Vedenie účtovnej agendy | Deloitte Slovensko

Poznatky

Vedenie účtovnej agendy

Účtovníctvo vedieme podľa slovenských účtovných predpisov, všeobecne uznávaných účtovných zásad a štandardov (US GAAP, UK GAAP, IFRS) alebo podľa skupinových účtovných metód definovaných klientom.

Zaistíme vedenie účtovníctva pre sieť vašich pobočiek v Slovenskej republike a v zahraničí z jedného miesta a poskytneme jednotný reporting pre všetky krajiny. Lokálne povinnosti zabezpečíme v súčinnosti s pobočkami Deloitte v daných krajinách.

Manažérsky reporting

Manažérske reporty poskytujeme pravidelne presne podľa požiadaviek klienta mesačne, štvrťročne, ročne alebo v inak definovaných intervaloch. V prípade potreby sami navrhneme dizajn a štruktúru reportov. Reporting zaisťujeme pravidelne vždy v presne dohodnutých dňoch, pričom reportovací deň môže byť stanovený aj na prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca.

Štatutárny reporting

Štatutárnu účtovnú závierku spracujeme presne v súlade s požiadavkami slovenskej legislatívy. Zaistíme prípravu výročnej správy a v spolupráci s právnym oddelením zabezpečíme vypracovanie správy o vzťahoch a ostatné právne dokumenty potrebné na splnenie ročných reportovacích povinností. V prípade povinnosti vykonať audit účtovnej závierky spolupracujeme s audítorom a poskytujeme všetky informácie a podklady.

Správa daňových záležitostí

Pripravujeme všetky daňové priznania (DPH, daň z príjmu, cestná daň a pod.) a odosielame ich daňovému úradu na základe plnej moci. Upozorňujeme klientov na splatnosť daní a poskytujeme detailné informácie k uskutočneniu platby. Pravidelne informujeme o všetkých dôležitých aspektoch prípravy daňových priznaní.

Ďalšie reportovacie povinnosti

Pripravujeme všetky ďalšie povinné výkazy a správy, ako sú napr. výkazy pre štatistický úrad alebo pre Národnú banku Slovenska. Vieme takisto pomôcť aj s problematikou online pokladnice, tzv. eKasa.

Previerka účtovníctva

Pre klientov, ktorí si zabezpečujú vedenie účtovníctva vo vlastnej réžii, môžeme zaistiť pravidelnú kontrolu účtovníctva, napríklad na mesačnej alebo inej báze, alebo pomôcť pri riešení čiastkových záležitostí, ako sú inventarizácie, nastavenie systému, nastavenie procesov a pod.

Bolo to užitočné?