Spotrebné dane | Deloitte Slovensko

Riešenia

Spotrebné dane

Oblasť spotrebných a tzv. energetických daní je pre spoločnosti, ktoré podnikajú v určitých odvetviach, jedna z kľúčových. Objem finančných prostriedkov viazaných v spotrebných daniach a potreba plniť podmienky na získanie najrôznejších povolení, ktoré sú nevyhnutné na podnikanie v odvetví, si vyžadujú, aby táto oblasť a súvisiace procesy boli pod permanentnou kontrolou manažmentu spoločnosti.

Kontinuálny legislatívny vývoj a podvody, ktoré zasiahli túto oblasť, sú dôvodom, prečo si spotrebné dane vyžadujú zvláštnu pozornosť. Striktný dohľad colnej správy okrem toho často vedie k dramatickým zásahom do fungovania spoločností, napríklad formou zabavenia tovaru, zmrazenia prostriedkov na účtoch, odobratia nevyhnutných povolení alebo podania trestných oznámení na štatutárnych zástupcov spoločností. Spoločnosť Deloitte preto v tejto súvislosti ponúka rozsiahle skúsenosti a odborníkov, vďaka ktorým budete mať spotrebné dane pod kontrolou.

Zabezpečenie povolení

Potrebujete zriadiť daňový sklad? Potrebujete sa zaregistrovať na účely spotrebných daní? Máte možnosť nakupovať suroviny oslobodené od spotrebnej dane? Pomôžeme vám získať potrebné registrácie alebo povolenia, ktoré sú nutné na výkon vášho podnikania. Budeme riadiť celý registračný a povoľovací proces a komunikovať s colnou správou tak, aby sa žiadosť čo najrýchlejšie vybavila. Naše skúsenosti vám umožnia vyhnúť sa chybám, ktoré môžu celý proces zdržať alebo byť dôvodom zamietnutia žiadosti.

Poradenské služby

Oblasť spotrebných a energetických daní je v Európskej únii harmonizovaná. Sledujeme preto nielen vývoj tuzemských predpisov, ale aj judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a legislatívne zámery Komisie.

Úspory v oblasti spotrebných daní

Množstvo výrobných procesov v oblasti výroby elektriny, metalurgie či získavania nerastov sa môže oslobodiť od platenia dane z elektriny, plynu alebo pevných palív. Naši odborníci zanalyzujú váš výrobný proces a pripravia žiadosť o povolenie, vďaka ktorému budete môcť nakupovať elektrinu, zemný plyn či uhlie bez dane. Takisto vám pomôžeme nastaviť proces evidencie spotreby energetických produktov a podávania daňových priznaní.

Zatriedenie tovaru na účely spotrebných daní

Bezchybné zatriedenie je kľúčovým predpokladom na správne uplatnenie spotrebnej dane, prípadne daňových zvýhodnení a oslobodení. Chyby v zatriedení, predovšetkým v oblasti uhľovodíkových palív a mrazív či alkoholických nápojov, môžu mať fatálne následky vedúce k vysokým daňovým nedoplatkom či vyvodeniu trestnej zodpovednosti štatutárnych zástupcov. Naopak, správne zatriedenie môže viesť k zníženiu daňovej sadzby, možnosti využiť oslobodenie či k jednoduchšej administratíve. Naši odborníci na zatrieďovanie tovaru vám radi pomôžu zatriediť nové produkty alebo preveriť zatriedenie existujúcich výrobkov.

Interný audit

Riadenie spotrebných daní v spoločnosti je vysoko špecializovaná činnosť, ktorá si vyžaduje odborné znalosti a dôkladné nastavenie interných procesov a informačného systému. Ak máte aj najmenšiu pochybnosť, či sa vo vašej spoločnosti uplatňujú spotrebné dane v súlade so zákonom alebo či sú súvisiace procesy správne nastavené, náš tím odborníkov ich pre vás preskúma. V priebehu niekoľkých týždňov môžete získať nezávislý pohľad na kvalitu riadenia spotrebných daní vo vašej spoločnosti a naše odporúčania na zlepšenie.

Spojte sa s nami

Martin Hricko

Martin Hricko

manažér | daňové poradenstvo

Martin Hricko je manažér na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku, kde sa špecializuje na nepriame dane. V súčasnosti sa venuje najmä daňovým technologickým nástrojom, ktoré slúžia na sp... Viac