Riešenia

IFRS 9 – Finančné nástroje

IFRS 9 zásadne mení klasifikáciu a ocenenie finančného majetku a zavádza novú metodiku pre vykazovanie a ocenenie zníženia hodnoty.

Prijatie štandardu je povinné od 1. januára 2018 pre všetky účtovné jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa IFRS.

Nový účtovný štandard sa týka predovšetkým finančných inštitúcií, ktoré majú významný finančný majetok (úverové pohľadávky, cenné papiere a pod.).

Okrem toho však ovplyvňuje všetky účtovné jednotky, ktoré vo svojej účtovnej závierke vykazujú obchodné pohľadávky, vnútroskupinové pôžičky, používajú zabezpečovacie nástroje alebo iné finančné nástroje, na ktoré sa vzťahuje metodika zníženia hodnoty podľa pravidiel IFRS 9.

Naše služby

  • IFRS 9 workshop
  • Analýza vplyvu IFRS 9 na procesy a účtovnú závierku
  • Vývoj alebo posúdenie modelov na výpočet ukazovateľov PD (probability of default) a LGD (loss given default)

Spojte sa s nami

Peter Longauer

Peter Longauer

partner | audit a uisťovacie služby

Peter Longauer pôsobí v Deloitte od roku 2000 a je partnerom oddelenia auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku. Zodpovedá za stratégiu, celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvalit... Viac