Zrównoważone zarządzanie stało się imperatywem dla firm z sektora technologicznego w Polsce

Artykuł

Zrównoważone zarządzanie stało się imperatywem dla firm z sektora technologicznego w Polsce

Maj 2021

Jak wynika z badania Deloitte „Technology Sustainability Survey” czynniki ESG, a więc dotyczące środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego, zyskują na znaczeniu w przypadku 94 proc. pytanych firm w Polsce. Branża technologiczna dąży do harmonizacji działalności biznesowej z wartościami społecznymi i kwestiami ekologicznymi. Motywacją do tego są przede wszystkim bodźce finansowe – 19 proc. firm wskazywało zapotrzebowanie obecnych klientów na zrównoważone produkty lub usługi, a 16 proc. na redukcję kosztów operacyjnych.

W marcu 2021 przeprowadzono 104 wywiady z osobami reprezentującymi firmy technologiczne w Polsce, które zatrudniają minimum 100 pracowników. Badanie o bardzo zbliżonym zakresie zostało także przeprowadzone w Niemczech, styczniu 2021 (173 wywiady przeprowadzone z osobami reprezentującymi firmy technologiczne, których osiągały przychody powyżej 50 milionów euro). Celem badania jest ocena stopnia zaawansowania w zakresie stosowanych standardów i praktyk zrównoważonego rozwoju w polskim sektorze technologicznym, w porównaniu do działań sektora niemieckiego.

Raport „Technology Sustainability Survey”, 2021

Pobierz PDF

Według niemal wszystkich przedstawicieli sektora ankietowanych przez Deloitte w Polsce (93 proc.) kwestia zrównoważonego rozwoju jest podstawowym elementem ich działalności, przy czym 43 proc. zdecydowanie zgodziło się z tym stwierdzeniem. Prawie tyle samo, czyli aż 94 proc. uczestników badania uznało, że wśród spółek technologicznych czynniki ESG stale zyskują na znaczeniu, z czego jedna trzecia zdecydowanie się z taką oceną zgadza.

Działalność sektora technologicznego stwarza wiele okazji do wprowadzania zrównoważonych modeli zarządzania. Można tu wymienić wymagania energetyczne usług w chmurze i wysoce zglobalizowane łańcuchy dostaw czy też wykorzystanie surowców krytycznych do produkcji podzespołów.

Konsekwentne działanie z uwzględnieniem czynników ESG pozwala firmom technologicznym obniżyć koszty operacyjne, zwiększyć marże, pozyskiwać dodatkowe udziały w rynku, a nawet całkiem nowe rynki. Ma także pozytywny wpływ na reputację przedsiębiorstwa i utrzymanie pracowników

– mówi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.
 

Zielona zmiana w sektorze technologicznym

Wyniki badania Deloitte wskazują, że głównymi siłami napędowymi działań w kierunku zrównoważonego rozwoju są dla sektora technologicznego bodźce finansowe. Zapotrzebowanie obecnych klientów na zrównoważone produkty czy usługi wskazało 19 proc. pytanych, a redukcję kosztów operacyjnych 16 proc. Wśród odpowiedzi często pojawiały się też argumenty łagodzenia ryzyk klimatycznych (12 proc.) oraz obowiązujących lub prognozowanych presji regulacyjnych (11 proc.). Co dziesiąta firma wymieniała także możliwość zdobycia udziału w rynku lub dostępu do nowych rynków właśnie dzięki zrównoważonym produktom lub usługom oraz pozytywnym wpływie na reputację firmy.

Polskie firmy rzadko więc podejmują decyzje inwestycyjne na podstawie czynników dot. zrównoważonego rozwoju. Sytuacja ma się inaczej w niemieckim sektorze technologicznym, gdzie ok. połowa firm podejmuje tego typu decyzje ze względu na zrównoważony rozwój.

Efekty inicjatyw podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju są w ocenie większości uczestników badania pozytywne. Jedynie 11 proc. z nich nie ma na ten temat zdania, a aż 89 proc. już dostrzega wymierne korzyści działań z zakresu ESG.

