Poznatky

Deloitte analýza dát DPH

Zavedenie elektronických revízií posúva systém daňovej kontroly na vyššiu úroveň, od ad-hoc preverenia vybraných dokladov až po automatizovaný systém kontroly celej sady dát. Buďte na to pripravení!

Elektronické kontroly

Správa dane má pri daňovej kontrole automaticky umožnený prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkom a k výstupným dátam. Navyše, zavedením kontrolného výkazu má už od rok 2014 k dispozícii rozsiahle údaje, ktoré môže analyzovať bez toho, aby u DPH platiteľov daňová kontrola vôbec začala.

Elektronické revízie tak efektívne posúvajú systém daňovej kontroly na vyššiu úroveň, čím sa výrazne zvyšuje riziko odhalenia chýb a prípadnej penalizácie.

Deloitte analýza dát DPH

Spoločnosť Deloitte vyvinula nástroj umožňujúci hromadne preveriť celý súbor dokladov, ktoré vstupujú do DPH priznania, súhrnného výkazu a kontrolného výkazu. Vstupom je dátový súbor z účtovného systému, ktorý obsahuje detailné informácie o jednotlivých účtovných dokladoch.

Tím špecialistov spoločnosti Deloitte pripravil viac ako 70 testov, ktoré po nahraní dátového súboru prekontrolujú správnosť uplatnenia DPH pravidiel a identifikujú konkrétne účtovné doklady, ktoré môžu byť nesprávne.

Fázy projektu

1. Spresnenie a zameranie analýzy

V tejto fáze sa existujúca sada vyše 70 testov doplní o špecifické testy v závislosti od odvetvia, v ktorom spoločnosť podniká, a jej konkrétnych obchodných prípadov.

 

2. Príprava dát

Expertný používateľ vyexportuje dáta z účtovného systému spoločnosti. Pri tomto exporte obvykle nie je nutné zapájať IT oddelenie spoločnosti, keďže máme špeciálnynávod, ako krok za krokom získať potrebné údaje zo systému SAP a Oracle.

 

3. Vykonanie testov a analýz

Súbor viac ako 70 testov preverí použitie správnych daňových kódov podľa IČ DPH odberateľa a DPH režimu danej transakcie, použitie správnych kurzov cudzích mien, správnosť IČ DPH cez európsky systém VIES, zaradenie dokladov do správneho zdaňovacieho obdobia, správnosť sadzieb DPH a pod.

 

4. Príprava a odovzdanie záverečnej správy

Jednotlivé oblasti a prípady identifikované v rámci testov ako rizikové, resp. chybné, sú prediskutované so zástupcami spoločnosti. Tieto zistenia signalizujú systémové zlepšenie, aby sa spoločnosť do budúcna vyhla možným DPH rizikám.

 

Dĺžka projektu:

Projekt sa štandardne realizuje počas štyroch týždňov, v závislosti od termínu dodania dátového súboru.

Bolo to užitočné?