Rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nowości

Rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie z pierwszej puli środków RFIL

Biuletyn „VAT w samorządzie” (14/2020) | 27 lipca 2020 r.

24 lipca 2020 r. w Monitorze Polskim została opublikowana uchwała Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego1. Od 27 lipca do 10 sierpnia 2020 r. gminy i powiaty mogą ubiegać się o dofinansowanie z pierwszej puli środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Celem jest m.in. wsparcie samorządów w walce z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19.

Uchwała Rady Ministrów przewiduje dofinansowanie wydatków majątkowych gmin (w tym miast na prawach powiatów) z funduszu w łącznej kwocie 5 mld zł i powiatów w kwocie 1 mld zł w ramach podstawowej puli środków. Ponadto przewidziano środki w ramach dodatkowej puli dla JST w łącznej kwocie 6 mld zł (pula ta może być dodatkowo powiększona o niewykorzystane środki z podstawowej transzy).

Wsparcie z funduszu nie może dotyczyć refundacji poniesionych wydatków, ale może być przeznaczone na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych. W przypadku inwestycji, do których zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej, wsparcie z RFIL może być udzielone, jeśli nie została jeszcze podpisana umowa na realizację inwestycji oraz jednocześnie gdy nie spowoduje to przekroczenie pułapów intensywności pomocy publicznej.

Wniosek o wsparcie jest składany przez JST przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwych wojewodów. Wzory wniosków określają załączniki do uchwały Rady Ministrów (wnioski są dostępne także na stronach programu2).

JST będące beneficjentami funduszu będą składały właściwym wojewodom informację o wykorzystaniu środków z RFIL według stanu na koniec 2020 r., 2021 r. oraz 2022 r.

Podstawowa pula środków

Kwoty maksymalnego wsparcia w ramach pierwszej puli środków dla poszczególnych gmin (w tym miast na prawach powiatu) i powiatów zostały określone w załącznikach do uchwały Rady Ministrów (wcześniej limity te były także publikowane na stronach rządowych3). Wsparcie może być udzielone od kwoty 500 tys. zł do kwoty 93,5 mln zł na daną JST.

Wnioski o wsparcie w ramach tej puli środków JST muszą złożyć w terminie od 27 lipca 2020 r. do 10 sierpnia 2020 r.

W terminie do 31 sierpnia 2020 r. Prezes Rady Ministrów złoży dyspozycję wypłaty środków dla JST. Środki będą wypłacane JST przez właściwych wojewodów.

Dodatkowe środki

Środki w ramach drugiej puli RFIL będą wypłacane JST na podstawie dyspozycji Prezesa Rady Ministrów w oparciu o rekomendacje Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego. W skład komisji będą wchodzili przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów ds. gospodarki, ds. finansów publicznych oraz ds. rozwoju regionalnego. Wnioski będą oceniane m.in. pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, kompleksowości planowanych inwestycji, ograniczenia emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko czy liczbę osób, na które inwestycje będą miały korzystny wpływ. Wnioski wymagają uzasadnienia pod kątem spełnienia wskazanych przesłanek.

Termin naboru wniosków w ramach tej puli będzie ogłaszany w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na co najmniej 30 dni przed dniem upływu terminu na składanie wniosków. W 2020 r. przewiduje się ogłoszenie co najmniej dwóch terminów naboru wniosków w ramach tej puli.

Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji finansowanej ze środków funduszu w ramach dodatkowej puli musi wynosić 400 tys. zł.

 

Przypisy:

1) Źródło: http://monitorpolski.gov.pl/M2020000066201.pdf (dostęp 27 lipca 2020 r.)
2) Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/inwestycjelokalne (dostęp 27 lipca 2020 r.)
3) Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wyszukiwarka-funduszu-inwestycji-lokalnych (dostęp 27 lipca 2020 r.)
 

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?