0% stawka VAT dla darowizn i nieodpłatnych usług na rzecz JST w związku z pomocą ofiarom wojny

Analizy

0% stawka VAT dla darowizn i nieodpłatnych usług na rzecz JST w związku z pomocą ofiarom wojny

Newsletter „VAT w samorządzie” (5/2022) | 9 marca 2022 r.

Do 30 czerwca 2022 r. obniżona została do 0% stawka podatku VAT dla nieodpłatnych dostaw i nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz JST na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Zezwalają na to przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 3 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, które weszło w życie 5 marca 2022 r.

Przepisy ustawy o VAT zobowiązują podatnika do opodatkowania nieodpłatnych dostaw czy nieodpłatnego świadczenia usług, m.in. w przypadku:

  • darowizny towarów należących do jego przedsiębiorstwa, gdy miał choćby w części prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT);
  • nieodpłatnego użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż jego działalność gospodarcza, jeżeli podatnikowi przysługiwało choćby w części prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT);
  • nieodpłatnego świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).

Wprowadzona rozporządzeniem zmiana przepisów powoduje, że ww. nieodpłatne przekazania i świadczenia na rzecz JST na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy nie będą wiązały się, z uwagi na zastosowanie stawki VAT 0%, z powstaniem podatku VAT należnego.

Warunkiem niezbędnym dla możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT jest zawarcie pomiędzy podatnikiem dokonującym dostawy lub świadczącym usługę oraz JST pisemnej umowy, z której wynika, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Co więcej przepisy rozporządzenia pozwalają na zastosowanie stawki VAT 0% dla analogicznych dostaw towarów i świadczenia usług, które miały miejsce w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2022 r., a więc jeszcze przed wejściem rozporządzenia w życie.

W takim przypadku dla możliwości zastosowania stawki VAT 0% wystarczającym jest, aby podatnik i JST potwierdziły pisemnie dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usług.

Preferencją objęte zostały także ww. nieodpłatne dostawy/świadczenie usług na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W obecnych okolicznościach pragnąc wesprzeć JST w organizacji działań pomocowych, pod niżej zamieszczonymi linkami znajdą Państwo przygotowane przez nas przykładowe wzory umowy oraz potwierdzenia, o których mowa w przepisach rozporządzenia. Wskazujemy jednocześnie, że wzory mają charakter ogólny - wymagają każdorazowo uzupełnienia i dostosowania do istoty konkretnej czynności będącej przedmiotem umowy.

LINK DO WZORU UMOWY
LINK DO WZORU POTWIERDZENIA

Zastrzeżenie dotyczące wzoru umowy i potwierdzenia
Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”), globalna sieć jej firm członkowskich oraz jednostek z nimi powiązanych (zwanych łącznie „organizacją Deloitte”) nie świadczą za jej pośrednictwem profesjonalnych usług ani nie udzielają profesjonalnych porad. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, które mogą mieć wpływ na finanse lub działalność twojej firmy, należy uzyskać poradę profesjonalną.
Nie składamy żadnych oświadczeń, nie udzielamy gwarancji ani nie podejmujemy zobowiązań (jawnych ani dorozumianych), dotyczących dokładności i kompletności informacji, zawartych w niniejszej publikacji. DTTL, jej firmy członkowskie, podmioty z nimi powiązane, ich pracownicy oraz agenci nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania niniejszej publikacji. DTTL i jej firmy członkowskie oraz podmioty z nimi powiązane stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawa.

Newsletter: Vat w samorządzie

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach biuletynuCzy ta strona była pomocna?