Wersja 0.4 beta ram TNFD

Artykuł

Wersja 0.4 beta ram TNFD

Ostatni krok na drodze do standardu ujawnień w zakresie bioróżnorodności

30 marca 2023 r.

28 marca Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z naturą (TNFD) wydała czwartą wersję (0.4 beta) projektu ram zarządzania ryzykiem i ujawniania informacji związanych z naturą – jest to ostatnia robocza wersja ram przed wydaniem końcowych rekomendacji we wrześniu 2023 r. Poniższe podsumowanie przedstawia najważniejsze z perspektywy firm i instytucji finansowych zmiany wprowadzone w odniesieniu do wersji 0.3 beta (wydanej w listopadzie 2022 r.) i nowe elementy, tak aby pomóc zrozumieć możliwości związane z ich potencjalnym wykorzystaniem.

Najnowsza wersja posiada udoskonalenia i dodatki stanowiące istotną pomoc dla przedsiębiorstw w rozpoczęciu pomiaru ryzyka i szans związanych z naturą, zarządzania nimi oraz przygotowania do ujawnień. Mając na uwadze perspektywę sześciu miesięcy do przyjęcia ostatecznych ram TNFD, już dziś zachęcamy organizacje do działania poprzez pilotażowe projekty przygotowujące do ich pełnej aplikacji.

Czym zajmuje się TNFD?

Grupa TNFD została uruchomiona w 2021 r. i składa się z 40 członków reprezentujących instytucje finansowe, przedsiębiorstwa i dostawców usług rynkowych, w tym Globalnego Lidera Deloitte ds. Bioróżnorodności i Kapitału Naturalnego – Guya Williamsa, zarządzających aktywami o wartości ponad 20 bilionów USD, wspieranych przez największe instytucje naukowe. Kluczowym celem TNFD jest „wspieranie zmiany globalnych przepływów finansowych na pozytywne dla natury” poprzez opracowanie jednolitych ram rekomendacji, którymi organizacje będą mogły kierować się przy ujawnianiu informacji dot. ekspozycji na ryzyko związane z naturą. Grupa zadaniowa rozwija ramy od ponad 1,5 roku w procesie „otwartych konsultacji z rynkiem”, a publikacja ostatecznej wersji ram (wersja 1.0) zaplanowana jest na wrzesień 2023 roku.

50% światowej gospodarki jest zagrożone utratą bioróżnorodności. Jednak instytucje finansowe i korporacje nie dysponują obecnie wystarczającymi danymi potrzebnymi do zrozumienia zakresu wpływów i zależności organizacji od natury.

(Światowe Forum Ekonomiczne, 2023)

Wersja 0.4 beta – co nowego?

Jako że wersja 0.4 beta struktury ram TNFD opiera się na opiniach uczestników rynku na temat poprzednich wersji beta oraz programów pilotażowych podstawowe komponenty i ogólna struktura nie uległy zmianie względem wersji 0.3 beta i oczekuje się, że takie pozostaną w wersji 1.0.

Kluczowe zmiany w wersji 0.4 beta:

1) Zaktualizowane zalecenia i wskazówki dotyczące ujawniania informacji:

 • Zaktualizowane zostały ogólne wymogi dotyczące ujawniania informacji dla wszystkich sektorów

Wersja 0.4 beta zawiera zrewidowany zestaw ogólnych wymogów, które organizacje powinny rozważyć przy stosowaniu ram TNFD:

 1. Podejście do istotności;
 2. Zakres ujawnień;
 3. Identyfikacja ryzyk i szans związanych z naturą w oparciu o ocenę zależności i wpływów;
 4. Włączenie do oceny miejsca styku organizacji z naturą;
 5. Integracja pomiędzy ujawnieniami dotyczącymi natury a innymi ujawnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju (w tym klimatu);
 6. Zaangażowanie interesariuszy.

Wymagania 1, 5 i 6 stanowią nowy dodatek do ram.

