Novinky

Pripravovaný dočasný rámec štátnej pomoci pre podniky ovplyvnené COVID-19

Dňa 16. marca 2020 zaslala Európska komisia členským štátom návrh dočasného rámca pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19 s cieľom zabrániť ekonomickým a hospodárskym škodám, resp. ich minimalizovať.

Cieľom je zabezpečiť dve základné potreby, a to dostatočnú likviditu na udržanie činnosti alebo na dočasné pozastavenie činnosti v prípade potreby, ako aj zaistiť, aby takáto podpora v jednom členskom štáte nenarúšala jednotu, ktorú Európa potrebuje, najmä v týchto kritických časoch.

Nový dočasný rámec (súbor pravidiel) umožní jednotlivým členským štátom:

  • zriadiť programy priamych grantov (alebo daňových stimulov) do výšky 500 000 EUR pre jednu spoločnosť,
  • poskytovať dotované štátne záruky za bankové pôžičky,• umožniť verejné a súkromné pôžičky s dotovanými úrokovými mierami,
  • umožniť zvýhodnenie bankového sektora, ktorý má dôležitú úlohu pri zmiernení dôsledkov ochorenia COVID-19 pre podnikateľský sektor, najmä malé a stredné podniky. Toto zvýhodnenie sa v konečnom dôsledku musí preniesť práve na tieto podniky. 

Na pomoc podľa tohto rámca budú oprávnené podniky, ktoré sa dostali do ťažkostí po 31. decembri 2019, pričom tieto ťažkosti preukázateľne súvisia s prepuknutím ochorenia COVID-19. Návrh rámca bol odoslaný jednotlivým členským štátom na pripomienkovanie. Situácia sa naozaj dynamicky vyvíja a rozhodnutia sa budú prijímať veľmi rýchlo. Nové informácie v tejto oblasti Vám sprostredkujeme čo najskôr.  

Kompletný dokument nájdete na tomto odkaze: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_479

Dátum: 18. 3. 2020

Bolo to užitočné?