Globalne badanie liderów technologicznych 2020

Artykuł

Raport: Globalne badanie liderów technologicznych 2020

Polskie wyniki globalnego badania liderów technologicznych 2020

Wrzesień 2020

W obliczu niespotykanego dotąd poczucia niepewności, firmy, w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej, od swoich liderów odpowiedzialnych za technologie oczekują odporności, zwinności i perspektywicznego myślenia. Jednocześnie, dzisiejsza sytuacja rynkowa, gospodarcza i społeczna wskazuje, że czas odejść od stopniowego wprowadzania zmian na rzecz zmiany transformacyjnej - a kto lepiej niż osoby odpowiedzialne za obszar technologii może wesprzeć proces jej wprowadzania?

Globalne badanie liderów technologicznych 2020, znane wcześniej pod nazwą Global CIO Survey, to kompleksowy projekt badawczy Deloitte, który od 5 lat przygląda się ewolucji organizacji, ich działom technologicznym oraz stanowiskom o krytycznym znaczeniu, piastowanym przez liderów odpowiedzialnych za technologie. Zmiana nazwy i zakresu badania była podyktowana rozrastającą się liczbą nowych funkcji i stanowisk związanych z zarządzaniem technologiami w organizacjach – oprócz dyrektora IT (CIO) w firmach pojawił się CTO (dyrektor technologii), CDO (dyrektor ds. danych), dyrektorzy ds. cyfryzacji, czy digitalizacji. Rolą ich wszystkich, jest prowadzenie organizacji w kierunku transformacji technologicznej. Zaś celem Globalnego badania liderów technologicznych 2020 było sprawdzenie, w jaki sposób liderzy odpowiedzialni za technologie mogą wskazać swoim organizacjom nowe sposoby myślenia oraz nowe cele, prowadzące do zmiany.

Raport: Globalne badanie liderów technologicznych 2020

Zarejestruj się, by pobrać PDF

Informacje o globalnym badaniu liderów technologicznych 2020

W tegorocznym Globalnym badaniu liderów technologicznych 2020 wzięło udział 1 300 osób z 69 krajów, reprezentujących 22 branże, w tym 78 z Polski. Zmiana nazwy badania z Badania CIO na Globalne badanie liderów technologicznych 2020 była podyktowana zwiększeniem zakresu działań na stanowiskach technologicznych, ale też uwzględnia większe zaangażowanie technologiczne ze strony prezesów, dyrektorów finansowych, dyrektorów operacyjnych oraz liderów odpowiedzialnych za obszar strategii, innowacji oraz badań i rozwoju. Wzrost liczby respondentów niepełniących ról technologicznych - z 22% w 2018 roku2 do 40% w 2020 roku, jest bezpośrednio związany ze wzrostem znaczenia technologii w organizacjach.

pl_Raport-Globalne-badanie-liderow-technologicznych-2020_image1.png (1149×648)

Badanie, a sytuacja pandemii COVID-19

I wtedy nieoczekiwanie ziemia usunęła się nam spod stóp. COVID-19 dał początek erze nieznanych dotąd wyzwań oraz nieoczekiwanych obszarów ryzyka. Zakłócenia w funkcjonowaniu biznesu nie są niczym nowym. Jednak wobec konsekwencji, jakie w wyniku pandemii poniosła globalna gospodarka, można zaryzykować stwierdzenie, że odporność organizacji została wystawiona na najwyższą próbę w historii.

Mimo zmian, jakie zaszły na świecie od rozpoczęcia prac nad Globalnym badaniem liderów technologicznych 2020 latem zeszłego roku, okazuje się, że w kontekście obecnej sytuacji wyniki badania pozostają jeszcze bardziej aktualne.  Na przykład, obecnie pełnienie przez CIO roli zaufanego operatora czy nawet strategicznego współtwórcy firmy nie jest już wystarczające. Nawet przed wystąpieniem obecnych zawirowań, od liderów odpowiedzialnych za technologie oczekiwano, aby wcielali się w rolę osób wprowadzających zmiany - zwinnych liderów, którzy zarysowują wizję rozwoju firmy, umożliwiają jej realizację i wprowadzają założenia w życie, pomagając swojej organizacji przetrwać w okresie zmian. Badanie opisuje cechy, cele i działania wiodących organizacji i przygląda się obszarom zmiany o krytycznym znaczeniu dla liderów odpowiedzialnych za technologie.

