Oznaczenia TP w JPK_V7 w samorządzie

Nowości

Oznaczenia TP w JPK_V7 w samorządzie

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Biuletyn „VAT w samorządzie” (24/2020) | 4 grudnia 2020 r.

Podatnicy VAT, w tym gminy i powiaty, w listopadzie złożyli po raz pierwszy nowy plik JPK_V7M. Cały proces wymagał nie tylko odpowiedniego przygotowania technicznego, ale również merytorycznej analizy transakcji i to w zakresie, w jakim samorządy dotąd nie musiały się tego podejmować, jak chociażby analizy powiązań z kontrahentami. Pewne światło na znacznik „TP” rzuca odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską.

O tym, że istnieją wątpliwości, kiedy w sytuacji gmin i powiatów stosować w pliku JPK_V7M znacznik TP, pisaliśmy w listopadzie we wpisie pt. Kiedy gminy i powiaty powinny stosować oznaczenie TP w pliku JPK_V7M? (21/2020). Przypominając – nie jest jasne, jak odnieść przepisy dotyczące podmiotów powiązanych do specyfiki samorządów, tj. w rozliczeniach ze spółkami komunalnymi bądź przy sprzedaży na rzecz osób na kierowniczych stanowiskach w gminie i powiecie. Co prawda od tego czasu nie doczekaliśmy się interpretacji ani objaśnień rozstrzygających te problemy, niemniej pojawiła się odpowiedź na interpelację poselską, w której Ministerstwo odniosło się do niektórych kwestii.

W odpowiedzi z dnia 27 października na interpelację poselską nr 12443 przedstawiciel Ministra Finansów stwierdził, że w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi jedynie poprzez udziały JST, nie istnieje konieczność stosowania znacznika TP. W ocenie podsekretarza stanu, który przygotował odpowiedź, w przypadku samorządu terytorialnego trudno zakładać istnienie obszarów narażonych na nadużycia podatkowe, w szczególności w zakresie cen transferowych. Trzeba tu jednak podkreślić, że pytanie postawione przez posła w interpelacji dotyczyło wyłącznie sprzedaży spółki komunalnej na rzecz pracowników tej spółki oraz osób na stanowiskach kierowniczych w spółce bądź JST (wójt, burmistrz, członkowie rady gminy) oraz ich rodzin.

Warto docenić podejście zwalniające samorządy z części obowiązków skonstruowanych głównie z myślą o podmiotach prowadzących wyłącznie komercyjną działalność. Niemniej należy pamiętać, że odpowiedź na interpelację poselską nie ma żadnej mocy wiążącej ani ochronnej dla podatników, nie jest to bowiem objaśnienie podatkowe ani interpretacja ogólna. Przywołana interpelacja nie dotyczyła również transakcji zawieranych przez same samorządy z ich spółkami komunalnymi bądź osobami na stanowiskach kierowniczych w gminie/powiecie.

Podsumowując, póki podobne stanowisko nie zostanie wyartykułowane w sposób wiążący i dający ochronę, wskazane wydaje się każdorazowe badanie konkretnych przypadków, zarówno w świetle stanowiska wyrażonego w odpowiedzi na interpelację, jak i przede wszystkim powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności wydaje się, że nie ma obecnie podstaw do stwierdzenia, że znacznik TP nie będzie w ogóle znajdował zastosowania w sprzedaży prowadzonej przez gminy, powiaty czy spółki komunalne. Opierając się bowiem na wprowadzonych ostatnio przepisach, potencjalnie obejmuje on bardzo różnorodny katalog transakcji – od tak powszechnych jak przykładowo sprzedaż wody przez zakład budżetowy na rzecz władz samorządu, do nieco rzadszych, ale zwykle bardziej złożonych, jak sprzedaż przez samorząd majątku do zewnętrznych podmiotów.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Newsletter: Vat w samorządzie

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach biuletynuCzy ta strona była pomocna?