Co oznacza SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)?

Artykuł

Co oznacza SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)?

Nowe przepisy dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

Listopad 2020

Już 10 marca 2021 roku, w Polsce i pozostałych krajach UE obowiązywać zaczną nowe przepisy dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ma na celu osiągnięcie większej przejrzystości w odniesieniu do sposobu analizowania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, które występują w ramach działalności prowadzonej przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych.

Akt prawny: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dn. 27.11.2019r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

 

 Kto m.in. podlega regulacjom?

  • Zakłady ubezpieczeń na życie, które oferują ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne
  • Doradcy finansowi (m.in. firmy inwestycyjne świadczące usługi zarządzania portfelem, instytucje kredytowe świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego, pośrednicy ubezpieczeniowi świadczący usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych)

 

Czy obowiązek w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych w odniesieniu do banków dotyczy tylko działalności inwestycyjnej, czy również portfela kredytowego?

Rozporządzenie nakłada na instytucje finansowe, w tym banki, nowe obowiązki w zakresie przejrzystości i ujawniania podejścia do zarządzania ryzykami dla zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej i podejmowanych przez dany podmiot decyzji inwestycyjnych. Nie dotyczy to portfela kredytowego.

 

Jakie informacje powinny zostać opublikowane na stronie, aby odpowiadały na nowe obowiązki?

Zgodnie z rozporządzeniem nowe ujawnienia powinny objąć swoim zakresem, co najmniej:

a. Informację na temat przyjętej strategii dotyczącej ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych (SR Sustainability Risks), z uwzględnieniem:

- opisu metody określania listy ryzyk i hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i wskaźników;

- opisu głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i opisu wszelkich podjętych w odniesieniu do nich działań;

- informacji w zakresie przestrzegania kodeksów odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznanych na poziomie międzynarodowym standardów w zakresie due diligence i sprawozdawczości

b. Ujawnienia dot. negatywnego wpływu podjętych decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju (ASI Adverse sustainability impacts)

c. Informację na temat polityki wynagrodzeń, w zakresie uwzględnienia w niej informacji o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

W przypadku braku badań nt. wpływu decyzji inwestycyjnych na zrównoważony rozwój stosowana jest zasada „comply or explain”. Zasada ta nie dotyczy jednak podmiotów, które przekroczyły na dzień bilansowy średnią liczbę 500 pracowników w ciągu roku obrotowego od dnia 30 czerwca 2021 r. Do końca bieżącego roku można spodziewać się szczegółowych standardów technicznych opracowanych przez europejskich regulatorów rynku finansowego (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych).

 

Jakie dodatkowe obowiązki wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych?

Oprócz ujawnień, jakie powinny zostać opublikowane na stronie, nowe wymogi wprowadzają również dodatkowe obowiązki, które powinny zostać spełnione przed zawarciem umowy przez podmioty z sektora usług finansowych. Są to m.in.:

  • Obowiązek wyjaśnienia klientowi sposobu, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w ramach podejmowanych przez podmioty finansowe decyzji inwestycyjnych oraz wyników oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (SR Sustainability Risks) na zwrot z tytułu produktów finansowych, które są udostępniane[1].
  • Podmioty udostępniające informacje o ASI Adverse sustainability impacts na swoich stronach internetowych zobowiązane będą do uwzględniania ich na etapie zawierania umowy[2].

 

W jaki sposób wdrażane będzie Rozporządzenie?

Rozporządzenie będzie wdrażane w kilku etapach. W pierwszej kolejności od marca 2021 r. sektor usług finansowych zobowiązany będzie do zamieszczania dodatkowych ujawnień na stronach internetowych. W nawiązaniu do prac i konsultacji prowadzonych przez europejskie urzędy nadzoru EBA, EIOPA i ESMA opublikowane zostaną regulacyjne standardy techniczne (RTS, Regulatory Technical Standards) dotyczące treści, metodologii i prezentacji ujawnień ESG.

Czynniki ESG zyskują na znaczeniu. Największy na świecie państwowy fundusz majątkowy Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny zapowiedział, że w celu zwiększenia zysków wycofa się z inwestowania w spółki, które nie spełniają standardów dotyczących czynników ESG (environmental, social, governance). Coraz częściej także inwestorzy indywidualni zwracają uwagę na kwestie związane z wpływem środowiskowym lub społecznym.  Wchodzące za niecałe pięć miesięcy rozporządzenie wpłynie na większą transparentność rynku finansowego, a także z dużym prawdopodobieństwem ustanowi nowe standardy odpowiedzialności w branży. Kwestia ujawnień w zakresie danych pozafinansowych jest jednak dużo bardziej złożona. Poza opisanym wyżej rozporządzeniem Unia Europejska prowadzi równoległe dyskusje nad wieloma nowymi wytycznymi i wymogami m.in. aktualizacją Dyrektywy dot. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, czy też opublikowanym w czerwcu 2020 rozporządzeniem w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

 

Przypisy:

[1] Rozporządzenie definiuje również sposoby w jaki poszczególne podmioty finansowe powinny udostępniać wymagane informacje przed zawarciem umowy z klientem.

[2] Wymóg w tym zakresie obowiązywać będzie od 30 grudnia 2022 r.

Zgodność z unijnym planem działania

Chcesz wiedzieć więcej – weź udział w kolejnym webinarze z cyklu Klimat na zmiany w biznesie

ZAREJESTRUJ SIĘ