Kluczowe wnioski Globalnego badania liderów technologicznych 2020:
  • Firmy, które wyprzedzają swoich konkurentów, są ukierunkowane na rozwój i posiadają zaangażowanych liderów. Zgodnie z naszą analizą, nieco więcej niż jedna organizacja na dziesięć (11,6%) osiąga znaczące korzyści dzięki zastosowaniu technologii. Wyróżnia je dążenie do osiągnięcia wzrostu oraz liderzy będący zwolennikami rozwiązań technologicznych, dla których mają one znaczenie priorytetowe i którzy doceniają ich wartość. Te organizacje są w ścisłej czołówce firm wykorzystujących technologię do rozwoju biznesu.  Różnią się pod względem rytmu operacyjnego i strategicznych priorytetów, nie tylko w obszarze technologicznym, ale też w zakresie całej firmy.
  • Organizacje potrzebują zwinnego lidera, który będzie siłą napędową innowacji i zarządzi procesem zmiany. Opinie kadry zarządzającej i członków zarządu na temat roli przyszłego lidera odpowiedzialnego za technologie są zbieżne: osoby odpowiedzialne za obszar biznesowy, jak i te zajmujące się kwestiami technologicznymi w firmie są zgodne - ich organizacje potrzebują dynamicznych, ukierunkowanych na zmianę liderów technologicznych - zwinnych liderów, którzy pomogą w nakreśleniu wizji przyszłości opartej o postęp technologiczny, dokonają kompleksowych transformacji oraz będą pełnić rolę głównego architekta innowacji i zmian w firmie.
  • Na liderów technologicznych wykazujących się nieustępliwością w promowaniu różnych rozwiązań oczekuje mnóstwo możliwości. Wychodząc poza rolę funkcjonalną mogą mocno osadzić technologię w organizacji. Taka strategia wymaga od organizacji elastyczności, którą można osiągnąć poprzez przemyślenie dotychczasowego podejścia do obszaru talentów, kształcenia i współpracy, oraz finansowania rozwiązań technologicznych o strategicznym znaczeniu.

W czasach nigdy wcześniej niespotykanej niestabilności i niepewności, liderzy odpowiedzialni za technologie mają szansę wesprzeć organizację w odpowiednim pokierowaniu jej działaniami. Taka pomoc może przybrać formę udoskonalenia strategii zarządzania obecnym kryzysem i opracowania procesu powrotu do normalności, ale też może polegać na przygotowaniu firmy na transformację technologiczną i jej przeprowadzeniu, co pomoże firmie dalej się rozwijać w momencie, gdy zarówno ona jak i cała branża dostosuje się do nowych warunków obowiązujących w świecie po pandemii. Wśród potrzebnych do tego narzędzi niezbędne może okazać się spojrzenie wizjonera technologicznego, apetyt na rozwój i transformację, gotowość do podejmowania odważnych decyzji oraz nieustępliwość w kierowaniu się swoimi przekonaniami. Liderzy odpowiedzialni za technologie dzięki swoim umiejętnościom kierowniczym mogą wpłynąć na strategię biznesową, przyczynić się do rozwoju kolejnego pokolenia talentów, oraz sprawić, aby technologia stała się nieodłącznym elementem działalności biznesowej.

Aby firma mogła się rozwijać konieczne jest odejście od starych metod i zwyczajów na rzecz nowych, które pozwolą jej iść naprzód. Nie jest to łatwe zadanie. W obecnym otoczeniu cechami niezbędnymi do zarządzania rozwojem i zmianą jest odporność, samoświadomość oraz pewność siebie.