 • Zmiany w zalecanych ujawnieniach dla wszystkich sektorów

  W związku z informacjami zwrotnymi od uczestników rynku, wersja 0.4 beta zawiera zmiany w zalecanych ujawnieniach dla wszystkich sektorów w ramach czterech filarów (ład korporacyjny, strategia, zarządzanie ryzykiem i wpływem oraz metryki i cele). Zmiany te mają na celu lepsze zrozumienie rekomendacji i obejmują dodatkowe wytyczne m.in. pod względem zakresu, zastosowania w całym łańcuchu wartości i horyzontów czasowych.

 • Zaktualizowane wytyczne dotyczące ujawniania informacji dla instytucji finansowych

  Wersja 0.4 beta zawiera kompletny zestaw wytycznych dla instytucji finansowych w zakresie czterech filarów ram TNFD. Wytyczne mają zastosowanie do wszystkich przedstawicieli sektora finansowego traktowanych priorytetowo przez TNFD, w tym banków, firm ubezpieczeniowych, zarządzających aktywami, właścicieli aktywów oraz instytucji finansujących rozwój (w tym publicznych banków rozwoju).

 

2) Zaktualizowane podejście i wytyczne LEAP (Locate, Evaluate, Assess, Prepare) dla wszystkich sektorów

 • Podejście do fazy ustalania zakresu i lokalizacji wpływów

W wyniku informacji zwrotnych z testów, TNFD zaktualizowało pytania dotyczące ustalania zakresu dla przedsiębiorstw zgodnie z podobną strukturą jak w przypadku instytucji finansowych. Uzupełniono również wytyczne dotyczące etapu "Locate", w tym dopracowano zestaw kryteriów służących do identyfikacji priorytetowych lokalizacji (co stanowiło kluczowe wyzwanie zidentyfikowane w ramach pilotażu).

 • Ocena ryzyka w fazie "Assess" uwzględnia nowe wytyczne opisując trzy metody podejmowania oceny ryzyka związanego z naturą:
 1. Wykorzystanie tzw. „heatmaps”, w celu określenia obszarów, w których należy podjąć dalszą analizę "deep dive";
 2. Znakowanie zasobów, aby skupić się na sektorach, oddziaływaniach i/lub zależnościach określonych w ramach heatmaps jako potencjalnie istotne;
 3. Ocena ryzyka oparta na scenariuszach, aby lepiej zrozumieć wartość finansową ryzyka związanego z naturą poprzez wykorzystanie analizy scenariuszy.

Chociaż nowe wytyczne są skierowane przede wszystkim do instytucji finansowych, są one również istotne dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych korporacji o złożonych łańcuchach wartości.

 

3) Nowy projekt wytycznych do wyznaczania metryk

TNFD rozróżnia "metryki oceny", które są wykorzystywane wewnętrznie przez osoby sporządzające raporty w celu informowania o decyzjach zarządczych (powiązane z fazami podejścia LEAP), oraz "metryki raportowane zewnętrznie", które mają być publikowane na zasadzie „comply or explain”. Wydanie 0.4 beta rozszerza i rewiduje architekturę pomiaru TNFD w obu typach metryk:

 1. Pełny zestaw projektowanych metryk oceny (we wszystkich fazach LEAP);
 2. Zaktualizowane wytyczne dotyczące stosowania metryk dla fazy „Locate”;
 3. Nowe wytyczne dotyczące metryk dla fazy „Prepare” (metryki odpowiedzi);
 4. Wytyczne dotyczące metryk podzielono ze względu na wykorzystanie:
 • podstawowe dla wszystkich sektorów;
 • specyficzne dla danych sektorów;
 • metryki dodatkowe.

Wersja 0.4 beta zawiera również case study w zakresie wykorzystania metryk dla sektora rolniczego. Wytyczne w zakresie metryk będą nadal weryfikowane w oparciu o dalsze informacje zwrotne, szczególnie w odniesieniu do trudniejszych obszarów zastosowania (np. w kontekście organizacji o złożonych łańcuchach wartości).


