opodatkowanie vat dotacji na oze

Analizy

Opodatkowanie VAT dotacji na OZE

Wyrok WSA w Rzeszowie

Biuletyn „VAT w samorządzie” (01/2017) | 1 września 2017 r.

Od kilku miesięcy można zaobserwować w interpretacjach organów skarbowych tendencję, zgodnie z którą w podstawie opodatkowania podatkiem VAT należy uwzględniać nie tylko wpłaty mieszkańców z tytułu budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła (OZE), ale również otrzymane na ten cel dofinansowanie.

11 maja 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie potwierdził to stanowisko (sygn. I SA/Rz 173/17).

Istota sporu

Osią sporu pomiędzy gminą a organem skarbowym była kwestia ustalenia czy otrzymana przez gminę kwota dotacji pochodząca ze środków europejskich na realizację instalacji OZE na posesjach mieszkańców stanowi podstawę opodatkowania na gruncie ustawy o VAT, a w konsekwencji czy taka dotacja podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Argumentacja WSA

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Przed sądem rzeszowskim zainteresowana gmina argumentowała, że dotacja na OZE nie ma bezpośredniego wpływu na cenę. Dlatego też nie powinna być częścią podstawy opodatkowania VAT. Z tym stanowiskiem nie zgodził się rzeszowski WSA. Zdaniem Sądu:

  • przyznana dotacja wpływa na możliwość świadczenia usług po niższych cenach, które byłyby niemożliwe gdyby podatnik z dotacji nie skorzystał;
  • „nie jest konieczne, by dotacja odpowiadała bezpośrednio zwiększeniu ceny dostarczonych towarów, wystarczy by relacja pomiędzy związkiem ceny, a dotacją która może mieć charakter zryczałtowany była istotna”;
  • istnieje możliwość bezpośredniego przyporządkowania kwot dotacji do konkretnych usług na rzecz konkretnych mieszkańców w ramach konkretnego projektu, a zatem dofinansowanie nie jest związane z pokryciem ogólnych kosztów działalności podatnika. 

Mając na uwadze powyższe, WSA stanął na stanowisku, iż przekazane dotacje na budowę instalacji OZE mają bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez gminę usług i w związku z tym powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Praktyczne znaczenie wyroku WSA

Znaczenie wyroku jest istotne. Oznacza on bowiem, że realizacja takich inwestycji, jak przykładowo instalacje OZE, w praktyce powoduje podrożenie inwestycji o „koszt” podatku VAT, który powinien być odprowadzony „od dotacji”. Należy bowiem zwrócić uwagę, że w praktyce każde 100 zł otrzymane tytułem dotacji powoduje konieczność odprowadzenia do urzędu skarbowego ok. 7-19 zł tytułem podatku VAT (w zależności od podejścia dotyczącego stawki podatku).

W związku z tym istnieje konieczność:

  • dokonania finansowej analizy budowy instalacji OZE oraz podjęcia ewentualnej decyzji o źródle finansowania przedmiotowego podatku VAT;
  • dokonania analizy postanowień umów z mieszkańcami pod tym kątem;
  • oceny szansy obrony stanowiska zmierzającego do utrzymania dotacji „poza VAT”.

Należy również zauważyć, że orzeczenie nie jest prawomocne. Naczelny Sąd Administracyjny dotychczas nie wypowiadał się w tej kwestii.

Wyrok ten może ewentualnie mieć wpływ na obciążenie podatkiem VAT innych dofinansowań – w szczególności w podobnych projektach takich jak przydomowe oczyszczalnie ścieków lub inne podobne instalacje na posesjach mieszkańców.
 

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?