Sandy Beach Lin, członek zarządu, American Electric Power,
PolyOne, Trinseo oraz Interface Biologics


Pandemia COVID-19 zapewne nadal będzie miała konsekwencje dla biznesu, przyczyni się do przyspieszenia przejścia z tradycyjnych metod pracy na te wirtualne oraz zaangażowania liderów odpowiedzialnych za technologie w pomoc przy projektowaniu znaczących zmian w firmie. Zaistniałe zakłócenia wymagają śmiałych rozwiązań i daleko idącej transformacji - podejście oparte na stopniowym wprowadzaniu zmian jest jedynie skromną namiastką tego, co należy zrobić.  

Ewolucja wzorców działania CIO

W poprzednim badaniu Global CIO Survey przeanalizowaliśmy odpowiedzi respondentów pod kątem wyodrębnienia trzech różnych wzorców działania na podstawie tego, jak CIO generują wartość. Uzyskaliśmy następujące kategorie: zaufanych operatorów, którzy w pierwszej kolejności dbają o dyscyplinę operacyjną; współtwórców biznesu, którzy są skupieni na współpracy ukierunkowanej na rozwijanie i wdrażanie strategii biznesowej; oraz inicjatorów zmian, którzy dokonują transformacji biznesowych w oparciu o technologie.

Każdego roku przyglądamy się roli CIO. Na początku przyjęliśmy założenie, że każda kategoria jest odwzorowaniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań organizacji; nie wartościowaliśmy ich. W 2018 roku dokonaliśmy przeglądu naszych wniosków: CIO podzielali zdanie, że są jedynie zaufanymi operatorami i rozwijają się, jako inicjatorzy zmian lub współtwórcy biznesu, w zależności od potrzeb biznesowych.

Wyniki tegorocznej ankiety wskazują, że liderzy biznesowi, w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej, oczekują od liderów odpowiedzialnych za technologie wprowadzania zmian w całym przedsiębiorstwie. Na tej podstawie wysnuliśmy następujący wniosek: aby utrzymać swoją pozycję i wpływ, liderzy odpowiedzialni za technologie nie mogą wyłącznie pełnić roli współtwórcy biznesu; powinni również zaangażować się we wprowadzanie zmian. Jednak pomimo oczekiwań kadry zarządzającej, odsetek liderów technologicznych w każdej z kategorii od kilku lat utrzymuje się na stałym poziomie. W odpowiedzi na pytanie o wskazanie idealnej roli, jedynie jedna piąta z nich wybrała kategorię inicjatora zmian.

pl_Raport-Globalne-badanie-liderow-technologicznych-2020_image2.png (1104×592)

W tym roku wprowadzamy pojęcie zwinnego lidera - wysoce skutecznego inicjatora zmian skoncentrowanego nie tylko na podejmowaniu inicjatywy w zakresie transformacji opartej o technologie, ale też na przeprowadzaniu zmiany organizacyjnej na szeroką skalę, mającej na celu realizację wyników biznesowych i przekształcenie firmy w bardziej odporną i zwinną organizację. Jednakże osiągnięcie statusu zwinnego lidera zazwyczaj nie odbywa się na drodze naturalnej ewolucji - jest celowym działaniem wymagającym ukierunkowanego planowania i wysiłku.

Raport: Globalne badanie liderów technologicznych 2020

Zwinny lider siłą napędową innowacyjnej organizacji

Wnioski z 2020 Global Technology Leadership Study

Organizacje potrzebują zwinnego lidera, który będzie siłą napędową innowacji i zarządzi procesem zmiany. W nowoczesnych organizacjach transformacje technologiczne przeprowadzane są na szeroką skalę, mając na celu realizację wyników biznesowych i przekształcenie firmy w bardziej odporną i zwinną.

Zarejestruj się, by pobrać PDF

Cykl webinarów: TechXO – Liderzy przyszłości


Część 1 - 4 listopada: Jak być zwinnym liderem? Wnioski z globalnego badania liderów technologicznych 2020.

> Zarejestruj się

Część 2 - 25 listopada: Jak wyprzedzić konkurencję? Lekcje rynkowych liderów.

> Zarejestruj się

Część 3 - 11 grudnia: Kompetencje Tech XO i działów technologicznych

> Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?