Poznatky

Často kladené otázky

Opatrenia pomoci na udržanie pracovných miest v prípade prerušenia alebo obmedzenia činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (opatrenie č. 3)

Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, môžu žiadať o finančný príspevok vo forme úhrady náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku v prípade prekážky na strane zamestnávateľa (opatrenie 3A), alebo vo forme paušálneho príspevku na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (opatrenie 3B). Situácia v podnikoch prináša častokrát rôzne špecifiká, ktoré nie sú dostatočne vysvetlené v schéme pomoci, alebo v Oznámení o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. 

Snažili sme sa odpovedať na najčastejšie otázky, ktoré nám položili naši klienti. Tento zoznam budeme aktualizovať.

 

1. Je potrebné na účely pomoci preukazovať, že môj podnik nie je tzv. podnik v ťažkostiach?

Slovenská republika notifikovala opatrenie č. 3 podľa Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 podľa bodu 3.10. Pomoc v podobe mzdových dotácií pre zamestnancov s cieľom zabrániť prepúšťaniu počas nákazy COVID-19. V rámci takéhoto opatrenia sa podmienka podniku v ťažkostiach neoveruje (napr. na rozdiel od opatrenia č. 2, ktoré bolo notifikované podľa bodu 3.1. Pomoc vo forme priamych grantov, vratných preddavkov alebo daňového zvýhodnenia).  
 

2. Aký spôsob výpočtu poklesu tržieb mám použiť? 

Opatrenie 3A hovorí o 3 možnostiach výpočtu:

a) porovnanie aktuálneho mesiaca s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka,

b) porovnanie aktuálneho mesiaca s priemerom za celý predchádzajúci rok, 

c) porovnanie aktuálneho mesiaca s februárom 2020.

Žiadateľ si môže vybrať, či použije výpočet podľa bodu a) alebo b), avšak bod b) môže použiť, len ak podnikal počas celého roka 2019 (teda celých 12 mesiacov). V ďalších mesiacoch, počas ktorých bude žiadať o príspevok, môže využiť aj iný spôsob výpočtu, pokiaľ je to pre neho výhodnejšie. Žiadateľ bude postupovať podľa bodu c), ak nemôže využiť porovnanie podľa bodu a) z dôvodu, že nepodnikal v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. 

 

3. Aké typy tržieb je potrebné použiť na porovnanie? 

Pri výpočte poklesu tržieb je potrebné sa riadiť nariadením vlády č. 76/2020 Z. z.

 

4. Jednou z podmienok možnosti žiadať o príspevok je aj podmienka mať splnené daňové povinnosti a povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie. Spĺňam túto podmienku, ak sú moje záväzky v lehote splatnosti, alebo ak mi bol na takéto plnenie schválený splátkový kalendár? 

Áno, pri záväzkoch v lehote splatnosti sa má za to, že žiadateľ nie je dlžníkom, v prípade sociálneho poistenia je potrebné sa riadiť novelou zákona o sociálnom poistení zo dňa 22. 4. 2020.

 

5. Pri opatrení 3B (paušálny príspevok pri poklese tržieb) neviem, či je potrebné znižovať tento príspevok podobne, ako je to v prípade opatrenia 3A. 

Pri opatrení 3B je tiež potrebné dávať pozor na to, aby príspevok nebol vyšší ako 80 % celkových mzdových nákladov vrátane odvodov zamestnávateľa. Zároveň je potrebné dávať pozor na to, či sa na pracovnom mieste nevyskytla prekážka na strane zamestnanca alebo zamestnanec nečerpal dovolenku. Navyše, ak takáto skutočnosť nastala viac ako 50 % fondu pracovného času, v takom prípade nárok na príspevok zaniká. 

 

6. Môžem čerpať príspevok podľa opatrenia 3A na zamestnanca, ktorý nepracoval z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa len 1 deň v mesiaci?

Áno, je to možné, avšak následná kompenzácia je vypočítaná len proporcionálne, to znamená 80 % jeho náhrady mzdy alebo vyplatenej mzdy, maximálne vo výške 880 EUR, sa zníži o prislúchajúcu časť, keď zamestnanec nepracoval z dôvodu prekážky na strane zamestnanca, pracoval, alebo čerpal dovolenku.

 

7. Zamestnanec aktuálne nepracuje, využíva tzv. flexikonto. Môže byť tento čas definovaný ako prekážka na strane zamestnávateľa a môže zamestnávateľ za tento čas žiadať o príspevok 3A? 

Nie, flexikonto nie je chápané ako prekážka na strane zamestnávateľa. 

 

8. V žiadosti sa podnik zaväzuje, že pracovné miesta udrží najmenej 2 mesiace po mesiaci, za ktorý čerpal príspevok. Čo v prípade, ak zamestnanec podá v tomto čase výpoveď?

Podmienka udržania pracovného miesta je definovaná tak, že zamestnávateľ neukončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce). Ak táto situácia nenastala, vyplatený príspevok je oprávnený, avšak podnik už nemôže žiadať o príspevok za ďalší mesiac, keď plynie výpovedná doba.  

 

9. Na zamestnanca sme čerpali v minulosti iné príspevky, môžeme čerpať aj opatrenie 3A alebo 3B?

Oprávneným nákladom na príspevky sú mzdové náklady konkrétneho mesiaca. Ak boli príspevky čerpané za iné, predchádzajúce mesiace, podnik môže čerpať 3A alebo 3B. Nemôže ich však čerpať vtedy, ak za daný mesiac čerpá iné príspevky, ktoré sú vyplácané cez programy definované ako „aktívne opatrenie trhu práce“.

 

10. V úvode predstavenia pomoci bola dostupná informácia, že celková kumulovaná pomoc nemôže presiahnuť 800 000 EUR. Je táto informácia pravdivá?

Nie, pre opatrenie č. 3 neplatí maximálna kumulácia pomoci, keďže toto bolo notifikované podľa bodu 3.10 Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19.

 

V prípade, ak tento zoznam neobsahuje Vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať. 

Bolo to užitočné?