tego, czy korzystają z niej tylko uczniowie, czy również nauczyciele i pracownicy administracyjni.

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?