Akcyza od oleju opałowego

Artykuł

Zakup olejów opałowych z obniżoną stawką akcyzy

Nowe regulacje już od 1 czerwca 2019 r.

Biuletyn „VAT w samorządzie” (06/2019) | 2 kwietnia 2019 r.

Trwają rządowe prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów i innych ustaw (dalej: „Nowelizacja”; „Projekt”). Projektowane zmiany mają na celu przede wszystkim uszczelnianie systemu podatkowego w zakresie obrotu olejami opałowymi oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych ciążących na podmiotach obracających tymi wyrobami. Nowelizacja jest istotna również z punktu widzenia JST i ich jednostek podległych.

Zmiany dotyczą zarówno (i) obowiązków związanych z monitorowaniem przewozu, jak również nawet samych transakcji olejami opałowymi zgodnie z regulacjami pakietu przewozowego (tzw. SENT) oraz (ii) przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Nadchodzące zmiany przepisów będą miały wpływ na JST oraz ich jednostki podległe takie jak zakłady komunalne, czy też spółki. Każdy kto kupuje olej opałowy w celu wykorzystania go na cele opałowe i korzysta przy tym z obniżonej stawki akcyzy, będzie musiał nauczyć się wypełniać nowe obowiązki.
 

Co się zmieni?

W wyniku wejścia w życie Nowelizacji, zmianie ulegną m.in. niektóre regulacje dotyczące możliwości zastosowania obniżonej stawki akcyzy w zakresie zarówno opodatkowania akcyzą, jak i monitorowania przewozu, a nawet samych transakcji olejem opałowym.

Legislator proponuje m.in. wprowadzenie do ustawy o podatku akcyzowym nowej instytucji – zużywającego podmiotu olejowego. Zgodnie z treścią Projektu, będzie nim podmiot zużywający oleje opałowe do celów opałowych, ale uzyskanie tego statusu będzie wymagało złożenia tzw. uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego dla celów akcyzy. Obowiązek ten, będzie należało wykonać jeszcze przed pierwszym nabyciem olejów opałowych po wejściu w życie nowych przepisów.

Co szczególnie istotne, zgodnie z projektowaną Nowelizacją korzystanie z obniżonej stawki akcyzy dla olejów przeznaczonych do celów opałowych będzie uwarunkowane:

1)   posiadaniem przez nabywcę statusu zużywającego podmiotu olejowego,

2)   zgłoszeniem przez nabywcę odbioru olejów opałowych w systemie SENT (w tym nawet samej transakcji zakupu) oraz

3)   złożeniem przez nabywcę oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do zastosowania obniżonej stawki akcyzy (także za pośrednictwem systemu SENT).

Pewnym ułatwieniem administracyjnym dla nabywców takich olejów będzie zastąpienie papierowych oświadczeń w zakresie przeznaczenia na cele opałowe przez ich odpowiednik w wersji elektronicznej składany za pośrednictwem platformy PUESC. Posiadanie takiego oświadczenia przez sprzedawcę olejów opałowych będzie natomiast warunkiem stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego. Dlatego też brak spełnienia tego wymogu będzie skutkować przede wszystkim koniecznością opodatkowania oleju wyższą stawką akcyzy, co zapewne przełoży się na wyższą cenę nabywanego oleju opałowego.

Rozszerzenie zakresu tzw. Pakietu przewozowego (SENT)

W obecnym stanie prawnym oleje opałowe również są objęte obowiązkiem monitorowania z tzw. pakietu przewozowego, ale tylko w przypadku gdy są przewożone w ilości przekraczającej 500 litrów, a podmiotem odbierającym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Analizowany Projekt zakłada natomiast dodatkowe objęcie olejów opałowych systemem monitorowania przewozu niezależnie od tego, czy podmiot odbierający prowadzi działalność gospodarczą, czy też jest osobą fizyczną nabywającą je na użytek własny. Warto zauważyć, że przemieszczanie olejów opałowych będzie objęte monitorowaniem za pomocą SENT niezależnie od przeznaczenia i ilości tych olejów oraz zastosowanych wobec nich preferencji w akcyzie. Ponadto, rejestracji w SENT mają podlegać nawet same transakcje sprzedaży i zakupu takich olejów.
 

Od kiedy mają obowiązywać nowe przepisy?

Nowelizacja przewiduje, że nowe przepisy wejdą w życie w kilku etapach. W zakresie zmian w samej ustawie o podatku akcyzowym, już od 1 czerwca 2019 r. ma zacząć obowiązywać wymóg dokonania rejestracji uproszczonej dla akcyzy przed pierwszą czynnością z wykorzystaniem olejów opałowych niepodlegających zwolnieniu – czyli np. zakupem oleju na cele grzewcze z obniżoną stawką akcyzy.

Pozostałe przepisy Nowelizacji, co do zasady mają wejść w życie od 1 września 2019 r. Jednakże legislator przewidział pewien okres przejściowy i jeszcze do końca 2019 roku ma być możliwe stosowanie dotychczasowych warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy.
 

Co zmiany oznaczają dla JST?

W konsekwencji powyższego, dla zabezpieczenia możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki akcyzy na oleje opałowe, zarówno organy administracji publicznej, jak i spółki komunalne, powinny dokonać przeglądu nabywanych wyrobów akcyzowych w celu sprawdzenia czy nie nabywają właśnie takich olejów opałowych z obniżoną stawką. W przypadku ustalenia, że nabywają takie oleje przeznaczone do celów opałowych, konieczne może okazać się podjęcie niezbędnych kroków mających na celu przygotowanie się do nadchodzących zmian. Może to być np. dopełnienie odpowiednich obowiązków rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego, jak i spełnienie wymogów wynikających z przepisów o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, w tym m.in. przegląd posiadanych rejestracji na platformie PUESC.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?