Novinky

Podpora podnikom v čase pandémie COVID-19

   

Dočasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19

EÚ ďalej rozširuje pravidlá podpory

Aktualizované 6. 4. 2020

Európska komisia („EK“) vydala 19. 3. 2020 pre členské štáty súbor pravidiel v oblasti štátnej pomoci na prípravu nástrojov na podporu podnikov nepriaznivo ovplyvnených ochorením COVID-19.

Slovensko môže veľmi rýchlo na základe tohto rámca pripraviť a nastaviť ekonomické stimuly v súlade s upravenou právnou reguláciou EÚ. Súlad s pravidlami tohto rámca pomôže EK výrazne urýchliť schválenie a následnú realizáciu opatrení.

Nové formy podpory prijaté EK 3. 4. 2020:

 1. Výskum a vývoj súvisiaci s koronavírusom:
  • priame dotácie, návratné preddavky alebo daňového úľavy,
  • pomoc do 31. 12. 2020,
  • maximálna intenzita pomoci je 100 % na základný výskum, 80 % na priemyselný výskum alebo experimentálny vývoj,
  • príjemca sa musí zaviazať udeliť licencie na výsledky projektu aj tretím stranám za trhových podmienok.
 2. Investičná pomoc na výstavbu a modernizáciu zariadení na testovanie:
  • priame dotácie, návratné preddavky alebo daňového úľavy,
  • budovanie alebo modernizácia infraštruktúry do prvého komerčného použitia pred hromadnou výrobou – liekov (vakcín), liečebných postupov, medziproduktov,
  • intenzita pomoci je 75 % a môže byť navýšená o 15 %, ak bude investícia ukončená do 2 mesiacov, resp. podpora pochádza od viac než jedného štátu
 3. Podpora výroby produktov potrebných na boj proti pandémii (vakcíny, zdravotnícke vybavenie a zariadenia, ochranný materiál, dezinfekčné prostriedky):
  • priame dotácie, návratné preddavky alebo daňového úľavy,
  • maximálna intenzita pomoci je 80 %,
  • je možné udeliť záruku na krytie strát projektu,
  • realizácia do 6 mesiacov od poskytnutia pomoci.
 4. Podpora smerovaná podnikom na udržanie zamestnanosti, pomoc s likviditou prostredníctvom odkladov platieb daní a/alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie:
  • dočasné odklady platby pre podniky alebo SZČO, ktoré sú osobitne postihnuté nákazou COVID-19,
  • pomoc sa musí poskytnúť do 31. 12. 2020, odklad splátok nesmie byť neskôr než 31. 12. 2022.
 5. Podpora na udržanie zamestnanosti priamo dotáciami na mzdové náklady podnikom v najpostihnutejších sektoroch a regiónoch:
  • cieľom pomoci je predchádzať prepúšťaniu,
  • pomoc pre najviac zasiahnuté podniky v konkrétnych sektoroch a regiónoch,
  • poskytnutie mzdovej dotácie maximálne počas 12 mesiacov; zamestnanci zostanú v pracovnom pomere počas celého obdobia poskytovania pomoci,
  • maximálna dotácia vo výške 80 % celkovej ceny práce,
  • je možné kombinovať s inými dostupnými opatreniami, pokiaľ nevedie k nadmernej kompenzácii, vrátane odkladov.

V dočasnom rámci prijatom 19. 3. 2020 bolo definovaných päť typov pomoci

 1. priame granty (alebo daňové zvýhodnenia) až do výšky 800 000 EUR pre podnik,
 2. dotované štátne záruky na bankové úvery,
 3. verejné a súkromné úvery s dotovanými úrokovými sadzbami,
 4. existujúce úverové kapacity bánk a ich využitie ako sprostredkovateľa podpory pre podniky, najmä malé a stredné podniky – takáto pomoc je jasná priama pomoc zákazníkom bánk a nie samotným bankám,
 5. dodatočná flexibilita, vďaka ktorej môžu štáty v prípade potreby poskytnúť krátkodobé poistenie vývozných úverov.

Podľa týchto pravidiel Európska komisia schválila k 2. 4. 2020 celkovo 25 schém štátnej pomoci a posudzuje mnohé ďalšie. S našimi kolegami zo siete Deloitte si vymieňame najaktuálnejšie informácie o prijatých opatreniach a sme pripravení pomôcť pri tvorbe opatrení, ktoré napomôžu stabilizácii a následne rozvoju slovenskej ekonomiky.