4) Wytyczne dotyczące wyznaczania celów i wykorzystania scenariuszy:

 • Nowe wytyczne dotyczące ustalania celów uwzględniające wykorzystanie ram SBTN do ustalania celów dla natury opartych na nauce, a także zapewnienie spójności z ramami monitorowania Globalnego Ramowego Programu Różnorodności Biologicznej (GBF) oraz innych globalnie uznanych inicjatyw i regulacji.
 • Nowy projekt wytycznych dotyczących stosowania analizy scenariuszy, aby pomóc organizacjom w zbadaniu, w jaki sposób zidentyfikowane ryzyka mogą ulegać zmianom w przyszłości oraz w sprawdzeniu odporności strategii biznesowej i planowania finansowego.

 

5) Dodatkowe rekomendacje:

 • Dodatkowe wytyczne w zakresie analizy LEAP dla kluczowych sektorów i biomów

Do tej pory wytyczne sektorowe obejmowały cztery kluczowe z perspektywy oddziaływania na bioróżnorodność sektory (instytucje finansowe, żywność i rolnictwo, górnictwo i metalurgia oraz energetyka), dostarczając dodatkowych, specyficznych dla danego sektora wytycznych dotyczących wdrażania podejścia LEAP. Nowe wskazówki dla biomów obejmują cztery kluczowe biomy (lasy tropikalne, szelfy morskie, rzeki i strumienie oraz intensywne uprawy rolne).

 • Zaktualizowane wytyczne LEAP dotyczące zaangażowania interesariuszy

Zaktualizowane wytyczne podkreślają znaczenie uwzględniania ludności rdzennej i społeczności lokalnych w procesach decyzyjnych. Ma to na celu pomóc organizacjom włączyć społeczne i kulturowe aspekty kwestii związanych z naturą do podejścia LEAP i zalecanych ujawnień.


Czy organizacje mogą działać już dziś?

Biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania organizacji, inwestorów instytucjonalnych i regulatorów spodziewamy się, że wytyczne TNFD staną się wiodącymi na rynku ramami w zakresie ujawniania informacji dotyczących natury. Wraz z rosnącą standaryzacją obszaru raportowania zrównoważonego rozwoju, coraz większym naciskiem na zerowy bilans netto emisji gazów cieplarnianych i pozytywny wpływ organizacji na środowisko, prawdopodobnie w najbliższym czasie zakres regulacji prawnych dotyczących ochrony bioróżnorodności będzie się znacząco rozszerzał. Dlatego zalecamy, aby uczestnicy rynku działali proaktywnie, na przykład poprzez:

 • Zaangażowanie: Zostań członkiem forum TNFD, angażuj się i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami w temacie ochrony bioróżnorodności.
 • Testowanie: Przeprowadź pilotaż wykorzystania ram TNFD, aby lepiej zrozumieć i zacząć zarządzać ryzykiem i szansami związanymi z naturą.
 • Uczestnictwo: Dołącz do grup konsultacyjnych TNFD, aby zaangażować się w pracę z organizacjami ze swojego sektora i pomóc lepiej rozwijać ramy za pośrednictwem internetowej platformy TNFD.

Deloitte może pomóc Państwu w przygotowaniu się do ujawnień TNFD oraz w rozpoczęciu oceny, zarządzania i działania w zakresie pomiaru ryzyka i szans związanych z naturą. Nasze wsparcie obejmuje pomoc w określeniu gotowości do wdrożenia ram TNFD, pilotaż projektu ram TNFD (w tym procesu LEAP) w Państwa organizacji, a także wdrożenie celów, strategii i inwestycji w celu łagodzenia ryzyka, wykorzystania nowych szans i budowania długoterminowej wartości.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem naszych ekspertek w tematyce bioróżnorodności, który ukazał się w bieżącym wydaniu tygodnika Polityka.Czy ta strona była pomocna?