Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Analizy

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Grudzień 2018 r.

Pod koniec sierpnia Ministerstwo Finansów opublikowało projekt dużej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ordynacji podatkowej. Podczas przeprowadzonego webcastu „Zmiany w CIT 2019 – kolejna rewolucja” pojawiło się z Państwa strony wiele pytań. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami, przygotowanymi przez naszych ekspertów.

Podatek u źródła:

Czy zmiany dotyczące podatku od źródła wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r. czy od pierwszego dnia roku podatkowego podatnika rozpoczynającego się w 2019 r.?

W przypadku podatku u źródła przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r. - tu nie jest istotny rok podatkowy płatnika (polskiej spółki), a data dokonania płatności na rzecz nierezydenta.

Na czym ma polegać należyta staranność w odniesieniu do płatności poniżej 2 mln?

Przepisy podatkowe nie precyzują tej kwestii. Kluczowa będzie praktyka organów w tym zakresie. Na obecnym etapie można rozważać m.in. wprowadzenie procedur wewnętrznych w celu weryfikacji kontrahentów.

W sytuacji gdy z płatności do zagranicznego kontrahenta potrącam podatek u źródła, w jaki sposób ustalić próg 2 mln zł? Powinno się wziąć pod uwagę wartość faktur od danego kontrahenta czy wartość płatności (faktura minus wartość podatku)?        

Przepis mówi o kwocie "wypłat (świadczeń) lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych", ale w praktyce organy podatkowe raczej niechętnie zgodzą się na liczenie samej kwoty wypłaty (po potrąceniu podatku). Spodziewamy się, że będzie brana pod uwagę podstawa opodatkowania, tj. całkowita wartość świadczenia (z podatkiem u źródła, bez ewentualnego VAT).

Czy limit 2 mln w przypadku podatku u źródła dotyczy jednego podmiotu, czy jednego rodzaju przychodu, który ten podmiot będzie uzyskiwał.

Chodzi o limit wszystkich płatności objętych obowiązkiem pobrania podatku u źródła, dokonanych do konkretnego podmiotu.

Czy do limitu 2 mln zł. zalicza się spłatę rat kapitałowych pożyczek?

Spłata kapitału głównego pożyczki nie jest objęta obowiązkiem poboru tzw. podatku u źródła, objęte są jedynie płatności odsetek.

Czy w przypadku płatności powyżej 2 mln PLN zawsze musi zostać pobrany podatek u źródła i dopiero potem należy wystąpić o zwrot pomimo posiadania dokumentacji zwalniającej z pobrania podatku u źródła w momencie wypłaty należności?    

Można nie pobierać podatku u źródła tylko w przypadku złożenia przez płatnika stosownego oświadczenia do właściwego organu podatkowego. Trzeba jednak wziąć pod uwagę dodatkowe sankcje jeżeli takie oświadczenie zostanie zakwestionowane. 

Co w przypadku gdy wartość 2 mln PLN przekroczymy np. w grudniu 2019 r., a w ciągu roku płacimy mniejsze kwoty ?

Nowe regulacje stosujemy do nadwyżki ponad 2 mln zł. Czyli w tym przypadku dopiero w grudniu.

Jeżeli złożę oświadczenie czy mogę nie pobierać podatku u źródła pomimo wypłaty powyżej 2 mln?   

Tak. Trzeba jednak wziąć pod uwagę dodatkowe sankcje jeżeli takie oświadczenie zostanie zakwestionowane.

W przypadku oddziału zagranicznego wniosek będzie składał kierownik Oddziału czy Zarząd całej Spółki?

Oświadczenie będzie składał kierownik jednostki w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

W jakiej formie kierownik jednostki będzie składał oświadczenie?

Oświadczenie ma być składane w postaci elektronicznej. Czekamy na przepisy rozporządzenia.

Czy musimy gdzieś okazywać podpisane oświadczenie lub posiadać je na wypadek kontroli?  

Nowe oświadczenie będzie musiało być składane (w formie elektronicznej) do właściwego organu podatkowego.

Czy oświadczenie należy składać każdorazowo przed dokonaniem płatności do kontrahenta czy wystarczy jedno oświadczenie na cały rok?         

