Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii OZE

Analizy

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)

Nowe wątpliwości w VAT dotyczące projektów OZE

Biuletyn „VAT w samorządzie” (15/2018) | 9 lipca 2018 r.

Zmiana przepisów ustawy o odnawialnych źródeł energii (ustawy o OZE)

W piątek 29 czerwca 2018 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W tym samym dniu ustawa została też podpisana przez Prezydenta RP.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 przedmiotowej nowelizacji w art. 4 ustawy o OZE uchyla się ust. 9, który stanowi, że wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a także pobieranie tej energii z sieci, nie są świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych przepisów, wśród których nie ma art. 1 pkt 2.

Wątpliwości na gruncie obecnie obowiązujących przepisów

Zgodnie z ustawą o OZE prosumenci to odbiorcy końcowi dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, jednocześnie wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Biorąc pod uwagę brzmienie art. 4 ust. 9 ustawy o OZE sprzed ww. zmiany, prosumenci nie podlegali przepisom VAT, gdyż wykonywane przez nich czynności (tj. wprowadzenie energii elektrycznej do sieci oraz jej pobranie z sieci) nie były czynnościami opodatkowanymi VAT.

W dotychczasowych rozstrzygnięciach organy podatkowe wyrażały pogląd, że działalność prosumenta nie jest ani świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy o VAT. Zatem prosument nie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT (por. interpretacja indywidualna z 16.03.2017 r., nr 3063-ILPP1-1.4512.169.2016.2.MW).

Co ta zmiana oznacza w praktyce dla Gmin?

Wejście w życie przedmiotowej nowelizacji ustawy o OZE, uchylającej art. 4 ust. 9, może oznaczać, że dostawa energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co wiąże się z całym szeregiem trudności na gruncie tego podatku. Z punktu widzenia Gmin może to oznaczać konieczność wystawiania faktur na energię wprowadzaną do sieci. Kwestią budzącą wątpliwości może być też na jaką wysokość powinny być wystawiane faktury na rzecz prosumenta z tytułu pobranej energii elektrycznej. Może mieć to istotny wpływ na rozliczenia Gminy na gruncie podatku VAT oraz obecnie realizowane projekty OZE. Ponieważ brak jest praktyki i wytycznych organów podatkowych związanych z omawianą zmianą ustawy o OZE rekomendujemy przeprowadzenie analizy w celu ustalenia jej wpływu na realizowane przez JST projekty związane z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

 

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?