Vyhliadky

COVID-19 a jeho vplyv na finančný sektor I.

Prepuknutie koronavírusu (COVID-19) má v celosvetovom meradle vplyv na rôzne sféry každodenného života jednotlivcov ako aj firiem. Medzi zasiahnuté oblasti patrí jednoznačne aj finančný sektor. Napriek tomu, že nie je v súčasnosti možné kvantifikovať celkové dôsledky pandémie, je nevyhnutné, aby sa bez zbytočného odkladu začali prijímať opatrenia, ktoré by zmiernili jej negatívne vplyvy.

Koronavírus predstavuje výrazný šok pre naše ekonomiky. Banky musia byť naďalej schopné poskytovať financovanie domácnostiam aj podnikom, ktoré čelia dočasným ťažkostiam. Cieľom dnes prijatých opatrení dohľadu je podporiť banky pri plnení ich úloh v hospodárstve a pri riešení prevádzkových problémov vrátane tlaku vyvíjaného na ich zamestnancov,“ povedal Andrea Enria, predseda Rady pre dohľad ECB.

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Od čias finančnej krízy európske banky posilnili svoj kapitál budovaním solídnej likvidity a kvalitatívne zlepšili svoje aktíva v účtovných výkazoch a zároveň prijali opatrenia na zabezpečenie nepretržitej kontinuity a poskytovania adekvátnych služieb svojim zákazníkom. Kapitálové a likviditné vankúše boli vytvorené na to, aby bankám pomohli prekonať náročné situácie, akou je aj tá súčasná. Európsky bankový sektor si tieto vankúše vytvoril vo výraznom objeme.

Napriek tomu bolo potrebné prijať opatrenia, ktoré by dôsledky prepuknutia koronavírusu (COVID-19) zmiernili. 

EBA spolu s národnými bankovými inštitúciami, ako aj s Európskou centrálnou bankou (ECB) pristúpili k prijatiu opatrení, ktoré sú v tejto súvislosti viac než nevyhnutné a zmiernia dôsledky prepuknutia koronavírusu (COVID-19). 

Odloženie stresového testu bánk

V nadväznosti na to EBA rozhodla, že stresový test bánk sa tento rok odkladá a bude vykonaný v roku 2021, čo umožní bankám bezproblémovú a nepretržitú kontinuitu vykonávania ich hlavnej činnosti. V roku 2020 EBA posúdi dodatočnú transparentnosť na účely poskytnutia aktuálnych informácií účastníkom trhu o expozíciách bánk a kvalite aktív.

EBA ďalej odporúča, aby národné bankové inštitúcie vykonávali v tejto súvislosti dohľad, vrátane pragmatických a flexibilných previerok priamo u jednotlivých bánk, a aby sa odložili tie previerky, ktoré nie sú nevyhnutné. Zároveň, bez toho, aby boli ohrozené dôležité informácie podrobne monitorujúce finančnú a prudenciálnu situáciu banky, národné bankové inštitúcie umožnia bankám väčšiu časovú flexibilitu pre niektoré oblasti reportingu.

Využitie flexibility v súčasnej legislatíve

EBA podporuje národné bankové inštitúcie v tom, aby umožnili bankám v týchto časoch využívať flexibilitu už obsiahnutú v národných legislatívach. 

Takouto možnosťou flexibility je napríklad rozhodnutie Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (ECB), ktoré umožňuje bankám pokryť kapitálové požiadavky druhého piliera (P2R) kapitálovými nástrojmi, ktoré nespĺňajú požiadavky na vlastný kapitál Tier 1 (CET1). Použitie usmernenia piliera 2 je ďalším spôsobom ako zabezpečiť, aby bola prudenciálna regulácia proticyklická a aby banky vedeli poskytnúť nevyhnutnú podporu domácnostiam a korporátnemu sektoru. 

V oblasti likvidity bude v odôvodnených a krátkodobých situáciách možné znížiť plnenie ukazovateľa krytia likvidity –  Liquidity Coverage Ratio (LCR).

Zdroj: https://eba.europa.eu/

Európska centrálna banka (ECB)

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky rozhodla o prijatí komplexného balíka opatrení menovej politiky.

V rámci týchto opatrení:

  1. budú vykonávané dlhodobejšie refinančné operácie (longer-term refinancing operations – LTRO), ktoré zabezpečia zvýšenú okamžitú likviditu pre finančný sektor eurozóny. Tieto operácie budú v prípade potreby účinným zabezpečovacím mechanizmom;
  2. úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú nezmenené na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %. Rada guvernérov očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej alebo nižšej úrovni, až kým nezaznamená, že sa výhľad vývoja inflácie počas horizontu jej projekcií výrazne približuje k úrovni dostatočnej blízkej, ale nižšej ako 2 %, a že sa tento vývoj inflácie konzistentne odráža v dynamike základnej inflácie.

