ESG wyzwaniem i szansą dla funduszy private equity

Artykuł

ESG wyzwaniem i szansą dla funduszy private equity

Konsekwencje zmian klimatycznych będą jednymi z największych wyzwań dla sektora private equity. Analitycy prognozują, że jeśli obecne tempo wzrostu temperatur utrzyma się, z powodu globalnego ocieplenia światowa gospodarka do 2050 r. może utracić jedną dziesiątą swojej wartości . Dlatego tak ważne jest zaangażowanie wszystkich sektorów i graczy na rynku do podjęcia wysiłków mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom tych zmian. Wdrożenie strategii w zakresie zarówno mitygacji, jak i adaptacji do zmian klimatu może okazać się kluczowe również dla sektora PE, m.in w zakresie poprawy wyceny spółek portfelowych oraz zmniejszenia kosztów ubezpieczeń od ryzyka klimatycznego.

Stosunek danego podmiotu gospodarczego do takich obszarów jak środowisko, polityka społeczna czy ład korporacyjny (znane jako czynniki ESG) ma coraz większe znaczenie dla inwestorów dokonujących wyceny spółek przed podjęciem ostatecznej decyzji o zaangażowaniu kapitału. Czynniki ESG są systematycznie wprowadzane do modeli wyceny i decyzji inwestycyjnych analityków oraz zarządzających aktywami.

O ile dawniej czynniki ESG miały znaczenie przede wszystkim reputacyjne, obecnie ich wpływ na otoczenie biznesowe jest coraz większy. Szczególnie istotna okazuje się kwestia zmian klimatycznych, powodujących duże straty dla biznesu. Konsekwencje zmian klimatycznych generują czynniki, które znacząco wpływają na dotychczasowe kategorie ryzyka finansowego, co zaczyna być brane pod uwagę przez inwestorów, przy alokacji kapitału. Przykładowo, w latach 2016-2018 globalna wartość strat będących wynikiem gwałtownych zjawisk pogodowych wyniosła 630 mld dol.1

Nie bez znaczenia pozostają też działania rządów i organizacji międzynarodowych, których celem jest ograniczenie wpływu człowieka na środowisko. Inicjatywy takie jak Green Deal czy Fit for 55 są projektami tworzącymi nowe otoczenie dla globalnego biznesu. Co więcej, znaczna część firm już teraz zauważyła rosnące znaczenie świadomości środowiskowej konsumentów. Jak wynika z raportu Unlocking transformative M&A value with ESG przygotowanego przez firmę Deloitte 8 na 10 badanych konsumentów deklaruje zmianę nawyków zakupowych w związku ze zmianami klimatycznymi. Jednocześnie rośnie konkurencja w wyścigu o pozycję lidera w obszarze inicjatyw proekologicznych i innowacji z obszaru zeroemisyjnego, czego przejawem jest upowszechnienie polityki zeroemisyjności, ale również takich kwestii jak równość płci w miejscu pracy.


Zielona fala

O realnym wpływie czynników ESG na wyniki firm świadczą nie tylko szacunki ekspertów, ale również twarde dane. Według ekspertów firmy doradczej Deloitte w pierwszym kwartale 2020 r. 24 na 26 funduszy kierujących się kryteriami ESG uzyskało lepsze wyniki w porównaniu do bardziej tradycyjnych inwestorów2. Trend zaangażowania kapitałowego w te kwestie zdaje się utrzymywać, o czym świadczy 649 mld dol., jakie w 2021 r. zainwestowano w fundusze kierujące się kryteriami ESG3.

ESG as a Value Driver

W najbliższych dekadach dbałość o środowisko stanie się kluczową kwestią dla wielu uczestników życia gospodarczego. Fundusze typu private equity są świadome tego trendu, na co wskazuje odsetek 56 proc. funduszy z regionu Europy Środkowej, które wdrożyły zieloną politykę inwestycyjną. Kolejne 28 proc. zamierza pójść tą drogą w najbliższych latach

– wskazuje Katarzyna Średzińska, manager w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte.

