Rozwiązania

Raport wpływu

Raport wpływu – skuteczne narzędzie kontroli nad działalnością firmy pozwalające budować strategie zrównoważonego rozwoju

Raport wpływu pokazuje rezultaty działań firm i sektorów obrazując całkowity wpływ ekonomiczny jednego przedsiębiorstwa. To skuteczne narzędzie kontroli nad działalnością firmy pozwalające na budowanie strategii zrównoważonego rozwoju.

Wpływ to zmiany – często odłożone w czasie - o charakterze bezpośrednim i pośrednim – które zaszły w określonym otoczeniu społecznym, ekonomicznym oraz w środowisku naturalnym na skutek podjęcia konkretnych działań lub wystąpienia danego zjawiska.

Może to być wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny w obszarze gospodarczym, społecznym, czy środowiskowym. Regularny pomiar oddziaływania oraz umiejętne nim zarządzanie pozwala zwiększyć kontrolę nad działalnością przedsiębiorstwa, ograniczając negatywne konsekwencje i wzmacniając pozytywne wyniki.

Z makroekonomicznego punktu widzenia tylko firmy kierujące się w swoich decyzjach wynikami całościowych analiz są w stanie kreować długoterminowy oraz zrównoważony wzrost, maksymalizując zysk w długim czasie. Są to też firmy, który myślą w długim terminie o społeczeństwie i o gospodarce kraju, w którym prowadzą swoją działalność operacyjną.

Jako Deloitte pomagamy firmom przeanalizować i policzyć jaki jest ich całościowy wpływ na PKB, zatrudnienie i dochody gospodarstw domowych, w których prowadzą swoją działalność. Nasz zespół zrealizował już kilkadziesiąt tego typu badań na zlecenie firm w Polsce i zagranicą.

Większość wartości dodanej kreowanej przez firmy powstaje poza nimi samymi. Tworzą ją branże np. handlowa, hotelarska, czy gastronomiczna lub produkcyjna, czyli uczestnicy łańcucha wartości dostarczającego produkt lub usługę do konsumenta. Podobnie jak z wartością dodaną jest z zatrudnieniem. Nasze wyliczenia dla każdej firmy lub branży pokazują, że każda duża firma wypracowuje wymierny kawałek polskiego PKB. Czasem jest to 0,1 proc., czasami 2 proc. Gdyby któraś z nich zniknęła miałoby to wpływ na sytuację makroekonomiczną Polski.

Zrównoważony rozwój rozumiemy jako połączenie czterech kluczowych pojęć: wpływu, gospodarki, relacji i transformacji. Każda organizacja jest odpowiedzialna za swój wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Sposób, w jaki zarządza tym wpływem i go komunikuje, może mieć istotne znaczenie dla jej wartości i reputacji.
 

Korzyści wynikające z analizy wpływu:

  • Tworzenie atrakcyjnego otoczenia dla funkcjonowania firmy/branży
  • Przejrzystość w komunikacji z interesariuszami
  • Legitymizacja działania przedsiębiorstwa/branży
  • Świadome decyzje biznesowe oraz optymalizacja działań
  • Prawidłowa alokacja nakładów oraz sposobu korzystania z zasobów
  • Identyfikowanie nowych możliwości w całym łańcuchu wartości
  • Zarządzanie ryzykami, w tym reputacyjnymi
  • Promowanie idei odpowiedzialnego biznesu oraz zrównoważony wzrost
  • Zaufanie między przedsiębiorstwem i jego otoczeniem 
  • Dialog na rzecz tworzenia wspólnej wartości

Zainteresował Cię temat – prześlij zapytanie ofertowe.

Przedstawiciele naszego zespołu chętnie rozwiną temat na spotkaniu.

Kontakt:

Irena Pichola

Irena Pichola

Partner

Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w consultingu, w tym przede wszystkim w obszarze budowania i zarządzania relacjami... Więcej