Webinar: Zagadnienia podatkowe i prawne w JST

Artykuł

Webinar: Zagadnienia podatkowe i prawne w JST

Przegląd wybranych zmian w przepisach

Nagranie webinaru z dnia 22 maja 2023 r.

Ostatnie miesiące to okres wielu istotnych wydarzeń mających wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz spółek komunalnych, zarówno w odniesieniu do regulacji podatkowych, jak i prawnych.

W naszej ocenie szczególną uwagę zwrócić należy na wyrok TSUE z dnia 30 marca 2023 roku. Orzeczenie dotyczyło dwóch spraw związanych z projektami prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację których otrzymują dofinansowania ze środków zewnętrznych: w sprawie C-612/21 dotyczącej montażu systemów odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach mieszkańców oraz w sprawie C-616/21 dotyczącej usuwania azbestu z nieruchomości mieszkańców. Scenariusze dalszych wydarzeń, potencjalne konsekwencje i ryzyka dla JST to informacje, jakie uzyskacie Państwo podczas Webinaru.

W programie ujęliśmy ponadto cały czas aktualny temat Programu Inwestycji Strategicznych. Mimo że program funkcjonuje już prawie rok, samorządowi Klienci Deloitte zgłaszają nam kolejne wątpliwości, szczególnie z obszaru podatku VAT oraz aspektów prawnych.

Jedną z oczekiwanych zmian w przepisach podatkowych będzie projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowe przepisy dotyczyć będą wszystkich JST, a aktualnie obowiązująca data wejścia w życie noweli to 1 stycznia 2024 roku. Jeden z punktów Webinaru będzie poświęcony temu, jak przygotować się do zmiany.

Nowością jest włączenie w organizację webinaru partnera Deloitte – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Ta jedna z największych regionalnych organizacji zrzeszających samorządy działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego i stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój JST. Współpraca pomiędzy naszymi organizacjami pozwala nam jeszcze lepiej adresować potrzeby samorządu. Wyrazem tego są omawiane podczas webinaru zagadnienia, które stanowią odpowiedź na wybrane wyzwania, z jakimi aktualnie mierzy się samorząd.

Zapraszamy do udziału w webinarze!

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 22 maja 2023 r.

Kontakt:
Katarzyna Hulimka
khulimka@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Agenda

  1. Wyroki TSUE w sprawie VAT od OZE i azbestu w jednostkach samorządu terytorialnego. Przełomowe rozstrzygnięcia i ich konsekwencje dla JST.
  2. Udostępnienie majątku pomiędzy gminą a innym podmiotem to nadużycie prawa? – znaczenie nowej praktyki DKIS dla JST.
  3. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kontekście podatku VAT.
  4. Obowiązkowe e-Faktury ustrukturyzowane – jak efektywnie i bezpiecznie wdrożyć system w samorządzie?
  5. Polski Ład, czyli o kolejnych nowościach – zagadnienia prawne.
     

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar, w odniesieniu do regulacji podatkowych, skierowany jest do szerokiego grona pracowników administracji samorządowej zajmujących się finansami - skarbników jednostek samorządu terytorialnego, naczelników i dyrektorów wydziałów finansowych, głównych księgowych, pracowników wydziałów finansowych, w tym w spółkach komunalnych. Regulacje administracyjno-prawne mogą z kolei zainteresować, obok wspomnianych już osób, również włodarzy samorządowych, sekretarzy i zarządy spółek komunalnych.

Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Czy ta strona była pomocna?