Novinky

Zástupcovia EÚ dosiahli dohodu o smernici o globálnej minimálnej dani (Pilier II)

Dňa 12. decembra 2022 oznámilo české predsedníctvo Rady EÚ, že zástupcovia členských štátov EÚ tvoriaci Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov pri Európskej únii (Coreper), dosiahli dôležitý míľnik svojím rozhodnutím odporučiť, aby Rada Európskej únie prijala navrhovanú smernicu o druhom pilieri (tzv. Pillar II), ktorá má zabezpečiť globálnu minimálnu úroveň zdaňovania pre nadnárodné skupiny podnikov a veľké tuzemské skupiny v EÚ.

České predsedníctvo Rady EÚ zverejnilo na sociálnych sieťach, že táto dohoda bola už potvrdená aj počas písomného postupu formálneho prijatia, pričom po formálnom schválení sa bude musieť smernica transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov do konca roku 2023, aby vstúpila do platnosti od roku 2024 (pravidlo zahrnutia príjmov) resp. 2025 (pravidlo pre nedostatočne zdanené platby). Následne dňa 16. decembra 2022 Rada EÚ vydala tlačovú správu, v ktorej potvrdila formálne prijatie písomným postupom. 

Členské štáty EÚ sa už v minulosti snažili dosiahnuť jednomyseľnú dohodu o návrhu smernice OECD, ktorá zavádza modelové pravidlá druhého piliera v EÚ na uplatnenie minimálneho 15 % globálneho zdanenia veľkých nadnárodných a domácich skupín, alebo spoločností s kombinovaným ročným obratom najmenej 750 miliónov EUR. Posledné zasadnutie Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, ktoré sa konalo dňa 6. decembra 2022, nebolo v tomto ohľade úspešné, keďže Maďarsko stále uplatňuje svoje právo veta.

Európska komisia podala po prvýkrát návrh smernice na implementáciu inkluzívnych rámcových modelových pravidiel OECD koherentným a konzistentným spôsobom vo všetkých členských štátoch EÚ ešte dňa 22. decembra 2021, ale požadovanú jednomyseľnú dohodu sa nepodarilo dosiahnuť. Tak tomu bolo aj v prípade revidovanej kompromisnej verzie znenia vydanej dňa 16. júna 2022. Druhý kompromisný text zverejnila Rada Európskej únie dňa 25. novembra 2022.


Aktualizované dňa: 19. 12. 2022

Bolo to užitočné?