 

Strategia

Kluczową kwestią dla funduszy inwestycyjnych, dążących do uzyskania korzyści związanych z rosnącą popularnością czynników ESG, jest podjęcie właściwych działań i informowanie o nich w odpowiedni sposób. W obszarze strategii ważnym elementem będzie opracowanie celów, ambicji oraz wymagań ESG na poziomie Funduszu, wraz z określeniem polityk wspierających realizację tych celów. Oprócz wyznaczenia globalnych celów istotne jest zapewnienie przez fundusz wsparcia dla spółek portfelowych w obszarze budowania indywidualnych strategii ESG, jak i wdrożenia efektywnych struktur ładu korporacyjnego, uwzględniających dobrostan pracowników, kwestię równości płac i płci w miejscu pracy czy wpływ obecności firmy na lokalne społeczności.

 

Wsparcie operacyjne

Na poziomie operacyjnym fundusz powinien uwzględniać kwestie ESG już na etapie badania due dilligence, poprzedzającego procesy fuzji i przejęć. Konsekwentne uświadamianie znaczenia takich elementów jak m.in. wpływ danej firmy na środowisko umożliwi odpowiednie zrozumienie zagrożeń i szans związanych ze zmianami klimatycznymi, kwestią ograniczonych zasobów, warunków pracy, konieczności zagospodarowania odpadów oraz zaspokajania potrzeb energetycznych.

Równie istotne jest wyznaczanie krótkoterminowych planów zmian, tzn. 100-day plans, ukierunkowanych w stronę większej dbałości o klimat. Wyraźne określenie wskaźników ESG pozwala z kolei na efektywne wdrażanie strategii zarówno na poziomie całego funduszu, jak i zarządzanych przez niego spółek.

 

Zaangażowanie

Rosnąca liczba inwestorów podejmuje dialog ze spółkami dotyczący obszarów ESG, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób firmy zarządzają wyżej wspomnianymi ryzykami. Co więcej, inwestorzy instytucjonalni wykorzystują swoje prawo głosu jako udziałowców, aby wpływać na zachowania korporacyjne. Aktywizm akcjonariuszy (ang. shareholder activism/engagement/advocacy) jest kluczowym elementem strategii odpowiedzialnego inwestowania w Europie4, tak więc odpowiednia komunikacja firmy z inwestorami jest niezmiernie ważna.

 

Komunikacja

Dla uzyskania korzyści płynących ze wdrożenia zielonych polityk ważne jest także właściwe komunikowanie tych działań, uwzględniające oczekiwania konsumentów, inwestorów oraz regulatorów. Przejawem tej strategii może być udzielanie wsparcia spółkom portfelowym w tworzeniu raportów uwzględniających kwestie ESG oraz zalecenia TCFD, dotyczące właściwych sposobów raportowania wpływu działalności danej firmy na klimat. Komunikacja analiz szans i zagrożeń klimatycznych, wyznaczenie ram raportowania pozafinansowego oraz opracowanie skutecznej strategii komunikacji z inwestorami i interesariuszami będą kluczowymi elementami przyszłych polityk firm.

Działania natury strategicznej, operacyjnej i komunikacyjnej, uwzględniające czynniki ESG, nie tylko pozwolą na osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych i pozwolą zaspokoić ambicje związane ze zrównoważonym rozwojem. Mogą one również wpłynąć na poprawę wyceny ubezpieczeń w kontekście ryzyka klimatycznego, jak również przyniosą korzyści dla wizerunku firmy w ratingach ESG, co może przełożyć się na wyższą wycenę spółek portfelowych również w przypadku planowanego wyjścia z inwestycji

– mówi Michał Okuń, starszy konsultant w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte.

 

Przypisy:

1https://www.morganstanley.com/ideas/climate-change-investment-megatrend#Footnote1

2https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/audit/us-audit-incorporating-esg-across-investment-portfolios-may-open-access-to-capital.pdf

3Reuters: Analysis, How 2021 became the year of ESG investing, 2021

4https://www.unpri.org/

ESG as a Value Driver

ESG as a Value Driver

Environmental, Social and Governance (ESG) factors are growing in importance.

Maj 2022 r.

Pobierz PDF ulotki