O zarządzaniu infrastrukturą IT w dobie migracji do chmury

Artykuł

O zarządzaniu infrastrukturą IT w dobie migracji do chmury

Styczeń 2022

W dzisiejszych czasach zarządzanie infrastrukturą IT, tradycyjnie oparte o centra obliczeniowe i wysokie nakłady kapitałowe, nierozerwalnie łączy się z koncepcjami przetwarzania w chmurze i wyzwaniami związanymi z organizacją współpracy tradycyjnych modeli z komponentami chmurowymi. Liderzy w organizacjach IT, bez względu na branżę, sektor i technologię, muszą mierzyć się z tymi wyzwaniami w zakresie doboru technologii, modeli operacyjnych, godzenia wielu platform i technologii.

Dla większości firm docelowa perspektywa to koncepcja chmury hybrydowej, łączącej rozwiązania chmury publicznej oraz niezbędne systemy i środowiska przechowywane w chmurze prywatnej. Mówimy o elastycznym ekosystemie, który oferuje to, co najlepsze z obu światów, przy czym korzystanie z kilku dostawców chmury publicznej i kilku rodzajów rozwiązań chmurowych (PaaS, SaaS, IaaS itd.) jest bardzo prawdopodobne.

Całość funkcjonowania organizacji IT w ekosystemie hybrydowym wymaga zapewnienia skonsolidowanego zarządzania infrastrukturą IT, jej konfiguracją, bezpieczeństwem i wydajnością, opartych na niej usług. Często spotykanym sposobem organizacji pracy w modelu hybrydowym jest oparcie zarządzania ekosystemem o jednolitą platformę technologiczną. Globalnym liderem tego typu rozwiązań jest ServiceNow ze swoją zintegrowaną platformą NOW, oferującą pełne spektrum produktów do zarządzania nowoczesną firmą IT.

Niezmiernie atrakcyjną wizją jest prostota, dzięki której można płynnie migrować systemy i aplikacje między dostawcami, instalować nowe środowiska, automatycznie nimi zarządzać oraz nadzorować je w sposób maksymalnie zautomatyzowany poprzez efektywny pomiar dostępności, efektywności i kosztów. Wydajne zarządzanie hybrydowym ekosystemem wielu platform wymaga jednak elastycznego i pełnego modelu nadzoru, obejmującego następujące osiem wymiarów:

 1. Zarządzanie i wskaźniki efektywności
  Podstawowym komponentem skutecznego pomiaru efektywności jest zdefiniowanie miar, które odzwierciedlają potrzeby biznesowe i premiują oczekiwane zachowania ze strony dostawców i platform technologicznych. Warunkiem koniecznym takiego modelu jest zrozumienie jakie – szeroko pojęte – usługi IT obsługują jakie procesy biznesowe i co jest istotne dla sukcesu ich konsumentów (zwinność, stabilność, bezpieczeństwo, koszty itp.). Kolejnym krokiem jest dekompozycja tych usług na poszczególne komponenty i ich opomiarowanie za pomocą narzędzi automatyzujących agregację i raportowanie wyników. Docelowo chcemy mieć mechanizm pozwalający na łatwy monitoring usług, aplikacji, platform i ich wydajności na różnych poziomach operacyjnych bez względu na rodzaj technologii, jaką zarządzamy i dostawcę, z którym mamy do czynienia.

 2. Bezpieczeństwo
  Należy wypracować standardowe procesy i procedury bezpieczeństwa, które będą stosowane w kontekście całej infrastruktury IT, wszystkich dostawców usług chmurowych oraz działów wewnątrz firmy. Organizacja IT powinna być zdyscyplinowana w stosowaniu wypracowanych zasad bezpieczeństwa i w sposób ciągły zapewniać możliwości zautomatyzowanej weryfikacji zgodności z ww. zasadami.

 3. Przejrzystość kosztów
  Firma IT powinna opracować metody rozliczania kosztów infrastruktury IT, mające na celu pełną ich przejrzystość i ich przenoszenie na biznes w oparciu o rzeczywistą konsumpcję zasobów. Dobrą praktyką jest opracowanie modelu usług IT obejmujących kompletny stos technologiczny oraz wsparcie, a na podstawie dostępnych pomiarów SLA naliczanie kosztów konsumpcji poszczególnych usług na poszczególne zespoły, funkcje i departamenty.

