Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – zagadnienia praktyczne

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – zagadnienia praktyczne

Ewolucja na przestrzeni ostatnich 3 lat

Szkolenie on-line: 13 września 2022 r., godz. 10:00 – 14:00

Regulacje MDR obowiązują w Polsce od początku 2019 r. Z uwagi na duży stopień skomplikowania oraz często niejednoznaczne sformułowanie przepisów, ich prawidłowe stosowanie wciąż nastręcza wiele trudności (zarówno podatnikom, jak i organom odpowiedzialnym za kontrolę ich przestrzegania).

W praktyce, ciężar identyfikacji i raportowania schematów podatkowych (jako jeden z obowiązków podatkowych) spoczywa na działach podatkowych i księgowych, chętnie sięgających po wsparcie doradców.

W istocie, zakres polskich regulacji MDR jest niezwykle szeroki i wykracza poza ramy dyrektywy unijnej. Stąd prawidłowe stosowanie wskazanej grupy przepisów na co dzień budzi liczne kontrowersje wśród osób zaangażowanych w ten proces.

Po ponad trzech latach stosowania przepisów o MDR mamy już wiele doświadczeń praktycznych w kwestii podejścia podatników oraz organów podatkowych do wybranych wątpliwości interpretacyjnych. Wiele z nich wynika z naszych bezpośrednich interakcji (rozmów, wymiany korespondencji) z urzędnikami odpowiedzialnymi za przyjmowanie oraz analizę zgłoszeń MDR, choć wciąż brak jest oficjalnych interpretacji podatkowych w tym obszarze. Opublikowane w początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów nie odpowiadają na wiele zagadnień praktycznych, które ujawniły się na przestrzeni całego okresu stosowania regulacji.

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków MDR w spółkach. W ramach szkolenia przedstawimy praktyczne zagadnienia związane z raportowaniem schematów podatkowych dotyczące identyfikacji i klasyfikacji zdarzeń występujących u podatników jako schematów podatkowych, roli podatnika oraz doradców w procesie raportowania, problemów związanych z obowiązującymi terminami raportowania, jak i technicznych zagadnień związanych z samym procesem przekazywania informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Eksperci Deloitte podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

 • wprowadzanych przez podmioty zobowiązane wewnętrznych procedurach raportowania,
 • podejścia do najbardziej typowych, powtarzalnych u wielu podatników czynności w zakresie ich klasyfikacji jako schematy podatkowe podlegające raportowaniu,
 • najczęstszych pytań i kwestii podnoszonych przez organy podatkowe w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia schematów podatkowych.

W ramach szkolenia zostanie przewidziany również czas na sesję pytań i odpowiedzi dotyczących tematyki szkolenia.

Szczegóły

Data i godzina
13 września 2022 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
599 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie naszego szkolenia szczegółowo omówimy przepisy i podsumujemy nasze dotychczasowe doświadczenia w zakresie stosowania przepisów MDR.

W ramach szkolenia poruszymy między innymi następujące zagadnienia:

 • cel i kontekst wprowadzenia regulacji MDR do polskiego systemu podatkowego,
 • przykłady schematów podatkowych i ich klasyfikacja,
 • rola podatnika w procesie raportowania MDR,
 • sankcje za naruszenie przepisów o MDR i sposoby zarządzenia ryzykiem ich nałożenia na podatnika,
 • proces raportowania schematów podatkowych –uwagi techniczne,
 • raportowanie schematów podatkowych po upływie terminów.

Agenda szkolenia:
 1. Wprowadzenie do tematyki MDR
  • Polskie regulacje MDR a Dyrektywa DAC6 – wpływ różnic na klasyfikację działań oraz zakres obowiązku raportowania.
  • Celowość regulacji. Założenia polskiego ustawodawcy przy wprowadzeniu przepisów MDR. Realizacja założeń w praktyce.
 2. Podstawy raportowania schematów podatkowych
  • Schemat podatkowy. Kiedy uzgodnienie spełnia przesłanki schematu podatkowego? Interpretacja cech rozpoznawczych w przykładach oraz schemat decyzyjny.
  • Przykłady schematów podatkowych występujących u podatników. Case studies.
  • Klasyfikacja schematów podatkowych i jej wpływ na sposób raportowania.
 3. Podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych
  • Promotor, korzystający, wspomagający. W jaki sposób rozróżnić poszczególnych uczestników schematu podatkowego? Na co zwrócić szczególną uwagę przy ustaleniu warunków współpracy z promotorem i wspomagającym? Czy pracownik może być uznany za wspomagającego?
  • Zasady wzajemnych kontaktów w ramach współpracy korzystający-promotor-wspomagający.
  • Otrzymanie numeru schematu podatkowego (NSP) – zasady postępowania poszczególnych uczestników procesu.
 4. Zasady raportowania schematów podatkowych
  • Wyjaśnienie zasad ogólnych dotyczących przygotowania informacji MDR wraz z omówieniem narzędzi do raportowania MDR. Kto może składać informacje MDR w imieniu podatnika? Na jakiej podstawie takie informacje mogą być złożone?
  • Popełniłem błąd w informacji MDR. Czy mogę go poprawić? Omówienie korekt informacji MDR.
  • Raportowanie schematów podatkowych po upływie terminów na przekazanie tych informacji.
 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów MDR
  • Kto ponosi karę za naruszenie przepisów MDR?
  • Omówienie kar związanych z naruszeniami przepisów MDR.
  • Należyta staranność - jak ją wykazać?
  • Rozwiązania polegające na zmniejszenie lub uniknięcie odpowiedzialności za naruszenie przepisów o MDR.
 6. Panel Q&A, podczas którego eksperci Deloitte odpowiedzą na wybrane pytania ze strony uczestników z zakresu tematyki szkolenia

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. podatków, zajmujących się także zagadnieniami MDR, członków zarządu oraz dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kontrolerów finansowych, czy też innych osób, które odpowiadają za przekazywanie informacji o schematach podatkowych w spółkach.

Efektem szkolenia będzie uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu identyfikacji schematów podatkowych, zasad ich raportowania oraz rozwiązań, które mogą być wdrożone w spółkach nakierowanych na obniżenie lub wyłączenie zakresu odpowiedzialności karno-skarbowej w przypadku uchybienia przepisom MDR.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Czy ta strona była pomocna?