Zdroj: https://www.ecb.europa.eu

Národná banka Slovenska (NBS)

NBS je v tomto smere zdržanlivá, ale tiež možno pozorovať snahy zmierniť dôsledky prepuknutia koronavírusu (COVID-19) na území Slovenskej republiky.

Odklad splátok

Národná banka Slovenska pozorne sleduje aktivity niektorých bánk, ktoré uskutočňujú na účely odpustenia poplatku pri žiadosti klienta o odklad splátok o 1 až 6 mesiacov v odôvodnených prípadoch zhoršenia finančnej situácie klienta. Banky sú však v každom prípade povinné dodržiavať obozretné a primerané úverové štandardy a adekvátne pravidlá na identifikovanie zlyhaných expozícií. 

V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že v súčasnosti sa ešte len hľadá adekvátne riešenie pre samotný odklad splátok s ohľadom na možnú (a hlavne neželanú) evidenciu v registri dlžníkov.

V tejto súvislosti však už EBA upresnil, že všeobecné odloženie splátok v dôsledku národných legislatívnych iniciatív adresovaných všetkým dlžníkom nevedie k automatickému preklasifikovaniu tohto dlžníka na dlžníka v omeškaní alebo dlžníka, u ktorého je predpoklad nesplatenia dlhu.

V súčasnosti sa podľa bližšie dostupných informácií uvažuje o odklade splátok bankových úverov (aj ŠFRB) o tri mesiace, kde ako protihodnota by slúžilo neplatenie bankového odvodu, bez uvedenia v zozname dlžníkov a bez možnosti nárokovania predčasného splatenia úverov zo strany bánk. Tieto tri mesačné splátky by sa zaradili na koniec splátkového kalendára.

Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, ako aj konkrétne odôvodnené prípady (napr. firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu alebo preukážu, že boli priamo zasiahnuté situáciou súvisiacou s koronavírusom) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky).

Zdroje:

Bankový odvod

Vzhľadom na nedávne parlamentné voľby v Slovenskej republike súčasná vládna koalícia podľa medializovaných informácií rokuje aj o úplnom zrušení bankového odvodu výmenou za to, že banky umožnia všetkým klientom odložiť splátky bez akýchkoľvek poplatkov. 

Takýto krok zrušenia bankového odvodu by bankám v tejto situácii určite pomohol, keďže odvod v značnej miere zaťažuje bankový sektor a v súčasnosti môže obmedzovať činnosť bánk. 

Navyše, Slovenská banková asociácia po dôkladnej analýze možností, ktoré jej ako združeniu právnických osôb umožňuje slovenský právny poriadok, podala podnet generálnemu prokurátorovi SR na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov Ústavnému súdu SR a zároveň podala sťažnosť Európskej komisii proti porušovaniu práva EÚ zo strany členského štátu.

Zdroj: https://e.dennikn.sk/1814720/koalicia-zverejnila-vlastne-opatrenia-dane-az-v-septembri-povolia-komercne-testy-otvoria-cast-obchodov-100-eur-na-kazdeho-zamestnanca/

Národná rada Slovenskej republiky (NR SR)

Opatrenia prijímajú aj zákonodarne orgány, a to vo forme príslušných zákonov. Takýmto opatrením, ktoré môže mať dočasný vplyv na bankový sektor, je prijatie zákona v skrátenom legislatívnom konaní, na základe ktorého v čase do 30. apríla 2020 nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva. Úkony smerujúce k výkonu záložného práva v čase do 30. apríla 2020 sú neúčinné. Okrem toho dražobník, exekútor alebo správca nie sú oprávnení do 30. apríla 2020 vykonať dražbu a sú povinní upustiť od vykonania dražby. Dražba vykonaná do tohto času je neplatná. 

Toto opatrenie môže vyvolať určité negatívne dôsledky pre banky, ktorých primárne zabezpečenie úverov tvorí hnuteľný alebo nehnuteľný majetok a ich speňažovaním dochádza k splneniu povinností dlžníkov. 

Vzhľadom na to, že toto opatrenie má krátkodobý charakter, nemalo by zrejme ovplyvniť nepretržitú kontinuitu prevádzkovania bankových služieb dotknutých bánk. Najmä z hľadiska proporcionality je toto opatrenie vítané, keďže je smerované v prospech klientov týchto bánk, bez ktorých by banky síce mohli vykonávať svoju činnosť, ale jej výkon by nemal ekonomické ratio. 

Zdroj: zákon č. 62/2020 Z. z., https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK

Dátum: 31. 3. 2020

Bolo to užitočné?