DAC7: Nové povinnosti pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem

Hlavným cieľom je identifikácia subjektov, ktoré vykazujú zisk prostredníctvom digitálnych platforiem, následne zabezpečiť jeho zdanenie, a tým eliminovať daňové úniky.

Smernica DAC7 je navrhnutá tak, aby zabezpečila automatickú výmenu informácií o prevádzkovateľoch digitálnych platforiem a o predajcoch podliehajúcich oznamovaniu na digitálnych platformách bez ohľadu na to, či sa platforma nachádza v EÚ, alebo nie.

Smernica bola schválená 22. 3. 2021 a členské štáty EÚ majú povinnosť implementovať nové pravidlá do vnútroštátnych právnych predpisov najneskôr do 31. 12. 2022, pričom samotná účinnosť nových pravidiel je stanovená od 1. 1. 2023.

Od 1. 1. 2023 budú mať všetky platformy povinnosť automaticky posielať finančnej správe detailné údaje o tom, aké služby a tovary poskytli firmy či fyzické osoby za uplynulý rok a aký dosiahli príjem prostredníctvom digitálnej platformy. Pravidlá sa nebudú uplatňovať retrospektívne.

Koho sa týkajú nové povinnosti vyplývajúce zo smernice DAC7?

Povinnosti budú mať prevádzkovatelia platforiem, ktorí uzatvoria zmluvu s predajcami, čím im sprístupnia celú platformu alebo jej časť. Môže ísť o webové stránky, ale aj mobilné aplikácie. Na rozdiel od ostatných smerníc EÚ povinnosti vyplývajúce z DAC7 sa vzťahujú na platformy bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú rezidentmi EÚ. Pravidlám však budú podliehať iba transakcie predajcov z EÚ alebo tých, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v EÚ.

Kto je vylúčeným prevádzkovateľom platformy?

Vylúčeným prevádzkovateľom platformy je prevádzkovateľ, ktorý preukáže príslušnému orgánu SR, že platforma nie je využívaná žiadnymi predávajúcimi podliehajúcimi oznamovaniu.

Vylúčenými predajcami nepodliehajúcimi oznamovacej povinnosti sú vládne subjekty, subjekty, s ktorých akciami sa pravidelne obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi vrátane ich spriaznených subjektov, veľké hotelové reťazce (s viac ako 2 000 službami na nehnuteľnosť), ako aj  predajcovia, ktorí predávajú tovar a uskutočnia menej ako 30 predajov s celkovými tržbami nepresahujúcimi 2 000 EUR počas sledovaného obdobia.

Novým zákonom by sa mali zaoberať aj predajcovia, ktorí svoje tovary alebo služby ponúkajú cez digitálne platformy, pretože tieto informácie bude používať daňový úrad na svoju kontrolnú činnosť.

Aké informácie správca dane získa?

Podľa nového zákona bude príslušným správcom dane Daňový úrad Bratislava. Prevádzkovatelia digitálnych platforiem budú mať povinnosť hlásiť údaje len o transakciách, ktoré sa týkajú:

  • prenájmu nehnuteľností nachádzajúcich sa v EÚ (napr. obytných, rekreačných a komerčných nehnuteľností a parkovísk),
  • poskytovania osobných služieb poskytovateľom so sídlom v EÚ (napr. vo forme živnosti),
  • predaja tovaru predávajúcim so sídlom v EÚ (napr. B2C aj B2B, nový aj použitý tovar),
  • prenájmu akýchkoľvek dopravných prostriedkov subjektom so sídlom v EÚ (napr. prenájom auta, bicykla alebo kolobežky, spolujazda a iné).

Okruh oznamovaných informácií sa bude týkať hlavne identifikovania primárnych prevádzkovateľov platforiem, údajov o samotných predajcoch tovarov a služieb, ale aj informácií prenajímateľa o poskytnutých nehnuteľných veciach (alebo ich časti).

Prevádzkovateľ bude oznamovať svoje aktivity uskutočňované v celej Európe iba v jednom členskom štáte, a to vždy do 31. decembra nasledujúceho roka. Získané informácie správca dane vyhodnotí, preskúma a následne poskytne správcovi dane iného členského štátu. 

Aké sankcie môže správca dane uložiť za nesplnenie povinností?

Správca dane môže oznamujúcemu prevádzkovateľovi digitálnej platformy uložiť pokutu za nesplnenie povinnosti.

  1. Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je povinný v lehote do 15 dní odo dňa, keď sa stal oznamujúcim prevádzkovateľom platformy, elektronicky oznámiť príslušnému orgánu SR členský štát, ktorý si vybral na plnenie požiadaviek na oznamovanie informácií. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti môže správca dane uložiť pokutu až do 3 000 EUR, a to aj opakovane.
  2. Oznamujúci prevádzkovateľ platformy je povinný elektronicky požiadať správcu dane(Daňový úrad Bratislava) o registráciu bezodkladne po začatí vykonávania činností prevádzkovateľa platformy, ak sa rozhodne registrovať v SR. Za nesplnenie registračnej povinnosti môže správca dane uložiť pokutu až do 5 000 EUR, a to aj opakovane. 
  3. Za nesplnenie povinností oznamovania informácií o prevádzkovateľovi a predajcoch tovarov a služieb digitálnej platformy príslušnému orgánu SR a za porušenie postupov preverovania informácií o predajcoch, ktoré sú oznamované prevádzkovateľmi platforiem v rámci automatickej výmeny informácií, môže správca dane uložiť pokutu až do 10 000 EUR, a to aj opakovane.   

Martin Chlebec

riaditeľ | daňové poradenstvo