Grupa VAT

Usługi

Grupa VAT

Wsparcie w analizie możliwości utworzenia i wdrożenia Grupy VAT

W związku ze zmianami przepisów prawa podatkowego wynikającymi z tzw. Polskiego Ładu, poniżej przedstawiamy krótką informację dotyczącą utworzenia w polskim systemie podatkowym nowego rozwiązania, które mogłoby potencjalnie przynieść korzyści w podatku VAT również w Państwa Spółce.

System Grup VAT został dotychczas wprowadzony w 18 państwach Unii Europejskiej i na gruncie polskiego systemu podatkowego stanowi niejako odpowiedź na obowiązujące wcześniej na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy regulujące funkcjonowanie Podatkowej Grupy Kapitałowej (z właściwymi różnicami w regulacjach na gruncie ustawy o VAT). Zasadniczym założeniem grup VAT jest neutralność podatkowa wewnątrz grupy VAT, gdyż dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do grupy nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Wszystkie podmioty należące do grupy VAT występują wobec władz skarbowych oraz kontrahentów spoza grupy jako jeden podatnik VAT.

Wsparcie Deloitte dotyczące Grupy VAT

Warunki utworzenia Grupy VAT

Powiązanie finansowe, ekonomiczne i organizacyjne

 • Powiązanie finansowe: jeden z członków Grupy posiada bezpośrednio w stosunku do pozostałych członków: ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym; lub ponad 50% głosów w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających; lub ponad 50% prawa do udziału w zysku.
 • Powiązanie ekonomiczne: przedmiot głównej działalności członków Grupy ma taki sam charakter; lub rodzaje działalności członków Grupy uzupełniają się i są współzależne; lub z działalności członka Grupy w całości lub w dużej mierze korzystają pozostali członkowie.
 • Powiązanie organizacyjne:
  1. członkowie Grupy znajdują się pod wspólnym kierownictwem (prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio) lub
  2. organizują swoje działania (całkowicie lub częściowo) w porozumieniu.
    

Podmioty tworzące Grupę

Grupę VAT mogą utworzyć spółki mające siedzibę w Polsce, a także niemające siedziby w Polsce, w zakresie, w jakim na jej terytorium prowadzą działalność za pośrednictwem oddziału położonego w Polsce.

Spółka może należeć tylko do jednej Grupy VAT. Do Grupy VAT nie może należeć inna taka grupa. Skład Grupy VAT nie może się zmieniać w czasie. Wymagałoby to utworzenia nowej Grupy.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy Państwu wsparcie na każdym etapie działań związanych z możliwością utworzenia i wdrożenia Grupy VAT.

Nasze usługi w zakresie analizy możliwości utworzenia Grupy VAT będą obejmować następujące obszary:

 1. Studium wykonalności – wstępna analiza możliwości utworzenia Grupy VAT
 2. Analiza korzyści ekonomicznych – opcjonalnie
  • Wstępne oszacowanie efektów założenia Grupy VAT na rozliczenia VAT – w skali roku – na dostępnych danych (w tym również w celu ustalenia optymalnego składu Grupy VAT).

Nasze usługi w zakresie wdrożenia Grupy VAT, oparte w szczególności o rekomendacje przedstawione w Studium wykonalności, mogą potencjalnie obejmować następujące obszary:

 1. Przygotowanie do wdrożenia Grupy VAT
 2. Kompleksowe wdrożenie Grupy VAT
 3. Dostosowanie infrastruktury IT do celów raportowania na gruncie VAT
 4. Przygotowanie tzw. Defense file’a
   

Komu będzie się opłacało tworzyć Grupy VAT? Rozmowa z Przemysławem Skorupą, ekspertem Deloitte

Korzyści z utworzenia Grupy VAT

Utworzenie Grupy VAT może realnie pozytywnie wpłynąć m.in. na:

 • Oszczędności wynikające z braku opodatkowania VAT czynności wykonywanych pomiędzy podmiotami z Grupy VAT – zniwelowanie braku neutralności VAT w przypadku podmiotów nie posiadających pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • płynność finansową w ramach grupy,
 • zarządzanie ryzykiem podatkowym poprzez ograniczenie zakresu kontroli podatkowych,
 • ograniczenie dokumentacji sporządzanej we wzajemnych rozliczeniach pomiędzy podmiotami wewnątrz grupy (wystawianie not księgowych zamiast faktur),
 • uproszczenie dokonywania rozliczeń na gruncie podatku VAT (brak konieczności analizy odliczenia VAT wewnątrz grupy, wyłączenie mechanizmu podzielonej płatności dla obrotów wewnątrzgrupowych, możliwość składania jednego zbiorczego JPK_VAT).

Dlaczego Deloitte?

Nasi eksperci posiadają wiedzę niezbędną do przeprowadzenia zarówno wstępnej analizy możliwości wdrożenia Grupy VAT (studium wykonalności),
jak i działań wdrożeniowych w tym zakresie:

 • Wskazania warunków jakie muszę zaistnieć do skutecznego utworzenia Grupy VAT oraz zidentyfikowania korzyści i trudności, z którymi będzie się trzeba zmierzyć na etapie implementacji
 • Zaplanowania kroków niezbędnych do wdrożenia, w tym zabezpieczenia poszczególnych działań w drodze implementacji indywidualnej oraz dostosowania infrastruktury IT do celów raportowania na gruncie VAT;
 • Kompleksowego wdrożenia Grupy VAT obejmującego m.in. wsparcie pod kątem dokumentacyjnym, rejestracyjnym oraz przygotowania pracowników do nowych zasad raportowania.

Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej konsultacji, podczas której eksperci Deloitte odpowiedzą na pytania związane z szansami i wyzwaniami w obszarze utworzenia Grupy VAT

Skontaktuj się

Kontakt:

Przemysław Skorupa

Przemysław Skorupa

Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego

Przemysław Skorupa jest licencjonowanym doradcą podatkowym posiadającym doświadczenie w świadczeniu usług doradczych z zakresu podatków pośrednich, związanych z restrukturyzacją oraz transakcjami fina... Więcej

Sylwia Adamczyk-Kaczmara

Sylwia Adamczyk-Kaczmara

Partner Associate w Zespole VAT dla sektora publicznego

Sylwia Adamczyk-Kaczmara jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, radcą prawnym, licencjonowanym doradcą podatkowym oraz Partnerem Associate w Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski ... Więcej