Planowane zmiany w ustawie o VAT

Nowości

Planowane zmiany w ustawie o VAT

„SLIM VAT” z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego

Biuletyn „VAT w samorządzie” (22/2020) | 13 listopada 2020 r.

Obecnie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (druk nr 718), określanym jako „SLIM VAT”. Zgodnie z deklaracjami, ma on na celu uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT.

Co do zasady projektowane przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Spośród szeregu planowanych zmian poniżej wskazujemy te, które mogą mieć istotne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego.

Korekty zwiększające, tzw. korekty „in plus”

W obecnym stanie prawnym moment ujęcia korekty „in plus” nie został wprost uregulowany w ustawie o VAT, a okres korekty – zgodnie z orzecznictwem i wydawanymi interpretacjami indywidualnymi - zależy od powodu jej dokonania. Jeżeli już w momencie wystawienia faktury kwota na niej umieszczona była zbyt niska (błąd rachunkowy/oczywista omyłka) powinniśmy ująć korektę (we właściwej – wyższej - wysokości) w dacie wystawienia faktury pierwotnej. Jeżeli jednak korekta „in plus” została spowodowana przyczynami powstałymi już po wykonaniu usługi/dostawy towaru i zwiększenie ceny nie było możliwe do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej, wówczas powinna ona zostać ujęta „na bieżąco”, tj. w miesiącu wystawienia faktury korygującej.
Planowana zmiana będzie polegać na dodaniu przepisu, który wprost wskazywać będzie sposób postępowania w odniesieniu do korekty „in plus”. Zgodnie z art. 29a ust. 17 ustawy o VAT, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulegnie zwiększeniu, korektę należy ująć w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania, tj. „na bieżąco”.

Korekty zmniejszające, tzw. korekty „in minus”

Obecnie, jeżeli zaistnieją przyczyny do dokonania korekty zmniejszającej, podatnicy, w tym JST, są zobowiązani do posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę usługi/towaru. Bez otrzymania potwierdzenia brak jest możliwości ujęcia skorygowanych kwot „in minus” w rozliczeniach VAT.

Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, podatnik będzie mógł dokonać korekty zmniejszającej bez posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru/usługi – pod warunkiem, że z posiadanej przez podatnika dokumentacji będzie wynikać, że korekta VAT „in minus” została uzgodniona z nabywcą towaru/usługi i skorygowana faktura jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie będzie posiadać ww. dokumentacji – korekta „in minus” będzie mogła zostać dokonana za okres rozliczeniowy, w którym podatnik taką dokumentację uzyska.

Ważność wiążących informacji stawkowych (WIS)

Planowana nowelizacja przewiduje wprowadzenie terminu „ważności” wydanych wiążących informacji stawkowych oraz decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o ich zmianie. Zgodnie z projektem, WIS będą ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania, co będzie miało znaczenie zwłaszcza w projektach związanych z realizacją inwestycji w odnawialne źródła energii i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wydłużenie okresu odliczenia VAT

Obecnie podatnicy, w tym JST, mogą obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W ramach nowelizacji, okres na odliczenie zostanie wydłużony z dwóch do trzech następnych po sobie okresów rozliczeniowych. Tym samym podatnicy będą mogli ujmować na bieżąco podatek naliczony od faktury otrzymanej np. w styczniu 2021 aż w rozliczeniu za okres kwiecień 2021 r. bez konieczności dokonywania korekty rozliczeń VAT w tym zakresie.

Podwyższenie limitu dla nieewidencjonowanych prezentów z 10 zł do 20 zł

Projekt przewiduje zmianę art. 7 ust 4 pkt 2 ustawy o VAT poprzez podwyższenie limitu z 10 zł do 20 zł dla nieewidencjonowanych prezentów małej wartości . Planowana zmiana będzie miała głównie znaczenie na gruncie rozliczenia VAT od wydatków promocyjnych JST, np. dotyczących drobnych gadżetów gminnych.

Projekt zakłada również inne zmiany o mniejszych znaczeniu dla rozliczenia VAT w JST, takie jak np. usankcjonowanie odliczania VAT z faktur dot. usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży czy też spójność kursów walut dla celów VAT z obowiązującymi na gruncie podatku dochodowego.

Jak się przygotować?

Co do zasady planowane zmiany, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., przyczynią się nie tylko do ułatwienia rozliczeń VAT, ale też do zmiany praktyki w wymienionych obszarach. W świetle powyższego rekomendujemy Państwu analizę, w jakim stopniu planowane zmiany wpłynął na działania Państwa JST, a także zapoznanie osób zajmujących się rozliczaniem VAT z planowanymi zmianami i śledzeniem procesu legislacyjnego w tym zakresie.
Przebieg aktualnych prac nad przedmiotowym projektem mogą Państwo śledzić pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=718

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Newsletter: Vat w samorządzie

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach biuletynuCzy ta strona była pomocna?