Raport Digital Consumer Trends 2023

Artykuł

Raport Digital Consumer Trends 2023 | CZ. 1

Jak postrzegamy generatywną sztuczną inteligencję oraz jej rolę w życiu prywatnym i w pracy? Jak efektywnie stosować nowe narzędzia oparte na generatywnej AI i jak minimalizować potencjalne ryzyka?

Listopad 2023

Digital Consumer Trends to piąta edycja polskiego raportu, który obejmuje wyniki badania postaw konsumentów wobec usług cyfrowych oraz wykorzystania urządzeń elektronicznych na podstawie opinii ponad 2 tys. respondentów. W tym roku jednym z głównych obszarów, wokół których skoncentrowaliśmy nasze badanie jest GENERATYWNA SZTUCZNA INTELIGENCJA.

 

Poniżej prezentujemy główne wnioski dotyczące tego, jak postrzegamy generatywną AI oraz jej rolę w życiu prywatnym i w pracy.

Zapraszamy do pobrania publikacji, w której zawarliśmy komentarze ekspertów, rekomendacje i przykłady zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji.
 GŁÓWNE WNIOSKI Z RAPORTU

Narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji spotykają się z dużym zainteresowaniem konsumentów.

Blisko co drugi ankietowany ma świadomość istnienia rozwiązań bazujących na generatywnej AI.

Co więcej, znaczna część osób zdecydowała się wypróbować ich możliwości - w grupie wiekowej 18-24 lata posiadanie bezpośredniego doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi generatywnej AI deklaruje 80 proc. badanych, którzy słyszeli o tej technologii.

Generatywna AI jak każda nowa technologia - aby odnieść sukces - musi znaleźć grono wiernych użytkowników sięgających regularnie po jej możliwości. Obecnie dwóch na pięciu korzystających z analizowanych przez nas rozwiązań generatywnej sztucznej inteligencji wykorzystuje je przynajmniej raz w tygodniu, w tym co dziesiąty użytkownik robi to codziennie. Jednocześnie blisko ¼ respondentów mających świadomość dostępności nowych narzędzi poprzestało na wykorzystaniu ich jedynie „na próbę”.

Blisko 1/5 użytkowników generatywnej AI wykorzystuje te narzędzia dla celów zawodowych. Jednocześnie jednak blisko co czwarta osoba pracująca badana w ramach Digital Consumer Trends 2023 deklaruje, że jej pracodawca aprobuje wykorzystanie generatywnej AI w ramach wykonywanych obowiązków (23 proc.), a połowa ankietowanych nie ma wiedzy lub zdania w tym zakresie (57 proc.). Poza uregulowaniem stosowania generatywnej AI w miejscu pracy, kluczowe jest stworzenie pracownikom możliwości wykonywania powtarzalnych czynności z wykorzystaniem AI, przy jednoczesnym zapewnieniu procesu weryfikacji wyników, oraz – co równie istotne – budowania odpowiednich kompetencji w zespołach pozwalających na skorzystanie z nowych możliwości technologicznych.

Generatywna sztuczna inteligencja odpowiada na zadane pytania w taki sposób jakby miała 100 proc. pewność, ale nie zawsze ma 100 proc. rację. Tymczasem badanie Deloitte pokazuje, że jedna czwarta respondentów w wieku 18-65 lat jest zdania, iż sztuczna inteligencja zawsze generuje odpowiedzi zgodne z prawdą. Co więcej, w grupie użytkowników tej technologii analogiczne przekonanie wyraża aż 43 proc. badanych. Podobny rozkład procentowy opinii obserwujemy, gdy zapytaliśmy, czy odpowiedzi generowane przez generatywną sztuczną inteligencję mają charakter obiektywny. Wskazuje to na potrzebę dalszej edukacji w zakresie ryzyk związanych z wykorzystaniem treści tworzonych przez AI, w tym m.in. w związku z „halucynowaniem”.

ZDANIEM EKSPERTÓW

Nie tylko pracownicy coraz częściej sięgają po rozwiązania bazujące na generatywnej sztucznej inteligencji. Ponad 90 proc. firm chce osiągnąć wyższy poziom dojrzałości w zakresie AI w trakcie najbliższych 3 lat, co widzimy także na polskim rynku. Jednocześnie jednak, o ile korzyści wynikające z wykorzystania AI są powszechnie znane i co do zasady akceptowane, problemem staje się kwestia zaufania. Jednym z rozwiązań, pozwalających ograniczyć poczucie niepokoju wśród kadry pracowniczej jest przyjęcie efektywnej strategii wdrożenia AI i jej odpowiednia komunikacja. Powszechna akceptacja i rozumienie jej roli pozwala bowiem zwiększyć zaufanie do nowych narzędzi odgrywających coraz bardziej znaczącą rolę w procesach firmy.

Marcin Kruczyk, Dyrektor w zespole Artificial Intelligence & Data

 

W nadchodzącym roku oczekuje się większego nacisku na efektywność
i dokładność generatywnej AI, co wymaga świadomości potencjalnych błędów i ryzyk. Ponadto zrozumienie istniejących regulacji, takich jak AI Act w Unii Europejskiej czy GDPR, będzie kluczowe dla przyszłości sektora. Dynamiczne zmiany w krajobrazie generatywnej sztucznej inteligencji wymagają od konsumentów, organizacji i dostawców elastycznego podejścia, gotowości do adaptacji i ciągłego uczenia się.

Piotr Mechliński, Partner Associate, Risk Analytics & AI

Kluczowe jest znalezienie równowagi pomiędzy pozyskiwaniem nowych kompetencji dla organizacji z zewnątrz, a budową ich w istniejących zespołach. Organizacje potrzebują zrozumieć, w jakim stopniu generatywna AI może wkroczyć do ich branży oraz jak w związku z tym wykorzystać potencjał tej technologii, uregulować jej wykorzystanie w ramach organizacji, określić role i zadania z wykorzystaniem nowych możliwości, zidentyfikować potrzebne kompetencje i rozwój brakujących umiejętności oraz jak zatrzymać kluczowych pracowników

Zbigniew Łobocki, Starszy Menadżer, Human CapitalKONTAKT

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?