 

Pewną skazą na tym bardzo pozytywnym wizerunku zaangażowania polskiej branży technologicznej w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju może jednak być zauważalny rozdźwięk między deklaracjami a faktycznymi działaniami. Z naszego badania wynika, że 54 proc. pytanych firm dostrzega ten problem, a prawie co ósma zdecydowanie się z taką oceną zgadza

– mówi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.
 

Bariery ograniczające działania firm w obszarze zrównoważonego rozwoju

Branża technologiczna boryka się z przeszkodami uniemożliwiającymi lub opóźniającymi rozwój praktyk dotyczących zrównoważonego rozwoju. Przede wszystkim, 23 proc. badanych wskazało, że brakuje im rządowego wsparcia w tym zakresie, a przedstawiciele co piątej firmy uważają, że ich klienci nie chcą płacić wyższych cen za bardziej zrównoważone produkty lub usługi.

Analizując instrumenty wsparcia publicznego dostępne w Polsce, faktycznie brak jest rozwiązań dedykowanych wyłącznie czy przede wszystkim branży technologicznej. Dostępne są jednak dotacje i ulgi podatkowe wspierające przedsiębiorstwa niezależnie od sektora, z których z powodzeniem korzystać mogą firmy technologiczne

– ocenia Dominika Alicka, starszy menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte.
 

Badania, rozwój i innowacje to niezmiennie obszary kluczowe w polityce Unii Europejskiej, czego wyrazem jest m.in. alokacja dużej części budżetu w nowej perspektywie 2021-2027 na wsparcie przedsięwzięć w tym obszarze. Dla korzystania z tych instrumentów konieczna jest świadomość prowadzenia prac wpisujących się w definicje badań i rozwoju. W praktyce duża część firm technologicznych – w związku z postępującą cyfryzacją procesów i dynamicznym wykorzystaniem technologii we wszystkich obszarach życia – podejmuje takie działania codziennie, stale ulepszając swoje produkty i usprawniając procesy.

 

W latach 2021-2027 dostępne będą także programy wspierające rozwój strategicznych umiejętności cyfrowych UE oraz technologii cyfrowych na potrzeby europejskich obywateli i przedsiębiorstw, w tym wdrażanie rozwiązań wpisujących się w definicję Przemysłu 4.0. Stwarzać to będzie szereg szans dla firm technologicznych – zarówno w zakresie wsparcia działań podejmowanych przez nie bezpośrednio, jak i przez ich klientów. Najbliższe miesiące to dobry czas na przygotowanie się do nadchodzących konkursów

– mówi Dominika Alicka.
 

Zrównoważony wkład branży

Jak wynika z badania, główny wkład branży w zrównoważony rozwój będzie opierał się na obszarze społecznym. 77 proc. odpowiedzi dotyczyło inwestycji w kapitał ludzki, czyli zapewnienia pracownikom nowych umiejętności i narzędzi umożliwiających skuteczniejszą pracę a 60 proc. zwiększania transparentności w łańcuchu dostaw.

Ponadto Polscy respondenci o wiele częściej wskazywali na aspekt ekologiczny – zwiększanie efektywności surowcowej i zmniejszanie zanieczyszczeń zostało wyróżnione jako istotny wkład branży przez 56% respondentów, w porównaniu do 43% odpowiedzi w badaniu niemieckim.

 

Raporty ESG i ślad węglowy

Z badania Deloitte przeprowadzonego w Polsce wynika także, że aż 90 proc firm deklaruje publikacje danych dot. zrównoważonego rozwoju ale aż 38 proc nie robi tego jednak w formie raportu, a jedynie informacji na stronie internetowej – jest to praktyka szczególnie powszechna wśród MŚP. Raporty zrównoważonego rozwoju (raporty ESG) publikuje 53% spółek. Z tych firm ok. 60% korzysta z rozpoznawalnego standardu raportowania.

Ponadto, prawie 60% respondentów zadeklarowało, że ich firma liczy ślad węglowy minimum dla zakresu 1 i 2 (emisje bezpośrednie i pośrednie energetyczne), w tym 18% przyznało, że liczy dla wszystkich 3 zakresów. Co ciekawe, praktyka ta jest częstsza wśród MŚP niż dużych firm technologicznych (75% vs. 48%).

Sustainability Survey

Raport „Technology Sustainability Survey”, 2021

Wyniki badania polskiego sektora technologicznego

Maj 2021

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?