Trendy CSR 2018

Artykuł

Listki CSR POLITYKI 2018

Po raz siódmy Deloitte ocenił ankiety dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu

Sustainability Insights (4/2018)

Współpraca i partnerstwo na rzecz inicjatyw społeczno-biznesowych, dbanie o wizerunek, lepsze zarządzanie pracownikami, poprawa relacji z klientami i partnerami biznesowymi oraz ochrona środowiska – to główne działania w firm obszarze odpowiedzialnego biznesu. W VII edycji Listków CSR POLITYKI wzięło udział 115 firm, ale tylko 9 z nich otrzymało Złoty Listek CSR POLITYKI.

Już po raz siódmy wraz z tygodnikiem POLITYKA i Forum Odpowiedzialnego Biznesu przeprowadziliśmy wśród polskich firm ankietę dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) za 2017 rok. Tak jak w poprzednich edycjach, zestawienie bazowało na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000 w siedmiu obszarach: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.

Od firm otrzymaliśmy 115 ankiet on-line (w 2017 r. – było ich 111, a w 2016 r. – 104). W tegorocznej edycji zgłosiło się najwięcej firm z branż: farmaceutycznej i kosmetycznej, przemysłu spożywczego oraz finansowej (ok. 40 proc. wszystkich zgłoszeń). Najmniej odpowiedzi na ankietę przysłały firmy z branży handlowej, surowcowo-paliwowej oraz przemysłu metalowego, drzewnego i papierniczego.

Analiza ankiet pokazała, że firmy najczęściej wykorzystują rozwiązania zarządcze (ponad 95 proc. pozytywnych odpowiedzi i więcej) dotyczące kompleksowego zarządzania personelem, w tym stosowania różnych rodzajów benefitów. Równie ważne są dla nich dobre relacje z konsumentami i partnerami biznesowymi, oraz wspieranie lokalnej społeczności. Co ciekawe, większa liczba wskazań, niż w poprzednich latach dotyczy całościowego i proaktywnego zarządzania etyką w organizacji oraz działań w oparciu o zdefiniowane i zakomunikowane wszystkim pracownikom wartości.

Większość firm (ponad 80 proc.) potwierdziła sformalizowane podejście do zarządzania kwestiami związanymi z ochroną środowiska. Obniżanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne (np. zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, obniżenie poziomu hałasu, itp.) to nie lada wyzwanie dla firm, wymagające często długofalowych działań oraz przemyślanych inwestycji. Skutki zmian klimatycznych odciskają piętno na prawie każdym źródle przychodów przedsiębiorstw, szczególnie tych, które poprzez swoje działania powiązane są np. z rolnictwem, czy konsumują bezpośrednio cenne zasoby np. wodę. W efekcie na ciągłość ich procesów biznesowych mogą mieć wpływ klęski żywiołowe lub ekstremalne warunki pogodowe.

Działania CSR powinny być zintegrowane ze strategią biznesową i przejrzystą komunikacją

Ważnym elementem świadomego zarządzania swoim wpływem na otoczenie, także kontekście zmian klimatu, są nie tylko konkretne działania, ale też strategia oraz sprawozdawczość. Ok. 80 proc. firm, które wysłały ankiety ma wyznaczone kierunki, priorytety i mierniki działań strategicznych w obszarze CSR. Jednak nadal tylko połowa z nich integruje je z celami biznesowymi. Ok. 20 proc. firm ujawnia dane w sposób zorganizowany i w oparciu o międzynarodowe wytyczne dotyczące raportowania danych pozafinansowych, a jeszcze mniej poddaje je niezależnej weryfikacji.

Odpowiedzi udzielone w ankiecie za rok 2017 pokazują zwiększoną aktywność firm w obszarach związanych z budowaniem kapitału ludzkiego i działaniami skierowanymi na obecnych pracowników (np. w obszarze zdrowia), budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, czy zawierania partnerstw na rzecz realizacji inicjatyw biznesowych i społecznych, które odpowiadają na ważne wyzwania społeczne, gospodarcze i związane z ochroną środowiska naturalnego.

Tak jak w poprzednich latach, analiza udzielonych odpowiedzi pozwoliła wyłonić trzy grupy firm, którym przyznane zostały Złote, Srebrne lub Białe Listki CSR POLITYKI (kryteria ocen na www.polityka.pl/csr ). Analiza tegorocznych ankiet, dotyczących działań przedsiębiorstw w roku 2017, pozwoliła wyłonić 66 firm, które otrzymują Listki CSR POLITYKI. Złotym Listkiem CSR POLITYKI nagrodziliśmy 9 firm (w minionym roku było ich 13). Srebrny Listek otrzymało 21 podmiotów, a Biały - 36.

Laureaci rankingu

Wartość dla firmy i społeczeństwa

Tegorocznemu zestawieniu Listków CSR POLITYKI, towarzyszył także przegląd praktyk, które wspierały realizację 6 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) tzw. akceleratorów dla Polski. Te sześć celów zostało wybranych z uchwalonej w 2015 r. przez członków ONZ Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Cała agenda oparta jest na 17 Celach zawierających 169 zadań. Te wybrane dla Polski to:

  • Cel 1 - Eliminacja ubóstwa na świecie; 
  • Cel 4 - Edukacja na wysokim poziomie; 
  • Cel 5 - Równouprawnienie płci; 
  • Cel 10 - Eliminacja nierówności; 
  • Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności; 
  • Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. 

Firmy biorące udział w Listkach CSR POLITYKI nadesłały 113 zgłoszeń ze swoimi praktykami realizowanymi w 2017 roku. Dotyczyły one przede wszystkim Celów - 4, 11 oraz 10, a pozostałe związane były z działaniami w obszarach filantropii korporacyjnej i zaangażowania społecznego, zarządzania zasobami ludzkimi, a także działań optymalizujących procesy biznesowe.

- Cieszy nas to, że duża część z podejmowanych przez firmy działań odpowiada na istotne wyzwania gospodarcze, społeczne, czy środowiskowe w Polsce takie jak np. edukacja, rynek pracy i przedsiębiorczość, czy ochrona powietrza – uważa Irena Pichola, partner w Deloitte, Lider Zespołu Sustainability Consulting Central Europe. Jej zdaniem wyzwaniem pozostaje nadal współpraca, także ta międzysektorowa oraz skalowalność rozwiązań. Ważne jednak, że przedsiębiorcy podejmują się inicjatyw, które kreują jednocześnie wartość dla firm, a także dla społeczeństwa.

Oceniając nadesłane praktyki braliśmy pod uwagę te same kryteria co w 2017 roku: długookresowość działania, partnerstwo z innymi organizacjami i instytucjami, realny wkład w realizację wybranych SDGs, zdefiniowane cele oraz zmierzone efekty.

Ostatecznie, wybraliśmy 10 najlepszych projektów niosących realną zmianę i wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).
 

Dodatkowo wyróżniliśmy 5 praktyk, które mogą być inspiracją dla innych firm ze względu na tematykę, skalę lub sposób ich realizacji:

Podziel się dobrym posiłkiem - Danone Sp. z o.o.
Kształcenie dualne - Polpharma SA
Eko budowa Jaśminowy Mokotów - Skanska Residential Development Poland
Oddychaj Powietrzem - TAURON Polska Energia SA.
 

Autorzy:

Rafał Rudzki
Starszy menedżer w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte

współpraca:
Amadeusz Marzec
Konsultant w zespole Energy, Sustainability & Economics, Deloitte,
Zofia Leśniewska, Polityka

Więcej informacji na www.polityka.pl/csr

 

Wideo: Listki CSR Polityk

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.