Teoretycznie oświadczenie będzie ważne w miesiącu złożenia i dodatkowo w ciągu następnych 2 miesięcy (jeśli nie zmienił się stan faktyczny w tym czasie). Po zakończeniu tego okresu potrzebne będzie dodatkowe oświadczenie "potwierdzające".

Czy w przypadku wypłaty dywidendy do podmiotu krajowego, który może korzystać ze zwolnienia na mocy art. 22 ust. 4 ustawy o CIT konieczne jest pobranie oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem ?              

Tak, jest to konieczne.

Jak do nowych przepisów o sposobie poboru podatku u źródła z ustawy mają się ustalenia z umów dwustronnych gdzie zwykle znajduje się preferencyjna stawka podatku u źródła warunkowana tylko posiadaniem certyfikatu rezydencji?       

Nowe przepisy wewnętrzne nie wyłączają zastosowania obniżonych stawek wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wprowadzają tylko inny mechanizm doprowadzenia do tej obniżonej stawki.

Czy spółka holdingowa może być uważana za rzeczywistego właściciela?          

Powinna być - pytanie jak organy podatkowe będą interpretować prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę holdingową. Trzeba monitorować praktykę organów podatkowych w tym zakresie.

Czy jeśli posiadamy znak towarowy od wielu lat i za wykorzystywanie go poza granicami RP pobieramy opłatę, a jednocześnie znak towarowy wykorzystywany jest przez nas w Polsce to czy możliwe jest uzyskanie preferencyjnej stawki? Jak moglibyśmy liczyć podstawę opodatkowania?

Ponieważ płatność pochodzi spoza terytorium Polski, to dla celów konsekwencji podatku u źródła należy przeanalizować w pierwszej kolejności przepisy podatkowe za granicą.

Jeżeli to płatnik poniósł ekonomiczny ciężar podatku to oznacza, że kontrahentowi zapłacił kwotę podatku u źródła bez potrącania czy płatnik powinien ubruttowić podstawę do podatku u źródła?

Nie wynika to wprost z przepisów. Raczej powinno się ubruttowić podstawę opodatkowania.

Czy nowe regulacje dot. podatku u źródła będą dotyczyć również zysków kapitałowych (capital gains)?            

Nowe przepisy stosujemy do źródeł przychodów wymienionych w art. 21 i 22 ustawy o CIT. Obejmą zatem przychody z dywidend i udziałów w zyskach osób prawnych, a nie obejmą już przychodów ze zbycia udziałów.

Czy wniosek o zwrot podatku u źródła będzie mógł być podpisany przez pełnomocnika?

Tak, wniosek o zwrot podatku u źródła będzie mógł być podpisany przez pełnomocnika.

Czy jeżeli podatek u źródła zapłacimy z własnych środków (nie potrącimy z płatności bo nie będzie takiej możliwości), to czy taki podatek może być kosztem uzyskania przychodów?

Niestety są wątpliwości w tym zakresie. Rekomendowane byłoby wystąpienie z wnioskiem o interpretację podatkową.

Jak nowe regulacje o poborze podatku u źródła mają się do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania? Chodzi o metodę rozliczania podatku.              

Znowelizowane przepisy mają w zasadzie wprowadzić nowy tryb poboru podatku, ale nie powinny modyfikować treści umów międzynarodowych (zakresu stosowania, warunków, stawek itp.). W praktyce jednak, patrząc na wymogi formalne w nowych procedurach, powstają liczne wątpliwości, czy nie doszło w istocie do wprowadzenia dodatkowych wymogów (rzeczywisty właściciel i prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej przez odbiorcę). Nowelizacja nie modyfikuje także postanowień umów dotyczących zasad stosowania metod unikania podwójnego opodatkowania.

Czy najem samochodu podczas delegacji zagranicznej jest objęty WHT?

Organy podatkowe często przyjmują, że tak - jako płatności za wykorzystywanie urządzenia przemysłowego.

Nagranie webcastu: Zmiany w CIT 2019

Zarejestruj się i odsłuchaj

Exit tax:

Czy przeniesienie składnika majątkowego za granicę nie na stałe, np. w celu wykonania i na czas trwania kontraktu za granicą, ale na okres powyżej 12 m-cy, podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków?