 4. Zarządzanie dostawcami
  Kluczowym elementem sukcesu w zarządzaniu dostawcami jest opracowanie kontraktów w taki sposób, aby usługi świadczone przez dostawców były sparametryzowane w sposób pozwalający premiować zachowania pożądane z biznesowego punktu widzenia. Pomiar rzeczywistych wartości zdefiniowanych parametrów jakościowych i ilościowych powinien być zautomatyzowany, niezależny od poszczególnych dostawców, a wyniki powinny pozwalać na analizę jakości świadczonych usług, być porównywalne pomiędzy dostawcami i mieć rzeczywistą wartość dla odbiorców biznesowych.

 5. Standardy zarządzania
  Efektywne pomiary, zarządzanie bezpieczeństwem i dostawcami oraz ogólna organizacja pracy w skomplikowanym środowisku wielu dostawców i platform wymaga zdefiniowania standardów zarządzania firmą IT, polityki i kontroli we wszystkich aspektach, w tym bezpieczeństwa, architektury, operacji, finansów itp. Upewnienia się, że te standardy są zgodne z ogólnymi celami biznesowymi organizacji i są realizowane w sposób płynny i maksymalnie zautomatyzowany. Wymaga to uwzględnienia wymagań biznesowych, nowoczesnego podejścia do procesów IT, ustalenia i uzgodnienia zasad oraz dokonania przeglądu punktów kontrolnych na wczesnym etapie cyklu życia chmury.

 6. Widoczność
  Osiągnięcie pożądanego poziomu automatyzacji w efektywnym stosowaniu wymaganych procesów IT, pomiarze efektywności, zapewnieniu bezpieczeństwa nie będzie możliwe bez kompleksowej widoczności zasobów infrastrukturalnych i ich dekompozycji na szczegóły, takie jak konta użytkowników czy komponenty usług aplikacyjnych oraz infrastrukturalnych. Zdolność tak szczegółowej widoczności posiadanej infrastruktury pozwala organizacji upewnić się, że jest w stanie na bieżąco zweryfikować stan posiadania oraz wdrażania środków kontroli zapobiegawczej, detektywistycznej i naprawczej.

 7. Automatyzacja i ciągła implementacja
  Nowoczesne środowiska IT szeroko stosują modele DevOps i koncepcje CI/CD (Continual Integration/Continual Deployment). Zastosowanie i zinstytucjonalizowanie zasad modelu DevOps i automatyzacja, w celu przyspieszenia tempa wdrażania rozwiązań tradycyjnych i tych wykorzystujących chmurę, powinny być oparte o zaprojektowane zasady bezpieczeństwa i stabilności środowisk IT. W związku z tym, niezbędne jest zapewnienie skutecznego zarządzania zmianą, optymalizacji działań operacyjnych oraz zarządzania usługami w taki sposób, aby zespoły IT nie czuły się skrępowane nadmierną biurokracją, a z drugiej strony, by stabilność systemów nie była wystawiona na nadmierne ryzyko.

 8. Operacje
  Całość funkcjonowania organizacji IT w ekosystemie hybrydowym wymaga zapewnienia skonsolidowanego infrastrukturą IT, jej konfiguracją, bezpieczeństwem i wydajnością, opartych na niej usług. Zdefiniowane procesy, role organizacyjne i pomiary powinny bazować na spójnym modelu operacyjnym obejmującym jednolity aparat pojęciowy w kontekście procesów IT, wspartym właściwymi narzędziami, takimi jak centralne monitorowanie i raportowanie stanu systemów, wysoki poziom automatyzacji funkcji service desk, szeroki wachlarz integracji z narzędziami stosowanymi przez poszczególne zespoły techniczne oraz zaawansowana baza konfiguracji (CMDB).

