ATAD 2

Usługi

ATAD 2

Doradztwo CIT w zakresie przepisów ws. struktur hybrydowych

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych tzw. struktur hybrydowych. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie polskiego prawa podatkowego do unijnych przepisów w sprawie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych (tzw. dyrektywa ATAD 2), co w konsekwencji będzie wiązać się z „uszczelnieniem” systemu podatkowego. W praktyce, dla wielu podmiotów wprowadzenie zmian będzie wiązało się z koniecznością gruntownej analizy struktury właścicielskiej grup kapitałowych, transakcji dokonywanych z podmiotami zagranicznymi. Odmiennie niż dotychczas, na zaliczenie obciążeń do kosztów podatkowych lub możliwość nie wykazania przychodu wpłynąć może sposób ich podatkowego ujęcia przez podmioty powiązane i niepowiązane w sytuacji tzw. uzgodnienia strukturalnego.

W celu jak najlepszego zabezpieczenia pozycji podatkowej Państwa działalności, oferujemy następujący zakres wsparcia:

 • Weryfikowanie istniejących modeli funkcjonowania z punktu widzenia nowych regulacji 
 • Kompleksowe przeglądy podatkowe celem identyfikacji rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych
 • Analiza wydatków ponoszonych przez podatników pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów podatkowych w świetle przepisów implementujących ATAD 2
 • Analiza otrzymywanych świadczeń niestanowiących przychodów pod kątem konieczności rozpoznania przychodu podatkowego na gruncie nowych przepisów
 • Przeprowadzanie szczegółowych analiz dokonywanych świadczeń pod kątem weryfikacji na gruncie nowych regulacji:
  • zawieranych umów 
  • dokonywanych płatności / świadczeń na rzecz podmiotów zagranicznych
  • otrzymywanych świadczeń niestanowiących przychodów podatkowych 
 • Pomoc we właściwym stosowaniu przepisów ws. struktur hybrydowych, w tym: 
  • wsparcie w obszarach związanych z ryzykiem, generujących wątpliwości interpretacyjne
  • dokumentowanie świadczeń i transakcji pod kątem należytej weryfikacji sytuacji wskazanych w nowych przepisach
  • wsparcie we wdrożeniu odpowiednich procedur wewnętrznych
 • Wsparcie pod kątem planowanych zmian oraz właściwym przeprowadzeniu modyfikacji struktury kapitałowej 
 • W określonych przypadkach asysta kierunkowa w ramach: 
  • dokonywania niezbędnych zmian w strukturze
  • planowania zmian w przepływach transakcyjnych
  • wprowadzenia zmian do istniejących umów lub zawierania nowych umów

Kontakt

Maciej Guzek

Maciej Guzek

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Maciej Guzek posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradzania klientom krajowym i międzynarodowym w kwestiach związanych z bieżącą działalnością podmiotów z branży producentów dóbr przemysłowyc... Więcej