Trudno rozstrzygnąć taką sytuację na podstawie obecnego brzmienia przepisów. Z jednej strony opodatkowaniu będzie podlegało takie przeniesienie składnika poza granice Polski, na skutek którego Polska traci uprawnienie do opodatkowania przychodu z jego zbycia. Z drugiej strony ustawodawca przewidział obowiązek deklarowania tymczasowego (tj. poniżej 12 m-cy) przeniesienia składników majątkowych i nie przewidział sytuacji, w której ten deklarowany okres ulegnie z różnych przyczyn przedłużeniu.

Nagranie webcastu: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania i exit tax

Zarejestruj się i odsłuchaj

Rozliczanie nabycia wierzytelności:

W jaki sposób będą rozliczane wierzytelności nabyte przed wejściem w życie ustawy, np. 6 lat temu?

Co do zasady, powinniśmy stosować nowe regulacje.

Innovation box:

Jak nowa preferencja "innovation box" ma się do ulgi na działalność badawczo rozowojową? Czy ta wyodrębniona ewidencja dla potrzeb innovation box może być tożsama z ewidencją kosztów kwalifikowanych prowadzonych dla potrzeb ulgi B+R?

Są to dwa osobne rozwiązania, które mogą być stosowane łącznie - z zachowaniem wymogów formalnych dla każdego z nich. W zależności od sposobu prowadzenia dokumentacji dla ulgi B+R, powinna być ona pomocna przy rozliczeniu Innovation Box (z zachowaniem zasad śledzenia realizowanych projektów i ich związków z wytwarzanym prawem własności intelektualnej).

Jaka jest definicja programu komputerowego?

W przepisach podatkowych nie ma takiej definicji, należy posiłkować się innymi ustawami (np. prawo autorskie i pokrewne - choć tam też nie znajdziemy pełnej definicji).

Nagranie webcastu: Ulgi podatkowe 2019

Zarejestruj się i odsłuchaj

Samochody osobowe w działalności gospodarczej:

Czy opłata wstępna jest zaliczana do wartości pojazdu czy do kosztów finansowania?

To zależy od warunków samej umowy leasingowej i szczegółów rozliczenia. Jeśli opłaty lesingowe nie będą wyraźnie podzielone na część finansową i "kapitałową" (tj. odpowiadającej wartości przedmiotu leasingu), istnieje ryzyko (wg obecnie obserwowanego fiskalnego podejścia organów podatkowych), że całość opłat będzie potraktowana jako koszty finansowania.

Czy w związku z wejściem w życie IFRS 16, który nakazuje wykazywać samochody leasingowane w ramach leasingu operacyjnego w ewidencji środków trwałych będzie miało również przełożenie na opodatkowanie wg nowych zasad w CIT mimo, że umowa była zawarta przed 1 stycznia 2019 r., czy też będzie to bez znaczenia?

W tym wypadku ujęcie rachunkowe pozostaje bez znaczenia dla oceny kosztowości wydatku z tytułu leasingu na gruncie CIT.

Czy moment wydania samochodu ma znaczenie dla stosowania nowych przepisów? Tzn. czy do umowy leasingu zawartej w 2018 r. stosujemy przepisy dotychczasowe mimo wydania samochodu leasingobiorcy po 01.01.2019 r?    

Powinna decydować data zawarcia umowy.

Certyfikat rezydencji podatkowej:

Czy certyfikat nadal będzie w formie elektronicznej lub papierowej?

Jedyna zmiana w tym zakresie to taka, że wystarczy kopia certyfikatu dla płatności do 10 tys. zł.

Odsetki od kapitału własnego (Notional Interest Dedection, NID):

Czy są inne obowiązki do spełnienia przez spółkę by zaliczyć do KUP odsetki fikcyjne?

Nie ma dodatkowych warunków do spełnienia.

Czy finansowanie działalności ze środków własnych poprzez pozostawienie zysku na kapitale rezerwowym dotyczy spółki akcyjnej?

Ta preferencja powinna dotyczyć wszystkich podatników CIT.

Czy ta strona była pomocna?