Wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Technologii w zakresie dodefiniowania kryteriów taksonomii z perspektywy sektora budowlanego

Artykuł

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Technologii w zakresie dodefiniowania kryteriów taksonomii z perspektywy sektora budowlanego oraz progów dla wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną

Wrzesień 2022 r.

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi do tej pory nie zostały przyjęte i opublikowane akty delegowane w zakresie pozostałych 4 celów środowiskowych w ramach unijnej taksonomii, które dodefiniowują zakres zrównoważonych aktywności gospodarczych. W ostatnim czasie Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło jednak dodatkowy artykuł doprecyzowujący wytyczne z perspektywy sektora budowlanego i klasyfikacji budynków dot. nabywania i prawo własności budynków oraz budowy nowych budynków, które wyznaczają przede wszystkim progi dla wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną w zakresie istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu.

W zakresie aktywności 7.7. Nabywanie i prawo własności budynków - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa jako spełniające kryterium istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu można uznać:

W przypadku budynków wzniesionych przed dniem 31 grudnia 2020 r. budynek posiada świadectwo charakterystyki energetycznej co najmniej klasy A. Alternatywnie budynek należy do 15 % najbardziej efektywnych budynków w kraju lub regionie pod względem zapotrzebowania na energię pierwotną (PED), co musi być poparte odpowiednimi dowodami […]. Zgodnie z centralnym rejestrem charakterystyki energetycznej budynków 15% najbardziej efektywnych energetycznie budynków mieszkalnych wybudowanych przed 31 grudnia 2020 r., dla których sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej cechuje się zapotrzebowaniem na energię pierwotną mniejszym niż 76,59 kWh/(m2*rok). Natomiast 15% najbardziej efektywnych energetycznie budynków niemieszkalnych wybudowanych przed 31 grudnia 2020 r., dla których sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej cechuje się zapotrzebowaniem na energię pierwotną mniejszym niż 118,26 kWh/(m2*rok).

Stąd budynki charakteryzujące się niższymi wskaźnikami zapotrzebowania na energię pierwotną niż te wykazane powyżej spełniają kryterium istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu. Warto jednak uzupełnić, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie1, wszystkie (niechłodzone) budynki mieszkalne nowoprojektowane lub te, które uzyskały pozwolenie na budowę po 31 grudnia 2020 roku, z założenia będą spełniały kryterium mówiące o tym, że budynek należy do 15% najbardziej efektywnych budynków w kraju pod względem zapotrzebowania na energię pierwotną. W przypadku, gdy budynki posiadają instalację chłodzenia, należy zweryfikować, czy budynek charakteryzuje się wskaźnikiem EP niższym niż 76,59 [kWh/(m2rok)], tzn. czy należy do 15% najbardziej efektywnych budynków w kraju pod względem zapotrzebowania na energię pierwotną (na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej). W przypadku budynków niemieszkalnych należy obliczyć dodatkowe cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia oraz oświetlenia, dlatego ostateczny wskaźnik EP nie jest jednoznacznie zdefiniowany w rozporządzeniu. Tym samym w przypadku budynków mieszkalnych projektowanych po dniu 31 grudnia 2020 r. budynek spełnia kryteria techniczne określone dla aktywności 7.1, obowiązujące w chwili nabycia.

W zakresie aktywności 7.1 Budowa nowych budynków jako istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu Ministerstwo określa, iż należy przygotować świadectwo charakterystyki energetycznej (zgodnie z metodologią2) określające wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oraz porównać ten wskaźnik dla budynku z maksymalnym wskaźnikiem EP, obowiązującym od 31 grudnia 2020 roku w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jeżeli wskaźnik EP dla nowo wybudowanego budynku będzie niższy o co najmniej 10% od maksymalnego wskaźnika EP, kryterium techniczne zostanie spełnione.

W przypadku budynków o powierzchni przekraczającej 5 000 m2, po ukończeniu budowy, w celu spełnienia kryteriów technicznych należy przeprowadzić badanie jakości wykonania przegród, poprzez test szczelności powietrznej budynku lub badanie termowizyjne obiektu, a także przeprowadzić analizę Life Cycle Assessment (tzw. LCA) budynku w okresie referencyjnym wynoszącym 50 lat.

 

 

Publikacja raportu Platformy zrównoważonego finansowania w zakresie minimalnych gwarancji społecznych

Dodatkowo na poziomie UE opublikowany został raport Platformy zrównoważonego finansowania w zakresie minimalnych gwarancji społecznych (przestrzegania zasad bezpieczeństwa) opisanych w art. 18 rozporządzenia. Stanowią one jeden z obowiązkowych kroków pod kątem analizy zgodności poszczególnych aktywności inwestycji w zakresie taksonomii. Koncentrują się po pierwsze na weryfikacji, czy w spółce zostały ustanowione procedury zapewniające zgodność działalności organizacji z wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych oraz wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. Po drugie, minimalne gwarancje mają na celu sprawdzenie potwierdzonych przypadków nieprzestrzegania praw człowieka lub zasad należytej staranności. Zgodnie z dotychczas niewiążącymi dokumentami, do których odsyła art. 18 rozporządzenia taksonomicznego, u podstaw procedur należytej staranności ma leżeć analiza ryzyk wystąpienia negatywnego wpływu na prawa człowieka w łańcuchu wartości organizacji.

 

Przypisy:

1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określające określa maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody. Dla budynków mieszkalnych, wskaźniki te określone od 31 grudnia 2020 roku, wynoszą: Budynek mieszkalny jednorodzinny: EPmax = 70 [kWh/(m2rok)], Budynek mieszkalny wielorodzinny: EPmax = 65 [kWh/(m2rok)], Budynek zamieszkania zbiorowego: EPmax = 75 [kWh/(m2rok)]

2Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej: D20150376