Poznatky

Daňové dôsledky COVID-19 na Slovensku

V súvislosti so šírením koronavírusu a aktuálnym ekonomickým vývojom sa môžu daňovníci dostať do ťažkostí spojených s platením daní alebo plnením ďalších daňových povinností voči rôznym inštitúciám.

Slovenská daňová legislatíva však daňovníkom umožňuje tieto ťažkosti čiastočne vyriešiť. Okrem toho sa v súčasnosti prijímajú niektoré osobitné opatrenia na zmiernenie negatívnych ekonomických vplyvov na daňovníkov. Nižšie uvádzame stručný prehľad možností takéhoto zmiernenia v oblastí daní.

Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) vydala 18. marca 2020 tlačovú správu, podľa ktorej sa neuplatnia sankcie v prípade nedodržania zákonných lehôt na podanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických a právnických osôb, ak si daňový subjekt splní túto povinnosť do 30. júna 2020. Finančná správa nebude uplatňovať ani sankcie za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane a za neodvedenie tejto dane v stanovenej lehote, ak si ich daňový subjekt splní do 30. júna 2020.

Dňa 16. marca 2020 zverejnilo MF SR tlačovú správu s návrhom balíka opatrení, ktoré by mali zmierniť negatívne vplyvy šírenia koronavírusu na slovenské podnikateľské prostredie. Keďže si tieto opatrenia vyžadujú zmeny v legislatíve, bude o nich rozhodovať nová vláda a parlament. Zamýšľané daňové a odvodové opatrenia sa týkajú najmä týchto oblastí:

 1. možného odpisu daňovej straty podľa upravenej legislatívy,
 2. možného odkladu podania daňového priznania pre všetkých daňovníkov až do 30. júna 2020, ako aj odkladu lehoty na zaplatenie DPH
 3. zrušenia platieb sociálnych a zdravotných odvodov na obdobie 3 mesiacov,
 4. oslobodenia výplat zamestnancov od sociálnych a zdravotných odvodov, ako aj od dane z príjmov,
 5. úpravy podmienok príspevku vyplácaného v súvislosti s ošetrovaním člena rodiny,
 6. predĺženia lehoty na zaplatenie colného dlhu na 30 – 40 dní,
 7. pozastavenia ukladania pokút a obmedzenia výkonu kontrolnej činnosti.

Finančná správa prostredníctvom aktuálnych oznamov zároveň informuje, že platitelia dane z pridanej hodnoty majú v súvislosti s podávaním priznaní k DPH povinnosť elektronickej komunikácie, a preto osobný kontakt nie je potrebný. V prípade, že daňovníci vnímajú prekážky v súvislosti s aktuálnou situáciou, môžu požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty prostredníctvom Žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty.

Okrem aktuálnych opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 je možné využiť aj nasledujúce prostriedky definované priamo v platnej daňovej legislatíve:

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

 • Možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov (ďalej len „DP“) vzniká na základe podaného elektronického formulára s názvom Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania platného od 1. januára 2018 (ďalej len „oznámenie o predĺžení lehoty“).
 • Elektronický formulár oznámenia o predĺžení lehoty je dostupný na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v sekcii Formuláre.
 • Predĺženie lehoty automaticky znamená aj predĺženie lehoty splatnosti dane o rovnaké obdobie, najviac o 3 kalendárne mesiace. V prípade, že daňovník dosahuje zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, predĺženie je možné najviac o 6 kalendárnych mesiacov.

Platenie preddavkov inak

 • V odôvodnených prípadoch (ako napr. osobitná situácia súvisiaca s koronavírusom, zhoršenie finančnej situácie a pod.) môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň inak prostredníctvom odlišnej výšky alebo periodicity platených preddavkov, prípadne túto povinnosť úplne zrušiť.

Odklad platenia dane a povolenie splátok

 • O odklad platenia dane a povolenie splátok môže daňovník požiadať prostredníctvom žiadosti podanej správcovi dane. 
 • Za dobu odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky (3-násobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky alebo 10 %). Úrok sa vzťahuje na každý deň povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach. 

Úľava na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku na dani

 • Daňovú úľavu alebo odpustenie daňového nedoplatku na vybraných daniach môže daňovník získať po podaní žiadosti, v ktorej preukáže, že vymáhaním je vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu.

Úľava zo sankcie alebo odpustenie sankcie

 • Aj v prípade sankcií je možné žiadať o úľavu alebo odpustenie, ak by jej zaplatením bola vážne ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výživu.
 • Možnosť úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie sa vzťahuje na nasledujúce situácie:
  • zaplatenie sankcie by viedlo k ukončeniu činnosti právnickej osoby a výnos z likvidácie by bol pravdepodobne nižší než vyrubená sankcia,
  • zaplatenie sankcie by viedlo k ukončeniu činnosti fyzickej osoby (podnikateľa).

Situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu a jeho daňovými dôsledkami pre slovenských daňovníkov budeme naďalej pozorne monitorovať. Vzhľadom na neustály vývoj odporúčame sledovať opatrenia vydané orgánmi finančnej správy a Ministerstvom financií SR, ktoré môžete nájsť na týchto odkazoch:

 www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky

 www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy

Pre viac informácií kontaktujte našich odborníkov v oblasti daní. 

Dátum: 19. 3. 2020

Bolo to užitočné?