Právne poradenstvo a consulting

Služby

Legal Management Consulting

Experience the future of law, today

Za posledných desať rokov sa podnikové právne oddelenia museli vyrovnať s množstvom zásadných zmien. Vedúci právnych tímov čelia pri riešení súčasných aj budúcich obchodných problémov tlaku zložitého a rýchlo sa meniaceho regulačného prostredia. Riziká aj očakávania sa zvyšujú, zdroje však nie.

Legal Management Consulting („LMC“), t. j. poradenské služby v oblasti právneho manažmentu vytvorili právnici a právničky Deloitte Legal v spolupráci s ďalšími kolegami z Deloitte pôsobiacimi v rôznych odvetviach, napr. poradenstvo v oblasti manažmentu, riadenie rizík alebo dane. Oblasť LMC predstavuje súbor modelov a systémov, ktorý je navrhnutý tak, aby prispel
k efektívnemu fungovaniu interných právnych oddelení a k dosahovaniu firemných obchodných cieľov. 

Cieľom služieb LMC je zredukovať množstvo hodín strávených riadením a poradenstvom a premeniť ich na súbor služieb a nástrojov. Služby LMC sú zamerané na prevádzkové modely, technológie, zabezpečovanie pracovnej sily a riadenie nákladov.

Oboznámte sa s našou štúdiou zameranou na túto problematiku: A changing world requires a new approach to law.

Naše služby zahŕňajú:

Prevádzkový model právneho oddelenia

Potreba transformovať prevádzkový model právneho oddelenia môže vzniknúť napríklad z dôvodu fúzie, vymenovania novej/nového CEO alebo vedenia právneho oddelenia, tlaku na zníženie nákladov alebo zmeny obchodnej stratégie. Na základe týchto a ďalších situácií môžu spoločnosti prehodnotiť prácu svojich právnych oddelení. Deloitte Legal pomáha zmeniť prevádzkové modely prostredníctvom komplexnej transformácie alebo cieleného posúdenia konkrétnej oblasti či činnosti.

V nadväznosti na potreby klientov môžeme zmapovať a koordinovať komplexnú transformáciu prevádzkového modelu právneho oddelenia alebo realizovať menej rozsiahle a presnejšie cielené zmeny konkrétnych oblastí.

Naše riešenia môžu:

 • zvýšiť efektivitu na základe zlepšenia procesov a zapojenia technológií,
 • zdokonaliť poskytovanie služieb, odhaliť a odstrániť možné problémy,
 • modernizovať postupy riadenia rizík,
 • znížiť náklady,
 • umožniť právnemu tímu zamerať sa na najvýznamnejšie a strategické iniciatívy.

Právny proces

Interné a externé faktory, pod vplyvom ktorých robia spoločnosti rôzne zmeny, predstavujú príležitosť pre právne oddelenie. Deloitte Legal pomáha vyhodnotiť interné právne procesy a v prípade potreby zmeniť ich nastavenie. Naši poradcovia pomáhajú vytvoriť systematické, intuitívne a efektívne procesy. V poslednom čase investovali spoločnosti do nového poňatia vnútorných procesov, a to predovšetkým v  týchto oblastiach:

 • správa klientskych a dodávateľských zmlúv,
 • pripravenosť na kontroly a audity,
 • protokoly o dodržiavaní súladu s právnymi predpismi,
 • korporátne riadenie,
 • správa súdnych sporov.

Legal Process

Riadenie právnych rizík a záležitostí

Pre mnohé spoločnosti nie je právne riziko jasne definované a vyhodnotené. Môže to predstavovať problém, v dôsledku ktorého právne tímy riešia predovšetkým bezodkladné záležitosti namiesto toho, aby sa venovali strategickému riadeniu (právnych) rizík a prevencii ich vzniku. V úzkej spolupráci s internými právnymi špecialistami klienta posudzujeme stav riadenia rizík, analyzujeme trhové medzery (GAP analysis) a vytvárame podrobný plán krokov potrebných na odstránenie nedostatkov vrátane prehľadu potenciálnych technologických riešení. Pomáhame spoločnostiam s osvedčenými postupmi a odvetvovými štandardmi, aby sme riadili ich právne riziká v oblastiach, ako napr.:

 • súdne spory,
 • legislatívne zmeny,
 • správa zmlúv,
 • ochrana osobných údajov.

Legal risk and matter management

Právne zdroje (legal sourcing)

Vedúci právnych oddelení musia v neustále sa meniacom prostredí zvládať náročné výzvy s obmedzenými prostriedkami. Deloitte Legal pomáha vytvoriť model, prostredníctvom ktorého sú schopní dosiahnuť lepšie výsledky s nižšími nákladmi, a to optimálnou kombináciou interných zdrojov, technológií a externých poskytovateľov služieb. 

Naše sourcingové tímy majú dôkladné znalosti nových právnych sourcingových stratégií vrátane spolupráce s predstaviteľmi globálnych alebo regionálnych spoločností, práce s alternatívnymi poskytovateľmi služieb či využitia technológií. Prepojením našich poznatkov so špecifickými klientskymi cieľmi pomáhame spoločnostiam identifikovať účinné a efektívne nastavenie činností
s ohľadom na vhodné zdroje. Výsledkom je zvýšenie flexibility a efektivity právneho oddelenia, ktoré sa tak môže sústrediť na strategické priority.

Legal Sourcing

Právne technológie

Technológie zmenili spôsob poskytovania služieb. Osvedčené aj nové digitálne nástroje pomáhajú spoločnostiam viac než kedykoľvek predtým zabezpečiť konzistentnosť a transparentnosť v medzinárodnom meradle. Technológie zároveň pomáhajú efektívne a spoľahlivo zmierňovať riziká, automatizovať rutinné a opakujúce sa úlohy a zabezpečovať dostatočné kapacity
na dosahovanie strategických priorít – viac výsledkov s nižšími nákladmi. 

Deloitte Legal môže vedúcim právnych oddelení a ich tímom pomôcť zvoliť a implementovať technológie, ktoré sa im hodia.

Pomáhame klientom:

 • identifikovať existujúce možnosti,
 • porozumieť vhodným riešeniam,
 • navrhnúť a vybudovať architektúru právnych technológií umožňujúcich generovať hodnotu pre celú firmu.

Legal Labs

Čoraz častejšie ekonomické, technologické a regulačné zmeny v posledných desiatich rokoch prinútili právnych lídrov vnímať neviditeľné priesečníky spájajúce jednotlivé obchodné divízie v rámci spoločností a robiť rozhodnutia, ktoré spustia reťazovú reakciu v rámci celej firmy. Naše poradenské tímy
pre oblasť právneho manažmentu organizujú workshopy („labs“), ktoré pomáhajú klientom naplno využiť ich potenciál. Naše tímy využívajú osvedčené princípy kombinujúce behaviorálne vedy, analytiku, technológie a facilitáciu, aby prekonali prekážky brániace klientovi v rozvoji. Patrí medzi ne syndróm skupinového myslenia, chaotická organizácia projektu, odpor k zmenám, nekontrolovaný rozsah projektu (scope-creep) a ďalšie bariéry brániace rastu spoločnosti.

Legal Labs

Spojte sa s nami

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior Managing Associate | právne poradenstvo

Róbert Minachin je senior manažér a advokát spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho a ekonomického poradenstva pôsobí od roku 2007. Róbert sa okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti t... Viac