Vláda začína prijímať opatrenia na pomoc podnikom

Aktualizované 27. 3. 2020

Bez masívnych podporných opatrení štátu nebude možné zmierniť negatívny vplyv pandémie COVID-19 na naše hospodárstvo. V krátkom čase je potrebné koordinovane pripraviť viacero podporných nástrojov. Cieľom je pomôcť podnikom pokračovať v ekonomickej činnosti a udržať zamestnanosť.
Prvé kroky by mali viesť k zabezpečeniu likvidity prostredníctvom úverových zdrojov, záruk a dotovaných úrokov. Ďalšie nástroje v nenávratnej forme, ako napr. priame dotácie, kompenzácia niektorých nákladov (miezd), úľavy na daniach, sú ďalším súborom dôležitých opatrení. Pomoc je nevyhnutné smerovať do dotknutých sektorov, najmä však malým a stredným podnikom a významným zamestnávateľom vo vybraných regiónoch.

Podpora podnikov z verejných zdrojov vo väčšine prípadov spĺňa definíciu štátnej pomoci, ktorá podlieha veľmi striktným pravidlám na úrovni EÚ (ochrana hospodárskej súťaže). Poskytnutie štátnej pomoci je obmedzené a pomoc musí byť zameraná na špecifické ciele. Podlieha časovo náročnému schvaľovaciemu procesu.

Dočasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19 umožňuje členským štátom EÚ urýchlene prijať pravidlá poskytovania pomoci. Komisia v ňom pre členské štáty vopred vypracovala postup pri schvaľovaní, nástroje, limity pomoci a ďalšie potrebné informácie s cieľom zabezpečiť súlad s legislatívou EÚ. Štáty si vnútroštátne pravidlá stanovia podľa svojich potrieb, situácie a možností rozpočtu v tzv. schémach štátnej pomoci. Pokiaľ sú tieto schémy pripravené v súlade s rámcom, Komisia ich schváli veľmi rýchlo. Pomoc bude schvaľovaná v členskom štáte pre konkrétne podniky len vnútroštátnymi inštitúciami. Obdobný rámec Komisia prijala po vypuknutí krízy v roku 2008.

 • Rámec umožňuje členským štátom vypracovať schémy pomoci s nasledujúcimi formami a limitmi:
  pre priamu (návratnú alebo nenávratnú) alebo nepriamu pomoc maximálne do výšky 800 000 EUR pre jeden podnik (špecifické podmienky pre odvetvie rybárstva a poľnohospodárstva),
 • poskytnutie štátnych záruk za bankové úvery,
 • poskytnutie dotácie na úroky platené z úverov,
 • poskytnutie pomoci vo forme záruk a pôžičiek prostredníctvom úverových alebo finančných inštitúcií,
 • poskytnutie krátkodobých exportných záruk.

Vyššie uvedené formy sú podrobne rozpracované v dočasnom rámci. Pravidlá sú aplikovateľné pre podniky, ktoré sa dostali do ťažkostí po 31. decembri 2019 a samotná pomoc bude musieť byť poskytnutá najneskôr do konca roku 2020.

Flexibilné využitie týchto foriem pomoci bude závisieť od nastavenia pravidiel v schémach pomoci. Prax nám veľakrát potvrdila, že proces schvaľovania žiadosti o pomoc, podmienky jej získania a následného čerpania sú stanovené veľmi prísne, sú administratívne náročné a je ťažké objektívne vyhodnotiť pravidlá. V súčasnosti si nemôžeme takéto nastavenie dovoliť. Situácia si vyžaduje veľmi flexibilný, operatívny a objektívny prístup k schvaľovaniu pomoci.

Naši odborníci na Slovensku aktívne spolupracujú v rámci siete Deloitte v EÚ na výmene informácií, príprave pravidiel pri poskytovaní pomoci, výmene skúseností a zdieľaní praktických riešení. Dlhodobo sa venujeme príprave a pripomienkovaniu legislatívy a radi prispejeme našimi skúsenosťami pri príprave legislatívnych aktov v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

 

 
Bolo to užitočné?