  Podstawowym komponentem skutecznego pomiaru efektywności jest zdefiniowanie miar, które odzwierciedlają potrzeby biznesowe i premiują oczekiwane zachowania ze strony dostawców i platform technologicznych. Warunkiem koniecznym takiego modelu jest zrozumienie jakie – szeroko pojęte – usługi IT obsługują jakie procesy biznesowe i co jest istotne dla sukcesu ich konsumentów (zwinność, stabilność, bezpieczeństwo, koszty itp.). Kolejnym krokiem jest dekompozycja tych usług na poszczególne komponenty i ich opomiarowanie za pomocą narzędzi automatyzujących agregację i raportowanie wyników.

  Często spotykanym sposobem organizacji pracy w modelu hybrydowym jest oparcie zarządzania ekosystemem o jednolitą platformę technologiczną. Globalnym liderem tego typu rozwiązań jest ServiceNow ze swoją zintegrowaną platformą NOW, oferującą pełne spektrum produktów do zarządzania nowoczesną firmą IT.

  Typowe scenariusze, które ServiceNow pozwala cyfryzować i automatyzować w niniejszym kontekście, obejmują:
  • Wykrywanie i CMDB – automatyczne wykrywanie komponentów infrastruktury i aplikacji oraz ich rejestrowanie w bazie konfiguracji (CMDB) wraz z zależnościami pomiędzy nimi. Rozwiązanie to pozwala na zautomatyzowane mapowanie rozbudowanych modeli architektury poszczególnych platform, usług i systemów, pokazując ekspozycję organizacji na poszczególnych dostawców, technologie itp. Prawidłowo wdrożone pełni funkcję systemu ERP dla organizacji IT.
  • Monitoring i incydent – kolekcjonowanie logów z narzędzi monitorujących infrastrukturę i aplikacje oraz automatyczne rejestrowanie i przypisywanie incydentów z odpowiednim priorytetem, na podstawie danych zgromadzonych w CMDB. Całość pozwala na bezbłędną i błyskawiczną ocenę wpływu poszczególnych zdarzeń i odpowiednią reakcję.
  • DevOps – zarządzanie zmianami i wdrażaniem nowych rozwiązań w infrastrukturze i aplikacjach w oparciu o zautomatyzowane pipeline’y stosowane przez zespoły produktowe w ich natywnych technologiach (np. Azure DevOps). Nowe wydania i wersje wdrażane w sposób automatyczny przez zespoły produktowe są weryfikowane względem ich wpływu, kolizji z innymi zmianami (np. patching) i uwarunkowaniami biznesowymi, takimi jak „freeze periods”, przy pełnej przejrzystości działań.
  • Automatyzacja środowisk – automatyczne zarządzanie uruchamianiem urządzeń i usług oraz bezpiecznym ich wycofywaniem z użytku z poziomu przyjaznego użytkownikowi portalu, bez względu na to, jakiego rodzaju urządzenia są dostarczane. Seria wbudowanych kryteriów dobierze odpowiednie aprobaty i parametry technologiczne do zapotrzebowania biznesowego, a automatyczne workflowy dostarczą odpowiednie środowiska w czasie rzeczywistym.
  • Pomiar efektywności – opomiarowanie usług IT i ich komponentów konsumowanych przez klientów biznesowych w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące dostępności, awaryjności i zmienności poszczególnych komponentów składowych i ich wpływu na klientów biznesowych.
  • Rozliczanie kosztów – usprawnienie rozliczania kosztów usług, na podstawie danych z CMDB, ITSM i innych elementów, które razem tworzą koszty utrzymania danych usług.
    

Należy pamiętać, że każde nowe rozwiązanie musi działać tak, jak działa biznes w organizacji. Jednym z kluczowych priorytetów powinno być zrozumienie, w jaki sposób firma funkcjonuje, aby móc dostosować technologię do odpowiednich procesów biznesowych i pomóc dostarczać oczekiwaną wartość. Oznacza to zrozumienie celów oraz sposobu, w jaki można je osiągnąć, wykorzystując pełne spektrum możliwości chmury, środowisk tradycyjnych i możliwości ich integrowania. Nowy sposób pracy z chmurą hybrydową to coś więcej niż aplikacje.

 

Zobacz cykl webinarów o ServiceNow

Czy ta strona była pomocna?