Trendy CSR 2018

Artykuł

5 najważniejszych trendów CSR 2018

W kierunku zrównoważonego wzrostu i rozwoju

Sustainability Insights (4/2018)

Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) stale się rozwija, lecz od samego początku opiera się na założeniu, że biznes ma moralne zobowiązania wobec społeczeństwa. Dziś dobrze zdefiniowana i dopasowana strategia CSR może pomóc firmom sformułować nadrzędny cel, który motywuje pracowników, inspiruje klientów, satysfakcjonuje akcjonariuszy i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa.

Ostatnie wydarzenia związane z ochroną prywatności czy nieposzanowaniem środowiska, które doprowadziły do kryzysów wizerunkowych największych firm spowodowały, że kwestionowany jest główny nurt dyskusji na temat roli, jaką korporacje powinny odgrywać w rozwoju i rozwiązywaniu problemów społecznych i globalnych. W 2018 r. oczekuje się, że firmy będą nadal rozszerzać swoją aktywność i inwestować w kwestie istotne dla swoich pracowników, klientów i społeczności. Oto kilka kluczowych trendów, które mają miejsce w 2018 roku.

Trend 1 - Circular economy – gospodarka o obiegu zamkniętym

Ewolucja globalnej gospodarki została zdominowana przez liniowy model produkcji i konsumpcji, oparty na zasadzie „weź – zużyj – wyrzuć”. Jednak rosnąca liczba uwarunkowań wymusza na nas zmianę funkcjonowania obecnego modelu gospodarczego na bardziej zrównoważony.

Problem ograniczonych zasobów coraz bardziej będzie wpływać na decyzje biznesowe i napędzać innowacje. Powoli uświadamiamy sobie, że odpady są zasobem, który można ponownie wykorzystać. Model gospodarki o obiegu zamkniętym stwarza olbrzymie szanse dla firm i ich społeczności oraz zachęca do kooperacji z ośrodkami otoczenia biznesu i nauki by poszukiwać rozwiązań, które pomogą zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów.

Raportowanie niefinansowe (ilustracja zlota kula)

Trend 2 - Nowe technologie w służbie zrównoważonego rozwoju

Nowe technologie mogą pomóc zwiększyć produktywność i wydajność, jednak firmy muszą zwracać uwagę na to, jaki jest wpływ takich rozwiązań na całe środowisko pracy, w tym ludzi. Zastosowanie rozwiązań Big Data oraz analityki pozwala lepiej zrozumieć wpływ biznesu na kluczowe problemy społeczne. Widzieliśmy wykorzystanie tych narzędzi w obszarze komunikacji, dzięki czemu działania były precyzyjniej ukierunkowane, a przez to bardziej skuteczne. Jednak obszar CSR nadal zmaga się z odpowiednim mierzeniem wpływu. Coraz więcej firm rezygnuje z podejścia silosowego w swoich działaniach takich jak filantropia korporacyjna lub wolontariat, gdzie wysiłki mierzone są wynikowo, a nie poprzez realny wpływ, w kierunku podejścia zintegrowanego na przestrzeni całego łańcucha wartości. Bardziej inteligentne wykorzystywanie danych poprzez sztuczną inteligencję i inne innowacje umożliwi tworzenie ukierunkowanych strategii, zwiększoną efektywność, i trwałe oddziaływanie.

Najlepsze raporty niefinansowe (zdjęcie statuetki)

Trend 3 - Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) kompasem dla firm

Powszechna akceptacja, globalny zasięg i kompleksowość Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), stanowi użyteczne ramy dla firm. To pomagaokreślić i dopasować programy CSR do społecznych, środowiskowych i ekonomicznych potrzeb, które są najistotniejsze z perspektywy zarówno inwestorów jak i społeczeństwa.

Korporacje zaczynają uznawać użyteczność Celów Zrównoważonego Rozwoju do ukazania swojego zaangażowania. - Podkreślają odpowiedzialność swoich firm, jako istotnych przedstawicieli społeczności lub pokazują  korzyści finansowe jakie daje prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony.. Niezależnie jednak od podłoża, SDGs dały inwestorom i firmom nowe narzędzie, dzięki któremu lepiej można ocenić realizacje ich strategii biznesowej CSR, a także wynikające z niej skutki na rzecz wzrostu i rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Koszty marnotrawstwa jedzenia (ilustracja graficzna)

Trend 4 - Siła Jednostki

Firmy muszą wypracować nowy model rozwoju kariery, który będzie odpowiadał potrzebom XXI wieku - oparty na ciągłym zdobywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu doświadczeń. Zmiany na rynku pracy i pojawiający się w wielu branżach problem niedoboru siły roboczej powoduje, że inicjatywy podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu mogą wywierać istotny wpływ na możliwość przyciągania, angażowania i zatrzymania w firmie wartościowych pracowników. Biorąc pod uwagę, że kwestie społeczne są dziś coraz bliżej centrum uwagi na poziomach lokalnym i globalnym, ale również wśród różnych pokoleń, nie ma w tym nic dziwnego, że mają one też wpływ na dokonywane wybory, co do miejsca pracy i motywację przy jej wykonywaniu. Zintegrowana strategia biznesowa i wizja społeczna mogą pomóc zapewnić pracownikom reprezentującym różne środowiska poczucie misji i sensu, które niemal automatycznie przekłada się na lepsze wyniki biznesowe, ponieważ pozwala przyciągnąć największe talenty oraz sprzyja zaangażowaniu i retencji pracowników.

Najlepsze raporty niefinansowe (zdjęcie statuetki)

Trend 5 – Firma odpowiedzialna 4.0

Wzrost populacji i urbanizacji, postęp technologiczny, zmiany klimatyczne, wyczerpujące się zasoby czy presja regulacyjna, to tylko niektóre z głównych czynników, które wpływają na zwiększoną świadomość i znaczenie zagadnień zrównoważonego rozwoju wśród społeczeństwa. Ma to odzwierciedlenie w rosnących oczekiwaniach społecznych i konsumenckich, a także nowych wymogach regulacyjnych i zmianach w strukturze popytu. Nowe czynniki oddziałują na zaufanie konsumentów i wartość marki, wymagana jest wyższa transparentność na przestrzeni całego łańcucha wartości. To wszystko powoduje, że posiadanie Strategii zrównoważonego rozwoju stało się imperatywem biznesowym, a nie opcją.

Najlepsze raporty niefinansowe (zdjęcie statuetki)

Dzisiaj działania firmy mierzone są i oceniane nie tylko za pomocą wskaźników finansowych i ekonomicznych. Kadra zarządzająca musi zdać sobie sprawę, że trwały sukces wiąże się z zaangażowaniem na rzecz wzrostu i rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

- David Cruickshank, Deloitte Global Chairman

Liderzy zdają sobie sprawę, że CSR stał się czymś więcej niż tylko pobocznymi działaniami związanymi z ochroną środowiska lub wolontariatem pracowniczym, ale raczej systemem wartości, który umożliwia oddziaływanie przedsiębiorstw na otoczenie poprzez tworzenie wspólnej wartości.

W kierunku zrównoważonego wzrostu i rozwoju – trendy CSR 2018

Autor:

Amadeusz Marzec
Konsultant w zespole Energy, Sustainability & Economics
amarzec@deloittece.com

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.