Vedenie účtovnej agendy | Deloitte Slovensko

Poznatky

Vedenie účtovnej agendy

Účtovníctvo vedieme podľa slovenských účtovných predpisov, všeobecne uznávaných účtovných zásad a štandardov (US GAAP, UK GAAP, IFRS) alebo podľa skupinových účtovných metód definovaných klientom.

Zabezpečíme vedenie účtovníctva pre sieť vašich pobočiek v Slovenskej republike a v zahraničí z jedného miesta a poskytneme jednotný reporting pre všetky krajiny. Lokálne povinnosti zabezpečíme v súčinnosti s kanceláriami Deloitte v daných krajinách.

Manažérsky reporting

Pravidelné manažérske reporty poskytneme presne podľa požiadaviek klienta mesačne, štvrťročne, ročne alebo v inak definovaných intervaloch. V prípade potreby sami navrhneme dizajn a štruktúru reportov. Reporting zabezpečíme vždy v presne dohodnutých dňoch, pričom reportovací deň môže byť stanovený aj na prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca.

Štatutárny reporting

Štatutárnu účtovnú závierku zostavíme presne v súlade s požiadavkami slovenskej legislatívy. Zabezpečíme prípravu výročnej správy a v spolupráci s právnym oddelením aj vypracovanie správy o vzťahoch a ostatných právnych dokumentov potrebných na splnenie ročných reportovacích povinností. V prípade povinnosti vykonať audit účtovnej závierky spolupracujeme s audítorom a poskytujeme všetky informácie a podklady.

Správa daňových záležitostí

Pripravíme všetky daňové priznania (DPH, daň z príjmov, cestná daň a pod.) a odošleme ich daňovému úradu na základe plnej moci. Upozorňujeme klientov na splatnosť daní a poskytujeme detailné informácie k uskutočneniu platby. Pravidelne informujeme o všetkých dôležitých aspektoch prípravy daňových priznaní.

Ďalšie reportovacie povinnosti

Pripravujeme všetky ďalšie povinné výkazy a správy, ako sú napr. výkazy pre štatistický úrad alebo Národnú banku Slovenska. Klientom poskytujeme aj pomoc s problematikou online pokladnice, tzv. eKasa.

Previerka účtovníctva

Pre klientov, ktorí si sami zabezpečujú vedenie účtovníctva, môžeme zaistiť pravidelnú kontrolu účtovníctva, napríklad na mesačnej alebo inej báze, alebo poskytnúť pomoc pri riešení čiastkových záležitostí, ako sú inventarizácie, nastavenie systému, procesov a pod.

Bolo to užitočné?