Patient centricity, digital technology

Analýza

Farmaceutický sektor a „connected“ pacient

Ako umožňujú digitálne technológie farmaceutickým spoločnostiam orientáciu na pacienta

Keďže na celom svete existuje vyše 260 000 aplikácií zameraných na zdravie a 70% pacientskych skupín používa minimálne jednu aplikáciu na sledovanie svojho zdravotného stavu, je zrejmé, že sa v rámci zdravotnej starostlivosti vyvinul digitálny ekosystém. Nový výskum vydaný Centrom spoločnosti Deloitte pre riešenia v oblasti zdravia skúma, ako môžu digitálne technológie pomôcť farmaceutickým spoločnostiam orientovať sa na pacienta, aby si zachovali trhovú pozíciu, ziskovosť a dosahovali lepšie výsledky v oblasti zdravia.

Prezrite alebo stiahnite si report.

Výzvy, stratégie a budúce možnosti digitálnych technológií

Naša správa na základe rozsiahleho prieskumu literatúry, nového primárneho výskumu v oblasti vývoja a využívania aplikácii zameraných na zdravie 12 poprednými farmaceutickými spoločnosťami, prieskumu 190 pacientskych skupín a našich skúseností z pôsobenia v oblasti zdravotnej starostlivosti a biologických vied skúma prekážky, ktoré predstavujú hrozbu pre transformáciu farmaceutického sektora, a zároveň stratégie používané na orientácie na pacienta.

Výzvy pri zavádzaní digitálnych technológií

Celkovo sme identifikovali šesť hlavných výziev farmaceutického sektora pri zvyšovaní miery orientácie na pacienta. Konkrétne:

·         tradičná produktovo orientovaná kultúra farmaceutického sektora môže byť v rozpore s prechodom na flexibilnejšiu a vnímavejšiu kultúru orientovanú na pacienta

·         regulačná neistota v oblasti digitálnych technológií a orientácie na pacienta – napriek existencii rôznych predpisov komplikuje rýchle tempo technologického pokroku už teraz zložité regulačné prostredie a vytvára neistotu v rámci farmaceutického sektora, pokiaľ ide o očakávania a požiadavky regulačných orgánov

·         bezpečnosť údajov a ochrana súkromia vzhľadom na pribúdanie medicínskych aplikácií a iných digitálnych technológií – pri prechode z randomizovaných kontrolovaných štúdií a zberu anonymných údajov na identifikovateľné údaje musí farmaceutický sektor zabezpečiť čo najvyššiu úroveň bezpečnosti údajov, ochranu súkromia a súhlas používateľa

·         spolupráca pacienta s farmaceutickými spoločnosťami môže byť podkopávaná reputáciou sektora – najmä pre informácie zverejňované v minulosti o príliš vysokých cenách a nedostatku transparentnosti došlo k narušeniu dôvery verejnosti, čo znižuje ochotu pacientov spolupracovať s farmaceutickým sektorom

·         prilákanie talentov s potrebnými zručnosťami na podporu ekosystému zameraného na pacienta – tradičná firemná kultúra farmaceutického sektora charakterizovaná averziou voči riziku, jej nedostatočná flexibilita a ochota zlyhávať na ceste k úspechu, ktorou sa zvyčajne vyznačuje podnikanie, môže mať vplyv na nábor a udržanie si ľudí s digitálnymi zručnosťami

·         nízka úroveň zdravotnej a digitálnej gramotnosti má vplyv na schopnosť pacientov efektívne spolupracovať – približne jedna tretina až jedna polovica ľudí má nízku gramotnosť v oblasti zdravia, čo môže podkopať spoluprácu pacientov s mobilnými technológiami v oblasti zdravia. 

Stratégie na zlepšenie orientácie na pacienta

Identifikovali sme päť stratégií farmaceutických spoločností v reakcii na uvedené výzvy, ktoré pomáhajú premeniť víziu orientácie na pacienta na realitu. Konkrétne:

·         zmena firemných kultúr a štruktúr založená na spoločných hodnotách a multifunkčnej spolupráci na podporu flexibility, podnietenie inovácie a prilákanie a udržanie vhodných talentov

·         vytváranie partnerstiev na podporu rozširovania digitálnych technológií vrátane portálov pacientov a platforiem pre spoluprácu, ktoré zvýšia orientáciu na pacienta

·         automatizácia procesov podpory priameho kontaktu s pacientom a optimálne využívanie digitálnych talentov, čo môže mať prínos pre riadenie klinických štúdií, monitorovanie uvádzania liekov na trh a schvaľovanie marketingového obsahu. Rozmiestnenie digitálnych talentov možno optimalizovať používaním digitálnych centier

·         tvorba nových zmluvných a cenových modelov podporených informáciami a poznatkami o pacientoch a generovaných pomocou digitálnej zdravotníckej technológie a analýzy veľkých objemov dát

budovanie vzťahov s pacientmi, platcami, zdravotníckym personálom a regulačnými orgánmi na zlepšenie zdravotnej a digitálnej gramotnosti a predvídanie a riadenie nových rizík vrátane rizík v oblasti bezpečnosti údajov a ochrany súkromia.

Budúce digitálne technológie umožňujúce zlepšenie orientácie na pacienta

Pri pohľade do budúcnosti je zavádzanie stratégií zameraných na pacienta vo farmaceutickom sektore neoddeliteľne spojené s jeho prechodom na komplexné technologické riešenia a zameranie sa na zlepšenie výsledkov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Hoci o službách „beyond-the-pill“ alebo „around-the-pill“ sa hovorí už dlhšie, konečne začínajú získavať na dôležitosti. Nové revolučné technológie, partnerstvá a myšlienky zahŕňajú:

·         zakomponovanie technológie blockchain na zlepšenie efektívnosti, bezpečnosti a sledovateľnosti

·         zavedenie herného princípu na zvýšenie zainteresovanosti pacientov, zdravotnej gramotnosti a dodržiavania užívania predpísaných liekov

·         používanie 3D tlače na transformovanie všetkých fáz hodnotového reťazca farmaceutického sektora

·         spraviť z pacientov skutočných partnerov riadiacich starostlivosť o vlastné zdravie

·         využitie skúseností netradičných aktérov s revolučnými technológiami a zainteresovaním zákazníkov

Tieto technológie, partnerstvá a myšlienky poskytnú ďalšie príležitosti na zaistenie udržateľnosti a rastu farmaceutického sektora.

Connected pacient